Δάνεια Α’ Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ (εν ενεργεία υπάλληλοι)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ

1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, κ.λπ. Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείου για απόκτηση Α’ κατοικίας (Αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή κατοικίας, αποπεράτωση, επισκευή, συμπλήρωση, βελτίωση, επέκταση, εξόφληση άλλου στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε με δυσμενέστερους όρους και αφορούσε α’ κατοικία) είναι όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα τριών(3) χρόνων και ταυτόχρονα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την εγγραφή τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό και στερούνται Α’ κατοικίας, ή έχουν ανεπαρκή ή ακατάλληλη κατοικία για τις στεγαστικές τους ανάγκες.
Τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας περιορίζονται σε δύο ( 2 ) εάν ο δικαιούχος υπάλληλος είναι έγγαμος ή έχει προστατευόμενα μέλη.
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: 150.000 Ευρώ για άγαμο ή έγγαμο υπάλληλο που προσαυξάνεται κατά 22.000 Ευρώ για κάθε παιδί, ο αριθμός των οποίων να προκύπτει από τη φορολογική δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το 1/3 του ύψους των ακαθαρίστων αποδοχών θα επαρκεί για την εξυπηρέτηση της τοκοχρεολυτικής δόσης. Συνεταίρος που έχει εξαντλήσει το δικαιούμενο ανώτερο ύψος δανείου, δεν δικαιούται να λάβει νέο δάνειο, παρά μόνον όταν έχει παρέλθει 12ετία από τη λήψη του αρχικού δανείου. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούται δάνειο ύψους ίσο με το 1/3 του εκάστοτε ισχύοντος ανωτάτου ορίου δανεισμού.
Είναι δυνατή επαναδανειοδότηση συνεταίρου στην περίπτωση κατά την οποία μεταβιβάσει , κατά πλήρη κυριότητα (ψιλή κυριότητα και επικαρπία) την α’ κατοικία του που απέκτησε με δάνειο μέσω του Συν/σμού μας, από Κεφάλαια ΑΤΕ, σε ενήλικο παιδί του (έγγαμο ή όχι) που ζει ξεχωριστά από τους γονείς εάν
– εξοφλήσει ολοσχερώς το προηγούμενο δάνειο
– έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα απόκτησης α’ κατοικίας.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 3% προσαυξημένο κατά 0,4% υπέρ του Συνεταιρισμού.
Αν η Τράπεζα χορηγήσει στο Συνεταιρισμό αποζημίωση τουλάχιστον την ίδια που χορηγούσε κατ΄έτος, μέχρι το έτος 2006 για τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτός στην υλοποίηση του προγράμματος στέγασης των υπαλλήλων της, τότε η προσαύξηση θα περιορισθεί κατά ένα 0,15% και θα διαμορφωθεί στο 0,25%.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια του δανείου ανέρχεται σε 30 χρόνια για τους υπαλλήλους με υπηρεσία μέχρι 10 χρόνια, σε 25 χρόνια για τους υπαλλήλους με υπηρεσία μέχρι 20 χρόνια και σε 20 χρόνια για υπαλλήλους με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 χρόνων.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: – Για αγορά έτοιμης κατοικίας ή επισκευή κατοικίας, 1 έτος.
– Για αγορά υπό κατασκευή κατοικίας ή ανέγερση κατοικίας, 2 έτη.
H άτοκη περίοδος χάριτος ξεκινά από την ανάληψη της πρώτης δόσης.
Στην περίπτωση απόκτηση Α’ κατοικίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί να χορηγηθεί, επιπλέον της άτοκης περιόδου χάριτος και έντοκη περίοδος χάριτος διάρκειας 1 έτος.
Δάνεια που χορηγούνται για την εξόφληση δανείων που έχουν συναφθεί με άλλο φορέα, δεν έχουν περίοδο χάριτος.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: Για τη διασφάλιση του δανείου εγγράφεται υποθήκη υπέρ της ΑΤΕ ύψους 120% του χορηγηθέντος κεφαλαίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση Δανείου, Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι στερείται κ.λπ. κατοικίας και εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά επισκευή, βελτίωση κ.λπ., τότε απαιτείται και έκθεση αυτοψίας από το αρμόδιο Κατάστημα, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στη περιφέρεια, ή έκθεση από μηχανικό του Συνεταιρισμού, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην Αττική.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:
Τα Δάνεια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% μέσα στο επιτόκιο.
Τα Δάνεια δεν επιβαρύνονται με έξοδα φακέλου, προμήθειες, κλπ.
Τα Δάνεια δεν επιβαρύνονται με τα έξοδα για τις τρεις πρώτες αυτοψίες.