Δάνεια Α’ Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ (συνταξιούχοι)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ

2. ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείων απόκτησης Α’ κατοικίας είναι οι συνταξιούχοι της Τράπεζας που στερούνται Α’ κατοικίας και δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους. Η λήψη στεγαστικού δανείου από κεφάλαια της Τράπεζας στο παρελθόν (ως εν ενεργεία υπάλληλοι) δεν εμποδίζει τη λήψη του νέου δανείου, αρκεί το παλαιό δάνειο να έχει εξοφληθεί ολοσχερώς και ο συνταξιούχος υπάλληλος να μην έχει στην ιδιοκτησία του πρώτη κατοικία.
Όσα αναφέρονται για την επαναδανειοδότηση των εν ενεργεία συναδέλφων οι οποίοι μεταβιβάζουν την α΄κατοικία τους, που απέκτησαν με δάνειο μέσω του Συν/σμού, από Κεφάλαια ΑΤΕ , κατά πλήρη κυριότητα σε ενήλικο παιδί τους ισχύουν και για τους συνταξιούχους συναδέλφους.
Δικαιούχοι δανείων επισκευής Α’ κατοικίας είναι οι συνταξιούχοι της Τράπεζας που έχουν δανειοδοτηθεί από τον Συνεταιρισμό με κεφάλαια της Τράπεζας για την απόκτηση Α’ κατοικίας και έχει παρέλθει 12/ετία από τη λήψη του αρχικού δανείου ή δεν έχουν δανειοδοτηθεί ποτέ από τον Συνεταιρισμό.
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Για Αγορά ή Ανέγερση το 75% του εκάστοτε ισχύοντος ανωτάτου ορίου για τους εν ενεργεία υπαλλήλους (Σήμερα 150.000 Ευρώ x 75% = 112.500).
Για Επισκευή το ύψος του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 17.600 Ευρώ (6 εκατ. δρχ.).
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 3% προσαυξημένο κατά 0,4% υπέρ του Συνεταιρισμού.
Ως προς τον περιορισμό της προσαύξησης ισχύουν όσα αναφέρονται και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια του δανείου είναι 12 χρόνια.
ΑΤΟΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: – Για αγορά έτοιμης κατοικίας ή επισκευή κατοικίας, 1 έτος.
– Για αγορά υπό κατασκευή κατοικίας ή ανέγερση κατοικίας, 2 έτη.
Η άτοκη περίοδος χάριτος ξεκινά από την ανάληψη της πρώτης δόσης.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: Για τη διασφάλιση του δανείου εγγράφεται υποθήκη υπέρ της ΑΤΕ ύψους 120% του χορηγηθέντος κεφαλαίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση Δανείου, Υπ. Δήλωση του Ν. 1599 / 86 ότι στερείται κ.λπ. κατοικίας και εκκαθαριστικά σύνταξης και επικουρικού.
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά επισκευή, τότε απαιτείται και έκθεση αυτοψίας από το αρμόδιο Κατάστημα, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στη περιφέρεια, ή έκθεση από μηχανικό του Συνεταιρισμού, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην Αττική.