Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. (16-17 Δεκ. 2009)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ.

Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η No. 1 / 2010


ΘΕΜΑ 1: Αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την πρόσφατη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού μας, που έγινε στις 16-17.12.2009

ΘΕΜΑ 2: Κατανομή Αξιωμάτων νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

Φίλοι Συνεταίροι,

Με την Ανακοίνωση αυτή θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

1) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 16-17.12.2009.
Κατά την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συν/σμού πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:

α) Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2010.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Συν/σμού έτους 2010, όπως είχε προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και παραχώρησε σ’ αυτό (Δ.Σ.) τη δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίου από κονδύλιο, εάν φυσικά αυτό χρειαστεί.
Ο Προϋπολογισμός που εγκρίθηκε πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικός και ισορροπημένος και γι’ αυτό εφαρμόσιμος. Και ενώ περιορίζει τις δαπάνες λειτουργίας του Συν/σμού προβλέπει ταυτόχρονα, τη διάθεση στη Διοίκηση του Συν/σμού, των πόρων εκείνων οι οποίοι της είναι αναγκαίοι για την απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμματος δράσης της, που έχει σχεδιαστεί για το 2010 και το οποίο στοχεύει στην παραπέρα ποσοτική και ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους συνεταίρους. Επίσης, προβλέπει τη διάθεση του σημαντικού ποσού των 165.000 Ευρώ για την κάλυψη και κατά το τρέχον έτος, του ποσοστού των ασφαλίστρων το οποίο βαρύνει το Συν/σμό (25%) για την Ομαδική Ασφάλιση, κατά κινδύνων θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων α’ κατοικίας που έχουν συνάψει (ως εν ενεργεία υπάλληλοι τα μέλη μας) από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω του Συν/σμού, ενός πράγματι πρωτοποριακού θεσμού που λειτουργεί στο χώρο μας από το 2004, ο οποίος αποδείχθηκε πολύτιμος για τις οικογένειες πολλών συναδέλφων.
Κατά το σχεδιασμό και του συγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αναφέρθηκε και στη Γενική Συνέλευση, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, αφ’ ενός μεν αποφυγής κάθε περιττής δαπάνης, αφ’ετέρου δε της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών καλλιτέρευσης, επαύξησης και διεύρυνσης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη μας, με την ταυτόχρονη ενίσχυση των αποθεματικών μας, ώστε να μπορεί ο Συν/σμός να καλύπτει, από ίδια Κεφάλαια, ει δυνατόν άμεσα και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, τις σε στεγαστικά δάνεια πρόσθετες και έκτακτες ανάγκες των μελών του.

β) Καθορισμός του ύψους της πίστωσης που θα ζητηθεί από την ΑΤΕ για τη συνέχιση και κατά το 2010, των διαφόρων προγραμμάτων χορήγησης στεγαστικών δανείων στα μέλη μας
.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα να ζητηθεί από την ΑΤΕ να θέσει στη διάθεση του Συν/σμού τις αναγκαίες πιστώσεις για τη συνέχιση και κατά το έτος 2010, των διαφόρων προγραμμάτων στέγασης των συναδέλφων:
(χορήγηση δανείων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους της Τράπεζας
για απόκτηση κτλ. α’ κατοικίας
– χορήγηση σ’ αυτούς επισκευαστικών δανείων, για την α’ κατοικία τους, πέραν του εκάστοτε ισχύοντος ανώτερου ορίου, εφόσον έχει παρέλθει 12ετία από τη λήψη του αρχικού δανείου
– χορήγηση στεγαστικών δανείων στους εν ενεργεία υπαλλήλους για απόκτηση κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας
– χορήγηση δανείων απόκτησης α’ κατοικίας στους υπαλλήλους των Οργανισμών του Προσωπικού της Τράπεζας) και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα και για να ζητήσει, απ’αυτήν, την άμεση χορήγηση προκαταβολής, προκειμένου να συνεχιστεί, κανονικά, η εκτέλεση του προγράμματος στέγασης των συναδέλφων.

γ) Έγκριση διεκδικητικού πλαισίου σχετικά με τη βελτίωση των όρων χορήγησης των δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ – Αποζημίωση Συν/σμού.
Παράλληλα με την έγκριση της πίστωσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να διεκδικήσει από την Τράπεζα τις παρακάτω βελτιώσεις των όρων χορήγησης των δανείων από Κεφάλαιά της, οι οποίες είναι λογικές, ώριμες και απόλυτα δικαιολογημένες:
1) Τη μείωση στο 2%, του επιτοκίου χορήγησης των δανείων απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε άλλες Τράπεζες (Τράπεζα Ελλάδος).
2) Τον καθορισμό του ύψους του επιτοκίου των δανείων απόκτησης κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας στο ύψος των επιτοκίων των ΕΓΔ και των ομολόγων 10ετούς ή 15ετούς διάρκειας, χωρίς καμμία παραπέρα προσαύξηση ή κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το εκάστοτε ισχύον, χαμηλότερο, ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο (κυμαινόμενο ή σταθερό) των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας.
3) Την αύξηση, κατά ένα χρόνο, της περιόδου χάριτος που ισχύει κατά περίπτωση, για τα δάνεια απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας, σε αντιστοιχία με ότι ισχύει στις Τράπεζες Ελλάδος και Εμπορική.
4) Η περίοδος χάριτος που χορηγήθηκε στα δάνεια κατασκευής β’ κτλ. κατοικίας να επεκταθεί και στα δάνεια αγοράς, γενικά και επισκευής, κατά τα παραπάνω και να παύσει αυτή να είναι έντοκη, πράγμα το οποίο στην ουσία αναιρεί το ευεργετικό αυτό μέτρο.
5) Τη χορήγηση δανείων και στους συνταξιούχους συναδέλφους για την απεξόφληση άλλων στεγαστικών δανείων τα οποία έχουν ληφθεί με δυσμενέστερους όρους.
6) Την αύξηση του ανώτερου, κατά δικαιούχο, ορίου δανείου απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας στο ποσό των 160.000 Ευρώ και του πρόσθετου ποσού που χορηγείται για κάθε τέκνο στο ποσό, κατ’ ανώτερο όριο, των 40.000 Ευρώ.
7) Σε περίπτωση που το δανειοδοτούμενο ζευγάρι είναι και οι δύο υπάλληλοι της Τράπεζας το ανώτερο όριο του δανείου το οποίο μπορούν να λάβουν, για απόκτηση κτλ. α’ κατοικίας, να ανέρχεται στο ποσό των 240.000 Ευρώ.
8) Τη χορήγηση στους συνταξιούχους συναδέλφους των δανείων απόκτησης α’ κατοικίας και επισκευής αυτής, με το θεσμό της 12ετίας, με τους ίδιους όρους που χορηγούνται αυτά και στους εν ενεργεία υπαλλήλους.
9) Τη χορήγηση της δυνατότητας δανειοδότησης των νέων συναδέλφων μόλις συμπληρώσουν προϋπηρεσία δύο (2) ετών στην Τράπεζα, άσχετα με την οικογενειακή τους κατάσταση.
10) Την επέκταση της διάρκειας των δανείων β’ κατοικίας τουλάχιστον κατά 10 χρόνια (η διάρκεια από 15 χρόνια να γίνει τουλάχιστον 25), προκειμένου να μειωθεί το αυξημένο σήμερα ύψος της μηνιαίας δόσης και να διευκολυνθούν έτσι οι συνάδελφοι ή να ισχύει – ως προς τη διάρκεια – ότι ισχύει και για τα δάνεια α’ κατοικίας (διάρκεια 30, 25,20 χρόνια, ανάλογα με την υπηρεσιακή ηλικία του συναδέλφου).
11) Να επεκταθεί η δυνατότητα δανειοδότησης των συναδέλφων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, για απόκτηση κτλ. α’, β’ κτλ. κατοικίας επ’ ονόματι ενός μόνο τέκνου τους, άσχετα εάν είναι στεγασμένοι. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια του δανείου να μπορεί να είναι μέχρι 40 χρόνια και ο γονέας, ο οποίος θα είναι συνοφειλέτης, θα είναι υπόχρεος όσο είναι εν ζωή, για την εξόφληση των δόσεων, ενώ κατά τα λοιπά θα ισχύει ότι ισχύει σε κάθε περίπτωση δανεισμού για απόκτηση κτλ. α’, β’ κτλ. κατοικίας, απαγορευόμενης της αναχρηματοδότησης.
12) Να δοθεί η δυνατότητα δανειοδότησης για απόκτηση κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας και στους γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν στην Τράπεζα, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους λοιπούς εν ενεργεία υπαλλήλους αυτής.
13) Να δοθεί η δυνατότητα δανειοδότησης εν ενεργεία συναδέλφων για απεξόφληση δανείων που έχουν συνάψει με δυσμενέστερους όρους, από άλλα πιστωτικά ιδρύματα, για απόκτηση κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας, με τους όρους που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων.
14) Να δοθεί η δυνατότητα δανειοδότησης των νέων συναδέλφων για απεξόφληση δανείων τα οποία είχαν συνάψει από άλλο πιστωτικό Ίδρυμα, πριν το διορισμό τους στην Τράπεζα, μέτρο το οποίο θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τις άλλες Τράπεζες και θα συνδέσει τους συναδέλφους αυτούς πιο στενά με το Ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν.
15) Τη διεκδίκηση κάθε άλλης βελτίωσης των όρων χορήγησης των δανείων που χορηγούνται από Κεφάλαια της ΑΤΕ, που θα προκύψει ότι χρειάζεται να γίνει για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και, τέλος
16) Τη χορήγηση αποζημίωσης για την κάλυψη των εξόδων που υφίσταται ο Συν/σμός για την ομαλή διεκπεραίωση της σχετικής με τη χορήγηση κτλ. των στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ εργασίας, ίσης με ποσοστό 0,6% επί του υπολοίπου των σχετικών δανείων στις 31.12 του προηγούμενου έτους ή με ποσοστό 5 % επί του ύψους όλων των χορηγούμενων δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσα στο έτος.

Όπως γίνεται αντιληπτό η αποδοχή – έστω και μέρους – των απόλυτα δίκαιων και ώριμων αιτημάτων μας αυτών, θα έχει ως αποτέλεσμα να βοηθηθούν σημαντικά μεγάλες ομάδες συναδέλφων να αποκτήσουν φτηνότερο και πιο κατάλληλο σπίτι.

δ) Ανακοίνωση χορηγηθέντων πιστώσεων ή άλλου είδους παροχών στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
Ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν, ομόφωνα οι παροχές που έγιναν, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συν/σμού (κατά το υπόψη χρονικό διάστημα δεν έγιναν χορηγήσεις στεγαστικών δανείων στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου).

ε) Απολογισμός Δράσης Διοίκησης.
Με την ευκαιρία της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε Απολογισμός της Δράσης του κατά την τριετία που παρήλθε, ο οποίος και εγκρίθηκε ομόφωνα.

στ) Εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης.
Λόγω της λήξης της θητείας του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου διεξήχθηκαν αρχαιρεσίες, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά τις οποίες εκλέχθηκαν για την επόμενη τριετία οι εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

Ως Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Τσαούσης Κυριάκος – Χαράλαμπος του Ιωάννη 203
2. Κουρμπέτης Αθανάσιος του Βασιλείου 144
3. Τεκνάκη Χρυσαφένια του Νικολάου 127
4. Γκουρνέλος Θανάσης του Σπυρίδωνος 126
5. Τσιάκας Αθανάσιος του Στυλιανού 114
6. Παπαϊωάννου Αλέξανδρος του Ηλία 86
7. Μητσιόπουλος Ιωάννης του Θεοδοσίου 85
8. Ζαρίφης Νικόλαος του Δημητρίου 83
9. Αυγουστίνος Αλέκος του Αντωνίου 49
Ως Αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Καυκά Όλγα του Αλεξάνδρου 70
2. Κάρτσακλα Αλέκα του Λεωνίδα 58
3. Καλυβιώτης Γεώργιος του Παντελή 56
4. Αλεξανδρόπουλος Ευστάθιος του Iωάννη 52
5. Μηχανικού Παναγιώτα του Χρήστου 42
6. Μαρούλη Αναστασία του Βασιλείου 41
7. Γιουρούκος Ιωάννης του Χρήστου 38
8. Κολίντζας Γαβριήλ του Αλεξίου 37
9. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 17
Ως Τακτικά Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
1. Αλμπάνης Αθανάσιος του Ευαγγέλου 191
2. Χανιώτης Φραγκίσκος του Βασιλείου 94
3. Μπαρμπούνης Γεώργιος του Κων/νου 81
4. Σαμπάνης Γρηγόριος του Βασιλείου 47
5. Ζυγούρας Ιωάννης του Παναγιώτη 38
Ως Αναπληρωματικά Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
1. Παπαλάμπρου Παναγιώτης του Νικολάου 133
2. Παπαγεωργίου Γεώργιος του Στυλιανού 97
3. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης του Κωνσταντίνου 91
4. Μπουρνόζος Λουκάς του Θεοφάνη 44
5. Αργυρόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου 17

ζ) Αλλαγές στη διάρκεια των χορηγουμένων δανείων από Κεφάλαια του Συν/σμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, θέλοντας να ενισχύσει την ρευστότητα του Συν/σμού ώστε να μπορεί να ικανοποιεί όσο είναι δυνατό μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων συναδέλφων για λήψη δανείων από Κεφάλαια του Συν/σμού (οι οποίες είναι πολύ αυξημένες λόγω της οικονομικής κρίσης και του περιορισμού γενικά από τις Τράπεζες της χορήγησης στεγαστικών δανείων και του δανεισμού των νοικοκυριών) πρότεινε στη Γενική Συνέλευση και αυτή αποδέχτηκε ομόφωνα, τη συντόμευση κατά ένα ή δύο χρόνια της διάρκειας των χορηγουμένων δανείων από Κεφάλαια του Συν/σμού. Έτσι, χωρίς να αυξάνονται ιδιαίτερα οι μηνιαίες δόσεις των δανείων, επιτυγχάνεται η ταχύτερη ανακύκλωση των Κεφαλαίων του Συνεταιρισμού και άρα παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα ικανοποίησης, χωρίς καθυστέρηση αιτημάτων, μεγαλύτερου αριθμού συνεταίρων.
Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της διάρκειας:

 • Των δανείων ύψους από 1.000 έως 3.000 Ευρώ από 3 έτη σε 2
 • Των δανείων ύψους από 3.100 έως 4.500 Ευρώ από 4 έτη σε 3
 • Των δανείων ύψους από 4.600 έως 10.000 Ευρώ από 6 έτη σε 5
 • Των δανείων ύψους από 11.000 έως 15.000 Ευρώ από 8 έτη σε 7
 • Των δανείων ύψους από 16.000 έως 30.000 Ευρώ από 15 έτη σε 13
 • Των δανείων ύψους από 31.000 έως 45.000 Ευρώ από 20έτη σε 18

Παρενθετικά σημειώνουμε ότι τα επιτόκια του Συν/σμού για τα δάνεια από δικά του Κεφάλαια παραμένουν σταθερά, 6% για τα ενυπόθηκα δάνεια και 6,5% για τα άνευ εμπράγματης εξασφάλισης και εξακολουθούν να είναι τα χαμηλότερα της αγοράς.


2) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
α) Κατανομή Αξιωμάτων Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, συγκροτήθηκε οριστικά σε Σώμα, την 28.1.2010, ως εξής:

 • Πρόεδρος: Κυριάκος Τσαούσης
 • Α’ Αντιπρόεδρος: Θανάσης Κουρμπέτης
 • Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Μητσιόπουλος
 • Α’ Αναπληρωτής Γ. Γραμματέα: Αλέκος Αυγουστίνος
 • Ταμίας: Θανάσης Τσιάκας
 • Β’ Αντιπρόεδρος: Νίκος Ζαρίφης
 • Β’ Αναπληρωτής Γ. Γραμματέα: Χρυσαφένια Τεκνάκη
 • Μέλος: Αλέκος Παπαϊωάννου
 • Mέλος: Θανάσης Γκουρνέλοςβ) Κατανομή Αξιωμάτων Εποπτικού Συμβουλίου.
  Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
 • Προϊστάμενος: Αλμπάνης Αθανάσιος
 • Αναπληρωτής Προϊσταμένου: Σαμπάνης Γρηγόρης
 • Μέλος: Ζυγούρας Ιωάννης
 • Μέλος: Μπαρμπούνης Γεώργιος
 • Μέλος: Χανιώτης Φραγκίσκος

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ