Δάνεια από κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείων από κεφάλαια του Συνεταιρισμού (για απόκτηση, επισκευή, συμπλήρωση, βελτίωση κ.λπ. Α’ κατοικίας) είναι όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα πέντε (5) χρόνια και έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες από την εγγραφή τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό, καθώς και οι συνταξιούχοι που είναι μέλη του Συνεταιρισμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση της τοκοχρεολυτικής δόσης, είναι, το ύψος της να μην υπερβαίνει το 1/4 των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών ή της σύνταξης του συνεταίρου.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Το επιτόκιο είναι 6,5% για δάνεια μέχρι 10.000 ευρώ και 6% για δάνεια από 10.001 ευρώ και πάνω (με εγγραφή προσημείωση).
Tο ύψος του επιτοκίου καθορίζεται από τη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού.
ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: Το ανώτατο όριο είναι 45.000 Ευρώ και η διάρκεια καθορίζεται από το ύψος του δανείου. Ενδεικτικός ο πιο κάτω πίνακας (Τα ποσά σε Ευρώ):
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.000€ 2 χρόνια 44,55€ 36,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
2.000€ 2 χρόνια 89,09€ 72,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
3.000€ 2 χρόνια 133,64€ 108,00€ – Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
4.000€ 3 χρόνια 122,60€ 144,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
5.000€ 5 χρόνια 97,83€ 180,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
6.000€ 5 χρόνια 117,40€ 216,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
7.000€ 5 χρόνια 136,96€ 252,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
8.000€ 5 χρόνια 156,53€ 288,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
9.000€ 5 χρόνια 176,10€ 324,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
10.000€ 5 χρόνια 195,66€ 360,00€ -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση
15.000€ 6 χρόνια 248,59€ 540,00€ (*) -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση-(**)
20.000€ 12 χρόνια 195,17€ 720,00€ (*) -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση-(**)
30.000€ 12 χρόνια 292,76€ 1.080€ (*) -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση-(**)
45.000€ 16 χρόνια 365,15€ 1.620€ (*) -Αίτηση-Αποδοχές
-Υπ. Δήλωση-(**)

(*) Επιπλέον έξοδα Εγγραφής, Προσημείωσης
(**) Επιπλέον Έκθεση Μηχανικού του Συν/σμού ή της Επιτροπής του Καταστήματος

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: – Μέχρι του ποσού των 10.000 Ευρώ, καμμία εμπράγματη διασφάλιση.
– Από το ποσό των 10.001 Ευρώ μέχρι και του ποσού των 45.000 Ευρώ εγγράφεται Προσημείωση επί του ακινήτου.
ΕΞΟΔΑ: Η δανειστική σύμβαση επιβαρύνεται με:

  • 3,6 χαρτόσημο
  • έξοδα αυτοψίας του μηχανικού

Eκτός των δανείων αυτών, χορηγείται επί πλέον δάνειο ύψους 1000 Ευρώ για επισκευή με διάρκεια 1 έτος και με το επιτόκιο 6,5% ως ο ενδεικτικός πίνακας :

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.000 1 χρόνο 86,30 36 – Αίτηση
– Υπ. Δήλωση
– Mισθοδοσία