Δάνεια Β’,Γ’ κ.λπ. Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ

3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ κ.λπ Β’, Γ’ κ.λπ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 3/ΕΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ KAI TOYΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Τράπεζας, ανεξαρτήτως του χρόνου της υπηρεσίας τους και της εγγραφής τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό.
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Το 100% της δαπάνης αγοράς (που αναγράφεται στο συμβόλαιο) ή των εργασιών (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό), χωρίς ανώτατο περιορισμό, αλλά με την προϋπόθεση της επάρκειας εισοδήματος, όπως αναφέρεται παρακάτω.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η ετήσια επιβάρυνση από τις μηνιαίες δόσεις του δανείου αυτού, μαζί με τυχόν άλλο στεγαστικό δάνειο, να μην υπερβαίνει το 50% του οικογενειακού εισοδήματος.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Κυμαινόμενο,
Για δάνεια διάρκειας 15,20 ή 25 ετών, ισχύει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της 1/7 και 31/12 κάθε έτους, προσαυξημένο κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (1,4%).
Το επιτόκιο που προκύπτει θα είναι σταθερό για ένα εξάμηνο (1/1 – 30/6 και 1/7 – 31/12).

Σταθερό Επιτόκιο,
1. Για δάνεια διάρκειας 10 ή 15 ετών, προσδιοριζόμενο με βάση το επιτευχθέν από την τελευταία Δημοπρασία του Δημοσίου για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ή 15 ετών προσαυξημένο με περιθώριο, που προσαυξάνεται κατά 8% επί του επιτοκίου και με ελάχιστο περιθώριο προσαυξήσεως τη μισή ποσοστιαία μονάδα.

2. Το επιτόκιο για μεν τα δάνεια 10ετούς διάρκειας είναι αυτό, που προσδιορίζεται για τα δάνεια αυτά, για δε τα δάνεια 15ετούς διάρκειας είναι δυνατή η εξής επιλογή:
α) Το επιτόκιο που προσδιορίζεται με βάση το 15ετές δάνειο ή
β) Το επιτόκιο που προσδιορίζεται για τα πρώτα 10 χρόνια και για τα υπόλοιπα 5 θα ορίζεται κατ’ επιλογή, είτε ως κυμαινόμενο, είτε ως παραπάνω (παρ.1) με βάση όμως το 5ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου.

Η πρόωρη εξόφληση όλων των παραπάνω γίνεται χωρίς ποινή, πλην των δανείων σταθερού επιτοκίου (Β2), στα οποία η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά το πέρας της 5ετίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: Έντοκη περίοδος χάριτος 1 έτος με καταβολή των τόκων για κατασκευή κατοικίας.
Για τους λοιπούς σκοπούς (αγορά, επισκευή, βελτίωση κατοικίας, αγορά οικοπέδου), χωρίς περίοδο χάριτος.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: Για τη διασφάλιση του δανείου εγγράφεται υποθήκη υπέρ της ΑΤΕ ύψους 120% του χορηγηθέντος κεφαλαίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Αίτηση Δανείου, και φωτοαντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (Ε1) και του εκκαθαριστικού της εφορίας.
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά επισκευή, βελτίωση κ.λπ., τότε απαιτείται και έκθεση αυτοψίας από το αρμόδιο Κατάστημα, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στη περιφέρεια, ή έκθεση από μηχανικό του Συνεταιρισμού, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην Αττική.