Ασφαλιστήριο Ζωής – Γενικές Πληροφορίες

H ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας καλωσορίζει στη μεγάλη οικογένεια των Ασφαλισμένων της.
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.), ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Τ.Ε. (Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.) και η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στα πλαίσια υλοποίησης της Ε.Σ.Σ.Ε. 2002 υπέγραψαν Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης μέσω του οποίου καλύπτονται οι δανειοδοτηθέντες για αγορά α’ κατοικίας με κεφάλαια Α.Τ.Ε.από τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Σκοπός του προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης είναι να βοηθήσει να ξεπεραστούν, οι όποιες οικονομικές ανάγκες που πιθανόν προκύψουν εάν συμβούν απρόοπτα περιστατικά, στο δανειολήπτη – μέλος του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά το Ομαδικό Ασφαλιστήριο και είναι καθαρά ενημερωτικό. Περιέχει μια σύντομη περιγραφή των στοιχείων ασφάλισης.

Ασφαλιστικές καλύψεις Παροχές
1. Ασφάλιση Ζωής
Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο μη ληξιπροθέσμου δανείου Α’ κατοικίας
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.)
Λόγω ασθένειας ή ατυχήματος
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο μη ληξιπροθέσμου δανείου Α’ κατοικίας

Για τη συμμετοχή στην ασφάλιση κάθε ατόμου, που πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλισης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου “Αίτηση Συμμετοχής και Δήλωση Εκχώρησης Ασφαλίσματος” πριν την έναρξη ασφάλισης του.

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

1. Ποιοι συμμετέχουν στην ασφάλιση:
Οι δανειοδοτηθέντες από τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλισης, καλύπτονται με το παρόν πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.
Κατά την έναρξη, στην Ασφάλιση Ζωής συμμετέχουν άτομα ηλικίας μέχρι 74 ετών, εφόσον δανειοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους, ενώ στην ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας συμμετέχουν άτομα ηλικίας μέχρι 59 ετών εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται. Άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας δεν ασφαλίζονται.
Σημειώνεται ότι:
Α) Για τα άτομα τα οποία πάσχουν από τις ακόλουθες χρόνιες σοβαρές ασθένειες, πριν την έναρξη ασφάλισης τους, δεν καταβάλλεται κανένα ποσό αποζημίωσης.
Οι χρόνιες σοβαρές παθήσεις είναι:

 • Στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνος
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Πάρκινσον
 • Μεταμόσχευση οργάνων, Κίρρωση ήπατος, Ψυχωτική συνδρομή
 • Απομυελινωτική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος του εγκεφάλου
  Β) Για τα άτομα τα οποία εμφανίζουν οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή κινητικής ή πνευματικής αναπηρίας, πριν την έναρξη ασφάλισης, δεν καταβάλλεται κανένα ποσό αποζημίωσης για αυτές τις περιπτώσεις αναπηρίας ή τα επακόλουθά τους.2. Ισχύς και λήξη της ασφάλισης:
  Η ασφάλιση κάθε ατόμου ισχύει από την ημερομηνία ένταξης του στην ασφάλιση και λήγει για κάθε Ασφαλισμένο όταν:
 • καταγγελθεί το Ασφαλιστήριο,
 • παύσει να είναι οφειλέτης του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., για δάνεια Α’ κατοικίας από κεφάλαια της Α.Τ.Ε.
 • συμπληρώσει τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας ( Ασφάλιση Ζωής 75 έτη & Μ.Ο.Α. 60 έτη)
 • καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος.
 • επέλθει θάνατος3. Σε περίπτωση που λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) καταβληθεί στον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ η πρώτη δόση του ασφαλίσματος, ο δανειολήπτης υποχρεούται να καταβάλλει ανελλιπώς τις υποχρεώσεις του στον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. (τοκοχρεωλυτικές δόσεις) για το μειωμένο κεφάλαιο δανείου μέχρι την καταβολή της β’ δόσης για Μ.Ο.Α.

  4. Ατύχημα, θεωρείται κάθε περιστατικό που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, βίαιη, τυχαία και ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν μόνιμη, μερική ή ολική αναπηρία ή θάνατο.

  5. Εδαφικά όρια: Η ασφάλιση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

  6. Εξαιρέσεις: Ενδεικτικά δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι που οφείλονται ή σχετίζονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα με τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Επιδράσεις ατομικής-πυρηνικής ενέργειας ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας ή βιολογικές ή χημικές μολύνσεις ή τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με μηχανοκίνητα μέσα, χρήση εκρηκτικών υλών.
 • Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός του Ασφαλισμένου. Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει για την Ασφάλιση Ζωής μόνο, μετά δύο (2) έτη συνεχούς ασφάλισης του Ασφαλισμένου.
 • Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών, μέθη, αλκοολισμός, Συγγενείς παθήσεις. 7. Oδηγίες για την πληρωμή αποζημιώσεων. Για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποζημίωσης, στα Γραφεία του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., Ομήρου 4 και Σταδίου 10, 10564 Αθήνα, τηλ. 210 3232523 κ. Σταύρος Παπαποστόλου κα Τζερβάκη Γεωργία φαξ 210 3230414