Εξυπηρέτηση Μελών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε.

Σταδίου 10 & Ομήρου 4,

τ.κ.10564 Αθήνα

Τηλ. Επικοινωνίας:

 

email επικοινωνίας:

Γραμματεία ΟΣΥΑΤΕ : osyate@osyate.gr

Τμήμα Μηχ/σης: support@osyate.gr , osyate45@osyate.gr 

Aσφάλειες :  osyate45@otenet.gr , info@insosyate.gr