Αίτηση Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το κείμενο και μετά τη συμπλήρωση ν’ αποστείλετε την αίτηση στον Συνεταιρισμό μαζί με τα συνημμένα.

Επώνυμο: _________________________

Όνομα: _________________________

Ημ/νία Γέννησης: _________________________

Τηλ. Υπηρεσίας: _________________________

Διεύθ. Κατοικίας: _________________________

Αρ. Μητρ. Α.Τ.Ε. _________________________

Α.Φ.Μ _________________________

Ημ/νία Έκδ. Ταυτότ. _________________________

Χρονολογία Ανάληψης Υπηρεσίας στην Α.Τ.Ε.: _________________________

Αποδοχές: _________________________

Διεύθυνση E-mail: _________________________

Όνομα Πατρός: _________________________

Υπηρεσία ATE: _________________________

Συνταξιούχος ΝΑΙ__________ / ΟΧΙ__________

Τηλέφωνο Οικίας: _________________________

Αρ. Μητρ. Συν/σμού: _________________________

Αριθ. Δελ. Ταυτότ.: _________________________

Εκδούσα Αρχή: _________________________

Σύνταξη: _________________________

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)
105 64 Αθήνα
τηλ:210-3232523 fax:210-3230414

Κύριε Πρόεδρε,

Σας παρακαλώ να εγκρίνετε τη χορήγηση στεγαστικού δανείου, σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στοιχεία μου στη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Αιτούμενο ποσό δανείου: _________________________

Σκοπός δανείου: _________________________

Πόλη που θα χρησιμοποιηθεί το δάνειο: _________________________

Λοιπές παρατηρήσεις του αιτούντος:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Συνημμένα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86
  2. Ταινία Μισθοδοσίας
  3. Εκκαθαριστικό Εφορίας & Ε1
  4. ΕΤΑΚ 2009
  5. Ε9/2005 και Μεταβολές αυτού