facebook
Welcome to osyate.gr

Η Κοινότητα

Ποια Θέματα θέλετε να προβάλουμε;
 
Καλώς ορίσατε

Καλώς ήλθατε στη δικτυακή παρουσίαση του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

·
 

Διαβάστε όλες τις διαθέσιμες ανακοινώσεις σχετικά με:
Συνελεύσεις/Εκλογές || Ασφαλιστήρια || Δάνεια


Αριθ.Πρωτ. 665


Αθήνα, 20.6.2017

seismos

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Δανειακή διευκόλυνση σεισμοπλήκτων

Συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ σε έκτακτη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2017 αποφάσισε:
Λαμβάνοντας υπόψη τις τραγικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από το σεισμό στο Νομό της Λέσβου, προκειμένου να συμπαρασταθεί στα προβλήματα των μελών του. 

Να χορηγήσει άτοκο δάνειο ύψους 3.000 Ευρώ σε κάθε μέλος, με διάρκεια 4 ετών και περίοδο χάριτος πληρωμής ενός έτους.

Προϋπόθεση για την χορήγηση του δανείου αυτού, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Δήμο ή την Περιφέρεια ότι, η μόνιμη κατοικία του έχει υποστεί ζημιές.
Με ευχές για υγεία και γρήγορη αποκατάσταση.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 570                                                                                                          Αθήνα 30.05.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Ύστερα από την απόφαση Νο 280 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 3.5.2017

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι


Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2016 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2016 και των ετήσιων (οικονομικών) (λογιστικών) καταστάσεων. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού του έτους 2016, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και τη διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017.
 4. Αποφάσεις εν γένει που αφορούν τα δάνεια και την προμήθεια του ΟΣΥΑΤΕ. Υπόθεση οικοπέδου Κυψέλης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ




ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 571                                                                                                   Αθήνα 30.05.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση


Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 280 / 3.5.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 - 3ος όροφος, με θέματα:

Την συμπλήρωση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού:

(1) Άρθρο 3
Α) παρ. 3 η λέξη "εξαμήνου" αντικαθίσταται με τη λέξη "τριμήνου"
Β) παρ. 4 στην τέταρτη γραμματοσειρά μετά τη λέξη συνεταιρισμού συμπληρώνεται η φράση "όπως η πρακτόρευση ασφαλειών, οι ασφαλιστικές εργασίες πάσης φύσεως και οι παροχές υγείας σε μέλη του συνεταιρισμού και των οικογενειών τους ή η σύσταση ή η συμμετοχή σε εταιρεία με αντικείμενο τις παραπάνω εργασίες."

(2) Άρθρο 5
Συμπληρώνεται "Συνταξιούχοι του ΟΣΥΑΤΕ και υπάλληλοι και συνταξιούχοι των λοιπών συγγενών οργανισμών της πρώην ΑΤΕ γίνονται δεκτά ως μέλη του συνεταιρισμού".

(3) Άρθρο 8
Τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τις υποχρεώσεις του μέλους κατά την αποχώρησή του, συγκεκριμένα πρέπει να έχει τακτοποιήσει το μέλος κάθε τυχόν υποχρέωσή του στο συνεταιριστικό ταμείο κατά το χρόνο αποχώρησής του.

(4) Αρθρο 14
Α) Στην παρ. 9 ορίζεται Β αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών.
Β) Στην παρ. 11 συμπληρώνεται η διάταξη αναφορικά με την έκπτωση Συμβούλου από το αξίωμα.

(5) Αρθρο 20
Στην παρ. 1 εδ. α ο έλεγχος του μητρώου μελών θα γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ



Αριθ. Πρωτ. 522
 
Τρίτη, 23.5.2017

Βεβαιώσεις Τόκων Δανείων Α΄και Β' Κατοικίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, τις βεβαιώσεις των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για τα δάνεια του έτους 2016 που θα καταχωρήσετε στη φορολογική σας δήλωση, θα μπορείτε να ζητάτε αποκλειστικά και μόνο, στα Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, στα τέλη Μαΐου, όπως μας ενημέρωσαν σχετικά από την Τράπεζα.
Για τα δάνεια από Κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ, θα τις ζητάτε με σχετικό αίτημά σας από τον ΟΣΥΑΤΕ και μόνο.
 

Για τoν ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 


Αριθ. Πρωτ. 16

Αθήνα, 4.1.2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ


Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, ότι σε περίπτωση επελεύσεως θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέλους που συμμετέχει στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο τότε θα πρέπει:

 1. Να ενημερωθεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ο ΟΣΥΑΤΕ εντός τριάντα (30) ημερών με την προσκόμιση αντιστοίχων πιστοποιητικών και

 2. Να αποταθείτε στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, με το οποίο συνεργάζεστε, προκειμένου ως νόμιμοι δικαιούχοι να ενημερωθείτε για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, για να λάβετε έγκριση και στη συνέχεια να σας χορηγηθεί βεβαίωση οφειλής του υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία επέλευσης του γεγονότος, ώστε να τακτοποιηθεί η οφειλή αυτή από τον ΟΣΥΑΤΕ, μετά την έγκριση της ΑΕΕΓΑ».


Για τoν ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 



Αριθ. Πρωτ. 1402 - Αθήνα, 3.11.2016

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΟΣ & ΖΩΗΣ»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μετά την μετάπτωση και παρακολούθηση των δανείων της ΑΤΕ (μέσω ΟΣΥΑΤΕ) πλέον από την Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΣΥΑΤΕ παραμένει πάροχος στα ασφαλιστήρια πυρός. Προς τούτο, πρέπει να στείλετε στον ΟΣΥΑΤΕ αίτημα, το οποίο, θα αναφέρει ότι στο ασφαλιστήριο πυρός της κατοικίας σας θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι παρακάτω όροι:

 1. Ο όρος ενυπόθηκου δανείου υπέρ Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
 2. Όπου αναγράφεται η ΑΤΕ ως «εισπρακτέος οργανισμός» και «εισπρακτέος μονάδας» να αντικατασταθεί με «άλλος»


Το αίτημά σας αυτό, θα το διαβιβάσουμε στην συνέχεια στην ΑΕΕΓΑ.
Εξυπακούεται ότι τα ασφαλιστήρια αυτά, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και να εξυπηρετούνται από τον ΟΣΥΑΤΕ με ιδιαίτερα βελτιωμένες και συμφέρουσες τιμές.

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε, επίσημα, με αφορμή επιστολές που στάλθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεταίρους δανειολήπτες μας ότι:

 • Όλα τα προαιρετικά ασφαλιστήρια ζωής του ομαδικού συμβολαίου 1391 εξακολουθούν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν παρέχοντας όλες τις σχετικές καλύψεις με την συμμετοχή πάντα του ΟΣΥΑΤΕ σε ποσοστό 50 %. Το γεγονός αυτό, κάνει το ασφαλιστήριο όπως είναι ευνόητο ιδιαίτερα ελκυστικό και άκρως ανταγωνιστικό αφού είναι ομαδικό.
 • Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας σας γνωρίζουμε ότι στο ασφαλιστήριο αυτό, μπορούν να ενταχθούν όσοι συνάδελφοι έχουν δάνεια Α’ και Β’ κατοικίας με το επιτόκιο 2,52% της συλλογικής σύμβασης εργασίας και 6,25% αντίστοιχα και δεν έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την υπηρεσία του ΟΣΥΑΤΕ στα τηλέφωνα 210.32.24.989, 210.32.32.523 (επιλογές 3 ή 0) με τους αρμόδιους υπαλλήλους κ. Σταύρο Παπαποστόλου ή κ. Γεωργία Κουφογιάννη.


  Την αίτηση μεταβολής του ενυπόθηκου δανειστού για τα ασφαλιστήρια πυρός, υποχρεούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ, όσοι έχουν ενυπόθηκα δάνεια εν ισχύ.




  Αριθ. Πρωτ. 1403 - Αθήνα, 3.11.2016

 • Σημ: Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη ανακοίνωση "περί δανείων" και
  επικαιροποιεί τους ό
  ρους, τις προϋποθέσεις, τα όρια, τα επιτόκια, τις δόσεις, τα δικαιολογητικά των δανείων που χορηγεί ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

   Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν 

  ΘΕΜΑ: ΔΑΝΕΙΑ ΟΣΥΑΤΕ

  Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ χορηγεί τα παρακάτω δάνεια:

 •  

  1. Βραχυπρόθεσμα δάνεια από κεφάλαια Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε (χωρίς υποθήκη) με απλή διαδικασία (επιτόκιο 6 %) διάρκειας από 2 έως 5 χρόνια ανάλογα με το ποσό (απόφαση Γ.Σ. 18.12.2008)

  A. Δάνεια για επισκευή Α’ κατοικίας χωρίς εγγυητή (όριο έως 5.000 ΕΥΡΩ -ηλικία έως 75 ετών) - ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση δανείου
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη
  3. τελευταία μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων)
  4. πρόσφατο Ε9
  5. φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς

  (Ενδεικτική δόση δανείου 5.000 ΕΥΡΩ: 97,14)


  B. Δάνεια για επισκευή Α’ κατοικίας με εγγυητή (από 5.000 έως 10.000 ΕΥΡΩ) (επιτόκιο 6 %)
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση δανείου
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη
  3. τελευταία μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων)
  4. πρόσφατο Ε9
  5. φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς

  (Ενδεικτική δόση δανείου 10.000 ΕΥΡΩ: 194,29)

  Σημείωση:
  Για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια άνω των 5.000 απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του εγγυητή:
  • Ε9 εγγυητή
  • Ε1 ή εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου έτους
  • Φωτοτυπία ταυτότητας εγγυητή

  Γ. Δάνεια για επισκευή Α’ κατοικίας χωρίς εγγυητή (1.000 ΕΥΡΩ για 12 μήνες) (επιτόκιο 6 %)
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση δανείου
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη
  3. τελευταία μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων)
  4. πρόσφατο Ε9
  5. φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς

  (Δόση δανείου 1.000 ΕΥΡΩ: 86,17)

  * Στην περίπτωση επαναχορήγησης βραχυπροθέσμου δανείου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το 1/3 του προηγούμενου χορηγηθέντος δανείου (απόφαση Δ.Σ. 269/14.6.2016).


  Δ. Δάνεια ΕΝΦΙΑ (επιτόκιο 4%) με ανώτερο όριο το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ διάρκειας έως 5 χρόνια βάσει του αποδεικτικού στοιχείου οφειλής από το ΤΑΧΙS (απόφαση Δ.Σ 257/8.10.2015)
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση δανείου
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη
  3. τελευταία μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων)
  4. πρόσφατο Ε9
  5. φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς
  6. Πρόσφατη εκτύπωση από το ΤΑΧΙS αποδεικτικού στοιχείου οφειλής ΕΝΦΙΑ

  (Δόση δανείου 5.000 ΕΥΡΩ: 92,40)


  Ε. Δάνειο ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΔΕΗ, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (επιτόκιο 4%) με ανώτερο όριο 3.000 ΕΥΡΩ, διάρκειας 3 ετών (απόφαση Γενικής Συνέλευσης 15.12.2015)
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση δανείου
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη
  3. τελευταία μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων)
  4. πρόσφατο Ε9
  5. φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς
  6. Πρόσφατη εκτύπωση απαραίτητων δικαιολογητικών (ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΙS)

  (Δόση δανείου 3.000 ΕΥΡΩ: 88,76)
  * Σημείωση: Τα δάνεια Δ,Ε πιστώνονται στην ταυτότητα οφειλής (απευθείας στην Δ.Ο.Υ) και όχι στον λογαριασμό του συνεταίρου


 •  

  2. Δάνεια με προσημείωση υποθήκης από 10.000 έως 30.000 (επιτόκιο 5,5% και ανώτατη διάρκεια έως 15 έτη) για επισκευές Α’ κατοικίας. Ο δικαιούχος δεν μπορεί στην εξόφληση να υπερβαίνει τα 85 έτη.


  Δικαιολογητικά που απαιτούνται για προέγκριση:

  1. Αίτηση δανείου
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη
  3. τελευταία μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων)
  4. πρόσφατο Ε9
  5. φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς
  6. Ε1 ή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος τελευταίου έτους
  7. έκθεση μηχανικού επιλογής σας για εργασίες επισκευής που αφορούν την πρώτη κατοικία σας & εμπορική αξία ακινήτου με αναλυτική δαπάνη & περιγραφή της οικίας (εμβαδόν, όροφος, διεύθυνση κτλ)

  (Δόση δανείου 20.000 ΕΥΡΩ: 190,03)
  (Δόση δανείου 30.000 ΕΥΡΩ: 247,95)

  * Σημείωση: Τα δάνεια Δ,Ε πιστώνονται στην ταυτότητα οφειλής (απευθείας στην Δ.Ο.Υ) και όχι στον λογαριασμό του συνεταίρου

  Μετά την έγκριση απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά:

  • τίτλος ιδιοκτησίας, πιστoποιητικά μεταγραφής βαρών, βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στην κατασκευή της κατοικίας, κ.λ.π.. που αφορούν την σύναψη του δανείου και την εγγραφή της προσημείωσης.


  * Σημείωση: Όλα τα παραπάνω δάνεια (βραχυπρόθεσμα και ενυπόθηκα) επιβαρύνονται με την πληρωμή στην Δ Ο Υ των τελών χαρτοσήμου (3,6% του δανείου)
  Τα ενυπόθηκα δάνεια επιβαρύνονται και με έξοδα δικηγόρου, μηχανικού, Ειρηνοδικείου, Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου (αν η περιοχή είναι στο Κτηματολόγιο).

  Σημειώνουμε ότι μέλη του ΟΣΥΑΤΕ σύμφωνα με το Νέο Καταστατικό εκτός από τους συνταξιούχους της ΑΤΕ μπορούν να γίνουν όλοι εκείνοι που έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου ή συνταξιούχου της Τράπεζας Πειραιώς και γενικότερα υπάλληλοι του Ομίλου Πειραιώς ή όπως αυτός μετεξελιχθεί.

  Για τoν ΟΣΥΑΤΕ,
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
 • Σημ: Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη ανακοίνωση "περί δανείων" και 
  επικαιροποιεί τους ό
  ρους, τις προϋποθέσεις, τα όρια, τα επιτόκια, τις δόσεις, τα δικαιολογητικά των δανείων που χορηγεί ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.




 •  

  Αθήνα, 7.9.2016


  Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού

  Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με αρ. πράξης 11/2016 εγκρίνει το αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα Καταστατικό του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Συν.Π.Ε." και ειδικότερα, οι γενόμενες παρατηρήσεις αφορούν:
  1. στο χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ. του Συνεταιρισμού (τροποποίηση άρθρου 13 παρ.1, εδ.2) και
  2. στον τρόπο γνωστοποίησης στους συνεταίρους, της πρόσκλησης για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση (τροποποίηση άρθρου 13 παρ.3, εδ.1)



   

  Οικοδομικός Συν/σμός Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.

  Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει στα μέλη του Ο.Σ.Υ.ΑΤΕ on-line πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, να αναβαθμίσει την επικοινωνία του συνεταιρισμού με τα μέλη του και με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας να βοηθήσει αποτελεσματικά στην ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
  Στόχος μας είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των μελών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

  Υπηρεσίες Real Estate - Πωλήσεις Ακινήτων


  Η απόλυτη και μεθοδικά οργανωμένη δουλειά που προσφέρουμε και η πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε στο χώρο των ακινήτων, αποτελούν την εγγύηση για τους επισκέπτες μας. Η μόνη προϋπόθεση για να Ανεβάσετε κι εσείς ΔΩΡΕΑΝ στο τρισδιάστατο εκθετήριο μας το ακίνητό σας είναι να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής του osyate.gr (περιηγηθείτε πατώντας τα "βελάκια" και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο προβολής του ακινήτου σας).

  Η ικανότητά μας να προβλέπουμε τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα της συνεργασίας μαζί σας και μας οδηγεί σε πρωτοποριακές και ιδιαίτερα επιτυχημένες νέες δραστηριότητες.

   

  Συνάδελφοι,

  Οι υπηρεσίες Real Estate που θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουν σαν μοναδικό σκοπό και στόχο να εξυπηρετούν όλους τους συναδέλφους σε πανελλαδικό επίπεδο.

  Από σήμερα λοιπόν, έχετε στα χέρια σας ένα ακόμη εργαλείο, προκειμένου εάν και όποτε αποφασίσετε, να προχωρήσετε σε αγορά ή πώληση οποιουδήποτε ακινήτου σας, απευθυνόμενοι, μέσα από ένα φιλικό και αξιόπιστο περιβάλλον, σε όλους τους συναδέλφους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα, κατά συνέπεια σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.
  Η καταχώρηση της αγγελίας σας είναι ΔΩΡΕΑΝ για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
  Η διαμεσολάβηση του ΟΣΥΑΤΕ για την ολοκλήρωση αυτής της πράξης (αγορά – πώληση) θα γίνεται με το ελάχιστο κόστος των 100 Ευρώ ανά αγοραπωλησία μεταξύ των μελών - συναδέλφων. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του Συν/σμού ( παρακολούθηση - ενημέρωση, συντήρηση κ.λπ.).
  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ή αν έχετε κάποια πρόταση συνεργασίας, επικοινωνήστε με τον ΟΣΥΑΤΕ.

  Είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για την έναρξη συνεργασίας μαζί σας με σκοπό να προβούμε στην ολοκλήρωση της κτηματομεσιτικής συναλλαγής της απολύτου προτιμήσεώς σας.

  Γιατί ΜΕ τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

 • Διαθέτουμε μεγάλο αρχείο ακινήτων και αγοραστών συνεπώς έχουμε να προτείνουμε πολλές επιλογές.
 • Εξυπηρετείστε από επαγγελματίες με σοβαρότητα και συνέπεια.
 • Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο προβολής και είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε ενδιαφερόμενους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  Για κάθε σας ερώτηση, πληροφορία ή απορία μην διστάσετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό στο osyate.gr για να επικοινωνήσετε μαζί μας.


  Ευχαριστούμε

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ
  ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)
  105 64 Αθήνα