(8/4/2010) Ασφάλιση Δανείων Α’ Κατοικίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 580

Αθήνα 8.4.2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η No. 2 / 2010

Θ Ε Μ Α : Ασφάλιση κατά κινδύνων θανάτου και μόνιμης Ολικής Ανικανότητας των μη ληξιπρόθεσμων υπολοίπων των δανείων απόκτησης κτλ. α΄ κατοικίας, που λήφθηκαν από εν ενεργεία υπαλλήλους, από Κεφάλαια ΑΤΕ, μέσω του Συν/σμού μας.

Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση σχετικούς όρους που περιλήφθηκαν στις Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας των ετών 2001 και 2002, ύστερα από πρωτοβουλία του Συν/σμού, την οποία υιοθέτησε και στήριξε ο Σύλλογός μας, στο τέλος του 2003 υπογράφηκε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μεταξύ ΑΤΕ, Συν/σμού και Αγροτικής Ασφαλιστικής σύμφωνα με το οποίο, από 1.1.2004, ύστερα από υποβολή σχετικής Αίτησης Συμμετοχής στην ασφάλιση ασφαλίζονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των μέσω του Συνεταιρισμού χορηγουμένων δανείων απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας από Κεφάλαια ΑΤΕ, τα οποία σύναψαν ως εν ενεργεία υπάλληλοι οι συνεταίροι, άσχετα εάν τη στιγμή της επέλευσης του ασφαλιζομένου κινδύνου είναι συνταξιούχοι, κατά κινδύνων θανάτου (γενικά) και Μόνιμης Ολικής ανικανότητας.

Ειδικότερα, με βάση τους όρους του παραπάνω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:
1) Καλύπτεται ο θάνατος του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία (φυσικός θάνατος, θάνατος από τυχαίο ή βίαιο συμβάν) και μέχρι ηλικίας 74 ετών την 1/1 εκάστου έτους και η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα είναι, κατά την επέλευση του ανωτέρω γεγονότος, εν ενεργεία υπάλληλος και ηλικίας μέχρι 59 ετών την 1/1 κάθε έτους.(Δηλαδή δικαιούνται να συνάψουν τη συγκεκριμένη ασφάλιση, μόνο ως προς την περίπτωση θανάτου και συνταξιούχοι συνεταίροι ηλικίας έως 74 ετών, αρκεί όταν είχαν συνάψει το ασφαλιζόμενο δάνειο να ήταν εν ενεργεία υπάλληλοι).
2) Ως έναρξη ισχύος της ασφάλισης ορίζεται η 1/1/2004.
3) Το εκάστοτε ασφάλιστρο θα καλύπτεται:

  • κατά 50% από την Τράπεζα (ΕΣΕ 2002)
  • κατά 25% από το Συν/σμό και
  • κατά 25% από τον ασφαλιζόμενο συνάδελφο.

4) Στην περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόμενου κινδύνου (θάνατος) θα εξοφλείται από την Αγροτική Ασφαλιστική το συνολικό υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ή των δανείων τους κατά τη στιγμή του θανάτου, χωρίς καμμία επιβάρυνση της οικογένειας του θανόντος δανειολήπτη.
5) Εξαιρούνται της ασφάλισης και δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι οι οποίοι προέρχονται ή σχετίζονται (ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα) με προϋπάρχουσες της ασφάλισης κάθε συναδέλφου σοβαρές ασθένειες – παθήσεις, των οποίων αυτός εγνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου, είναι αντικειμενικά διαγνώσιμες και δεν οφείλονται σε ατύχημα. Ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι αγνοούσε την ύπαρξη της ασθένειας εφόσον δεν είχε νοσηλευτεί ή δεν ακολουθούσε ειδική αγωγή γι’ αυτήν.
6) Για τη συμμετοχή στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και συνεπώς και στα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από αυτό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υπογραφή εκ μέρους των συναδέλφων που έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων, της συνημμένης Αίτησης συμμετοχής και Δήλωσης Εκχώρησης ασφαλίσματος και η αποστολή τους στο Συν/σμό.

Συνάδελφοι,

Η υπογραφή του συγκεκριμένου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αποτελεί μία πρώτου μεγέθους κατάκτηση η οποία μάλιστα, χάρη στις προσπάθειες του Συλλόγου, δεν μπορεί να ανακληθεί γιατί έχει κατοχυρωθεί με Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας.
Ασφάλιση τέτοιας μορφής, σε τέτοια έκταση και με τέτοιους ευνοϊκούς όρους και μάλιστα με ελάχιστη επιβάρυνση για το συνάδελφο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του ασφάλιστρου ανέλαβαν να καλύψουν η Τράπεζα (Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 2002) και ο Συν/σμός, δύσκολα μπορεί κανείς να συναντήσει σε άλλο εργασιακό χώρο.
Αποτελεί πραγματικά ένα πρωτοποριακό θεσμό, που βοηθάει να ξεπεραστούν χωρίς προβλήματα οι οικονομικές δυσκολίες που προκύπτουν όταν συμβούν απρόοπτα και δυσάρεστα γεγονότα σε μια οικογένεια.
Εμείς κάναμε ότι ήταν δυνατό για να διασφαλίσουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα, τόσο τα δικά σας, όσο και των μελών της οικογενείας σας, περιμένουμε τη δική σας ανταπόκριση, εφόσον φυσικά δεν το έχετε κάνει ήδη, με τη συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής και της Δήλωσης Εκχώρησης του ασφαλίσματος.
Η αποστολή στο Συν/σμό εις διπλούν, κανονικά συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων, της Αίτησης Συμμετοχής και της Δήλωσης Εκχώρησης του Ασφαλίσματος, υπόδειγμα των οποίων μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία του Συν/σμού ή τα Καταστήματα της Τράπεζας, θα γίνεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή με την υπηρεσιακή αλληλογραφία (όπου δέχεται το Κατ/μα) ενώ όσοι διαμένουν στην Αθήνα μπορούν να τις παραδίδουν ιδιόχειρα, στα Γραφεία του Συν/σμού.
Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας στο INTERNET είναι www.osyate.gr και ότι στην ιστοσελίδα μας, η πρόσβαση στην οποία είναι δυνατή τόσο μέσω του δικτύου της Τράπεζας, όσο και από οποιονδήποτε αυτόνομο Η/Υ, θα μπορείτε να βρείτε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και υποδείγματα Αίτησης Συμμετοχής και Δήλωσης Εκχώρησης του ασφαλίσματος και ότι για πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη ασφάλιση θα μπορεί να απευθύνεστε στο Δ/ντή του Συν/σμού ή στους υπαλλήλους κ. Σταύρο Παπαποστόλου, κα Τζερβάκη Γεωργία, τηλ. 210-32.24.989 και 210-32.36.085.

Η αποστολή της Αίτησης και της Εκχώρησης θα γίνεται στη Δ/νση:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Σχετική με όλα τα παραπάνω είναι και η Υπηρεσιακή Εγκύκλιος Νο.230 /16.12.2003 (Σειρά Β) της Τράπεζας.

Συνάδελφοι,

Η υπόμνηση αυτή της δυνατότητας ασφάλισης των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων α’ κατοικίας, που συνάφθηκαν από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω του Συν/σμού από τους συνεταίρους, γίνεται γιατί όλα αυτά τα χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν/σμού έχει γίνει μάρτυρας και κοινωνός της τεράστιας ανακούφισης και διευκόλυνσης που είχαν (δυστυχώς) πολλές οικογένειες συναδέλφων από την εφαρμογή του θεσμού (εξόφληση από την Αγροτική Ασφαλιστική του ανεξόφλητου υπολοίπου των στεγαστικών δανείων) και από την άλλη μεριά της απογοήτευσης και των δυσάρεστων συνεπειών που δημιούργησε στις οικογένειές τους, η αμέλεια ή η αδιαφορία ορισμένων συναδέλφων που παρέλειψαν να ασφαλίσουν τα υπόλοιπα των δανείων τους, απευθύνεται δε κυρίως στα μέλη του Συνεταιρισμού που έχουν συνάψει στεγαστικά δάνεια παλαιότερα, ιδίως πριν το 2004, αλλά και στους νέους συνεταίρους.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ