(3/12/2010) ΕΚΘΕΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (3/12/2010)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 2280

Αθήνα, 3.12.2010

ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ
H ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡIOY 2010 ΚΑΙ -ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ- ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡIOY 2010.


Συνάδελφοι,

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν/σμού μας, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτώβρη 2010, αποφάσισε να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συν/σμού, που θα γίνει στις 9.12.2010 ή στην εξ αναβολής αυτής, που θα πραγματοποιηθεί στις 16.12.2010, τα παρακάτω θέματα, για λήψη απόφασης:

 

Α. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, κατά την προαναφερθείσα συνεδρίασή του, όπως επίσης και στη συνεδρίαση της 30.11.2010, κατάρτισε τον παρακάτω Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων έτους 2011, τον οποίο και αποφάσισε να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία συγκλήθηκε για τις 9.12.10 και σε περίπτωση αναβολής αυτής στην επαναληπτική Γεν. Συν/ση, που θα γίνει στις 16.12.10, ζητώντας από αυτήν την έγκρισή του και την παροχή εξουσιοδότησης για την αναμόρφωσή του (εάν φυσικά παραστεί σχετική ανάγκη) με μεταφορά ποσών από κονδύλι σε κονδύλι.
Ο προϋπολογισμός αυτός ο οποίος, αφού ελέγχθηκε, εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο, κατά τη Νο. 290 / 1.12.2010 συνεδρίασή του, έχει ως εξής:

2010 2011
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝΤΑ
ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΕΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 415.000 407.000 400.000
ΕΝΟΙΚΙΑ 15.500 17.000 17.000
EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΕΣ – ΕΛΕΓΧΟ ΤΙΤΛΩΝ 2.000 4.000 3.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΤΕ 175.000 0 0
ΠΡΟΣΑΥΞ. ΕΠΙΤΟΚ. ΔΑΝ. ΑΠΟ ΚΕΦ. ΑΤΕ 550.000 560.000 400.000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 14.000 52.000 15.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.171.500 1.040.000 835.000
2010 2011
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝΤΑ
ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 480.000 460.000 385.000
ΑΠΟΖΗΜ. ΑΠΟΧΩΡ. ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗΣ

103.000

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 10.000 9.150 11.000
ΠΑΡΕΠΟΜ. ΕΞΟΔΑ 4.000 3.000 3.000
ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ 130.000 120.600 107.000
ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ. 3.000 2.750 4.000
627.000 698.500 510.000
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 40.000 37.500 40.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜ/ΦΩΝ 1.000 0 1.000
ΑΜΟΙΒ. ΣΥΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΣΗΣ 16.000 14.500 15.000
ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7.000 4.000 5.000
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΟΛ 6.000 6.000 6.000
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 10.000 12.000 8.000
80.000 74.000 75.000
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚ. – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 7.000 4.800 6.000
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.000 2.200 2.500
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ (25%) 165.000 140.000 155.000
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 4.000 4.000 4.000
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 5.000 4.500 6.000
184.000 155.500 173.500

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

16.500

15.000

18.000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 9.000 6.500 7.500
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000 600 600
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 8.000 4.500 6.400
ΔΩΡΕΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.000 500 1.000
ΕΝΤΥΠΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 5.000 4.500 5.000
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 3.000 2.500 3.000
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000 2.000 2.000
ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 7.000 6.500 7.000
35.000 27.600 32.500
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 942.500   970.600   809.000  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   1.171.500   1.040.000   835.000  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   942.500   970.600   809.000  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 229.000   69.400 26.000


Ενημερωτικά, σχετικά με τα επί μέρους κονδύλια του παραπάνω Προϋπολογισμού, τον οποίο σας προτείνουμε για έγκριση, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Ε Σ Ο Δ Α
1.1 ΤΟ Κ Ο Ι Κ Α Ι Λ Ο Ι Π Ε Σ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ
1.1.1 Στα έσοδα της κατηγορίας αυτής συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι των δανείων που χορηγούνται στα μέλη μας από Κεφάλαια του Συνεταιρισμού και οι τόκοι από τις τοποθετήσεις μας σε βραχυχρόνιες, κυρίως προθεσμιακές, καταθέσεις μας στην ΑΤΕ.
1.1.2 Με τη τοποθέτηση, σε προθεσμιακούς καταθετικούς λογ/σμούς της ΑΤΕ, του ποσού των 500 – 555.000 Ευρώ από τα ρευστά διαθέσιμά μας και ανανεώνοντας τη κατάθεσή μας κάθε μήνα, προσδοκούμε, για το 2011, έσοδα από τόκους ύψους 22.000 Ευρώ περίπου. Οι τόκοι από το λογαριασμό όψεως που έχουμε, επίσης στην ΑΤΕ BANK, μπορούν να μας αποδώσουν, με τα τρέχοντα επιτόκια καταθέσεων, 2 έως 3 χιλιάδες Ευρώ.
1.1.3 Ο κύριος όγκος των εσόδων μας προέρχεται από τα βραχυχρόνια δάνεια που χορηγούμε, φροντίζοντας να καλύπτουμε πλήρως τις αιτήσεις των συναδέλφων μας, κρατώντας ένα ασφαλές επίπεδο ρευστών διαθεσίμων. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τουλάχιστον τη ζήτηση των βραχυπροθέσμων δανείων στα επίπεδα των προηγουμένων ετών και να προσφέρουμε νέα προϊόντα που να καλύπτουν τις ανάγκες των συναδέλφων.
1.1.4 Δεν ρευστοποιήσαμε τίτλους αμοιβαίων και μετοχών που έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας λόγω των χαμηλών τιμών του Χ.Α.Α. Εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουμε ούτε το 2011, διότι σε αυτή τη περίπτωση θα καταγράψουμε μεγάλες πραγματικές ζημιές.
1.1.5 Θετικές μεταβολές στις παραπάνω εκτιμήσεις μας, προφανώς, είναι ευπρόσδεκτες, δεδομένου του ότι θα καταστήσουν δυνατή την πιο άμεση υλοποίηση των κινήσεων που έχουμε σχεδιάσει προς όφελος των συνεταίρων.

1.2. E N O I K I A
1.2.1 Ένα από τα 3 καταστήματα που έχουμε στο Κουκάκι, παραμένει ξενοίκιαστο. Στον προϋπολογισμό μας δεν έχουμε προβλέψει έσοδα από το κατάστημα αυτό το 2011. Τα άλλα δύο ενοικιάζονται με ικανοποιητικό για τις σημερινές συνθήκες μίσθωμα. Η κύρια φροντίδα μας είναι η έγκαιρη είσπραξη των ενοικίων και στη προσπάθειά μας αυτή αντιμετωπίζουμε με κατανόηση τις υπάρχουσες δυσκολίες των ενοικιαστών μας
1.2.2 Με κρατήσεις δανείου από τη μισθοδοσία συνεταίρου μας συμψηφίσαμε την απαίτηση ενοικίου από το διαμέρισμα οφειλέτη μας στη Κόρινθο που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία μας πριν από τρία χρόνια.
Ο προϋπολογισμός των προσδοκόμενων εσόδων μας από ενοίκια, λόγο της οικονομικής κρίσης, παραμένει στο ίδιο ύψος με πέρσι.

1.3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ : Δεν προβλέπονται για το 2011.

1.4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΙΤΛΩΝ
1.4.1 Έχουμε καταργήσει ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18.12.2008 ουσιαστικά τα “έσοδά μας από αυτοψίες ” (παρέμειναν τα μικροέσοδα από “ελέγχους τίτλων “).
Για τον Συνεταιρισμό, η συγκεκριμένη κατηγορία ποτέ δεν απέφερε σημαντικά έσοδα (συμμετείχαμε στα έξοδα του Συνεταίρου κατά το ήμισυ). Με την κατάργηση της παραπάνω πηγής εσόδων θεωρούμε ότι βοηθήσαμε αρκετά τους δανειολήπτες συνεταίρους μας.

1.5.  Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Η    ΑΤΕ
1.5.1 Η Τράπεζα εξακολουθεί να μας οφείλει τις λεγόμενες “επιχορηγήσεις” 5 ετών (2005 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010).
Η τελευταία αποζημίωση που μας κατέβαλε η Τράπεζα ως συμμετοχή της στα έξοδα που υφίσταται ο ΟΣΥΑΤΕ για την εξυπηρέτηση των δανείων από Κεφάλαια της ΑΤΕ ήταν ύψους 175.000 Ευρώ και αφορούσε το 2006.
Δεν εγγράψαμε στο προϋπολογισμό μας, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, τα ποσά της απαίτησής μας.
Ο προϋπολογισμός μας θελήσαμε να αναφέρεται σε δεδομένα σίγουρα και ρεαλιστικά.
Ευελπιστούμε σε συνεννόηση με θετικά αποτελέσματα για τη δεδομένη απαίτησή μας από τη Τράπεζα.
Ήδη η χρονίζουσα εκκρεμότητα από τη πλευρά της Τράπεζας έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στα οικονομικά μας, τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εκ των ενόντων κατά περίπτωση και με μεγάλες οικονομίες στη διαχείρισή μας.

1.6. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ, ΚΑΤΑ 0,4%, ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ ΔΑΝΕΙΩΝ
1.6.1 Για το 2011 προβλέπουμε ότι τα έσοδά μας από την προσαύξηση που εισπράττει ο Συνεταιρισμός θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2010.
Εάν η συνεννόησή μας με τη Τράπεζα για την ρύθμιση των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος έχει θετική κατάληξη, δηλαδή η Τράπεζα καταβάλει στο Συνεταιρισμό τις δεδουλευμένες απαιτήσεις της λεγόμενης επιχορήγησης των παρελθόντων ετών ή έστω συμψηφίσει μέρος αυτών, τότε, συνεπείς στη δεσμευτική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεών μας θα επιστραφούν, σταδιακά, στους συνεταίρους τα αναλογούντα ποσά από τη μείωση της προσαύξησης κατά 0,15% για όσα χρόνια θα καλυφθεί η κατ’ έτος απαίτησή μας που κατ’ ελάχιστον φθάνει, όπως προαναφέρθηκε, στις 175.000 ΕΥΡΩ το χρόνο.
Στο προϋπολογισμό του 2011 εγγράψαμε έσοδα ύψους 400.000 Ευρώ υπολογίζοντας ότι τα δεδομένα έσοδα του Προϋπολογισμού θα κινηθούν περίπου στις 570.000 Ευρώ μείον 170.000 Ευρώ που θα είναι, κατ’ ελάχιστο, το ποσό που θα επιστραφεί στους συνεταίρους για το έτος 2007.
1.6.2 Η επιστροφή αυτή επιβάλλεται από τις αρχές της αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους από τις οποίες διέπεται ο Συν/σμός. Φροντίζουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ο ΟΣΥΑΤΕ να είναι μια εύρωστη οικονομική μονάδα.
Διαθέτουμε πλούσιο παρελθόν εμπειριών, αξιόλογο παραγωγικό δυναμικό διαχείρισης της περιουσίας των συνεταίρων μας και πρόγραμμα που μπορεί να μετρηθεί, να κριθεί και να αξιολογηθεί θετικά από τους συναδέλφους.
Ο Συνεταιρισμός μας, ουσιαστικά, δεν είναι μια επιχείρηση που κυνηγά το κέρδος. Τα πλεονάσματα που δημιουργούμε με την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών μας κατευθύνονται σε παροχές υπέρ των συναδέλφων.
Η συμμετοχή μας π.χ. στο κόστος για την ασφάλιση των δανείων (σε χρόνο και χρήμα) μπορεί να είναι ασύμφορη με στενά Επιχειρηματικά κριτήρια, είναι ενδεικτική όμως των αρχών και των στόχων του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.

1.7. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α     Ε Σ Ο Δ Α
Στη κατηγορία αυτή σημειώνονται τα έσοδα που έχουμε για τη μεσολάβησή μας στην αγορά από μέλη και φίλους οικοπεδικών εκτάσεων για οικιστική αξιοποίηση, διάφορα BONUS από την Αγροτική Ασφαλιστική και άλλα μικροέσοδα που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις πιο πάνω κατηγορίες.
Το 2010 εκτιμούμε ότι τα “διάφορα έσοδά” μας θα είναι τριπλάσια απ’ όσα είχαμε προϋπολογίσει, π.χ. έχουμε καταγράψει, ήδη, έσοδα από τα BONUS της Αγροτικής Ασφαλιστικής στο τρέχοντα χρόνο, περίπου 21.000 Ευρώ.
Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής δεν είναι από αυτά που θεωρούνται σίγουρα, εξαρτώνται, πάντα, από το εύρος των δραστηριοτήτων μας. Προσεγγίζοντας ρεαλιστικά τις προβλέψεις για το 2011, προϋπολογίζουμε, με τους πλέον συντηρητικούς υπολογισμούς, διάφορα έσοδα περίπου 15.000 Ευρώ.

2. Δ Α Π Α Ν Ε Σ
2.1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2.1.1 Ο κύριος όγκος των δαπανών μας σχηματίζεται, κυρίως, από τις αποδοχές που καταβάλλουμε σε έμμισθο προσωπικό.
Ο προϋπολογισμός δαπανών για αποδοχές και έξοδα προσωπικού είναι αισθητά μειωμένος.
Η συνταξιοδότηση τριών έμπειρων στελεχών και το πάγωμα των αποδοχών (για το 2011 θα ισχύουν μόνο οι αυξήσεις λόγω αλλαγής κλιμακίου και πολυετίας) θα επιφέρουν μείωση στο κόστος απασχόλησης προσωπικού σε ποσοστό γύρω στο 19%.Δεδομένου ότι το κόστος από τις μισθοδοσίες υπερέβαινε τα 2/3 του συνολικού κόστους, υπολογίζαμε ότι το κόστος στη νέα χρονιά θα είναι περιορισμένο σε μεγάλο βαθμό.
Το 2011 δεν προβλέπεται συνταξιοδότηση προσωπικού.

2.2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
Στην κατηγορία αυτή εξόδων, στην οποία, βασικά, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των συνεργατών μας μηχανικών, της νομικής μας συμβούλου, η οποία αμείβεται με πάγια αντιμισθία και του συμβούλου μηχανογράφησης. Το 2011 επιδιώκουμε οι δαπάνες στις κατηγορίες αυτές να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

2.3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
2.3.1 Αναφερόμαστε σε δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ΔΕΗ, ενοικίων, ασφάλισης των γραφείων μας και εξόδων για επισκευές και συντηρήσεις. Οι αναμενόμενες αυξήσεις σε τηλεφωνία και φωτισμό προβλέπουμε να εξισορροπηθούν με την οικονομικότερη χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, στην κατηγορία αυτή δαπανών εμφανίζεται και η δαπάνη την οποία υφίσταται ο Συν/σμός για την κάλυψη του 25% του συνολικού ασφάλιστρου που καταβάλουν τα μέλη του για τη συμμετοχή τους στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ασφάλισης των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων α’ κατοικίας, κατά κινδύνων θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και η οποία προϋπολογίζεται, το 2011, να κινηθεί γύρω στις 155.000 Ευρώ, ποσό υψηλό μεν, πλην όμως απόλυτα αναγκαίο γιατί θεωρούμε ότι η επιλογή μας για τη συμμετοχή στο κόστος του συγκεκριμένου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και κατ’ επέκταση η ασφάλεια αυτή, είχε και έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για τους συνεταίρους μας.
Πέραν όλων αυτών όμως είναι και μια ορθή οικονομική επιλογή γιατί διευκολύνει την πλήρη διασφάλιση της κανονικής εξόφλησης των δανείων που έχουν χορηγηθεί και μειώνει τους κινδύνους του Συν/σμού και της Τράπεζας.

2.4. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Έχουμε αυξήσει το προβλεπόμενο, σύνηθες, ποσό των αποσβέσεων σε 18.000 Ευρώ διότι προγραμματίζουμε αγορά επίπλων για την αντικατάσταση του παλαιού και μη λειτουργικού πλέον εξοπλισμού μας σε γραφεία και καρέκλες εργασίας.
Αυτό θα αυξήσει την αξία του πάγιου εξοπλισμού μας το 2011 και στο τέλος θα αποσβεστεί το αναλογούν ποσοστό της δαπάνης.

2.5   Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α   Ε Ξ Ο Δ Α
2.5.1 Το 2010 μειώσαμε σημαντικά τις δαπάνες μας που αναφέρονται στη κατηγορία “Διάφορα έξοδα” έχοντας σοβαρή μείωση στα έξοδα μετακινήσεων και στις αγορές γραφικής ύλης και λοιπών αναλωσίμων. Ο προϋπολογισμός εξόδων για το 2011 είναι λίγο μικρότερος από τον αντίστοιχο του προηγούμενου χρόνου αν και προβλέπονται τιμαριθμικές αυξήσεις σε κοινόχρηστα, υλικά άμεσης ανάλυσης, έντυπα και γραφική ύλη κτλ. Θα φροντίσουμε για τη συγκράτηση των εξόδων μας, δαπανώντας τα απολύτως αναγκαία.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.1. Στον προϋπολογισμό μας αποφύγαμε τις ωραιοποιήσεις και τις υπερβολές. Η εκτίμηση των εσόδων έχει γίνει με τους πλέον συντηρητικούς υπολογισμούς, το κόστος λειτουργίας μας έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3.2. Οι συνθήκες της οικονομίας ως γνωστόν είναι ιδιαίτερα δύσκολες και μέσα στις συνθήκες αυτές είναι κρίσιμη και η κατάσταση του Συνεταιρισμού. Οι περίοδοι που μπορούσαμε να κινηθούμε με σχετική άνεση και να έχουμε σημαντική επάρκεια ρευστών διαθεσίμων ανήκει στο παρελθόν.
3.3. Έχουμε καταγράψει προοδευτικές απώλειες των κεφαλαίων που έχουμε τοποθετήσει στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ και σε μετοχές της ΑΤΕΒΑΝΚ. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αποθεμάτων μας παραμένει ανενεργό διότι δεν μπορούμε στις υπάρχουσες συνθήκες να ρευστοποιήσουμε με ζημιές.
Η οικονομική απροθυμία της Τράπεζας να χρηματοδοτεί στο σύνολό τους τα λειτουργικά έξοδα περιορίζει κατά πολύ τις επιλογές μας.
3.4. Διεκδικούμε τις οφειλές των παρελθόντων ετών της Τράπεζας, θέμα το οποίο πιστεύουμε ότι πλέον βαδίζει προς τη ρύθμισή του
Βρίσκουμε τελευταία περιθώρια συνεννόησης για την τακτοποίηση των απαιτήσεων του ΟΣΥΑΤΕ από την Τράπεζα αλλά και της μακρυχρόνιας “υποχρέωσης” που έχει καταγραφεί στους Ισολογισμούς μας από τη χρονιά που τα δάνεια μπήκαν στο σύστημα PROFITS. Αναφερόμαστε στο περίφημο εκείνο “έλλειμμα” που “κακόπιστα” είχαν εφεύρει όσοι επιχείρησαν να κατασυκοφαντήσουν για να πλήξουν το Συνεταιρισμό.
Επιτυγχάνοντας συμφωνία με τη Τράπεζα είναι προφανές ότι μάλλον η τακτοποίηση των απαιτήσεών μας δεν θα γίνει με την εισροή ρευστών στο Ταμείο μας αλλά θα συμψηφιστεί με τις όποιες υποχρεώσεις μας. Πάντως εμείς θα επιδιώξουμε ένα μέρος τουλάχιστον της απαίτησής μας να μας δοθεί σε μετρητά.
Ο ΟΣΥΑΤΕ έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς την οικονομική βοήθεια της Τράπεζας (ακόμα και το σημαντικότατο κόστος εργασιών για το Κτηματολόγιο, καλύφθηκε εκ των ενόντων), τα οικονομικά αποτελέσματά του έχουν νόμιμα φορολογηθεί. Μάλλον δε θα μας χορηγηθεί “ζεστό χρήμα” αλλά παρόλα αυτά εμείς θα εξακολουθούμε να είμαστε συνεπείς στην εξόφληση των υποχρεώσεών μας.
Στη δέσμευσή μας για επιστροφή στους συνεταίρους μας της παραπέρα μείωσης της “προσαύξησης” που εισπράττουμε, φροντίζουμε να είμαστε απόλυτα συνεπείς, παρά το κόστος που έχει και τις προφανείς δυσκολίες που θα επιφέρει στο μέλλον.
3.5. Το 2011 θα έχουμε αναγκαστικά μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης τριών στελεχών με πολύχρονη πείρα που αποχωρούν έως το τέλος του 2010. Οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε ποσοτική και ποιοτική αναπλήρωση των θέσεων που σε άλλες εποχές αυτονόητα θα θεωρούνταν επιβεβλημένη. Ζητάμε τη κατανόηση των συναδέλφων για καθυστερήσεις ή προβλήματα που είναι πιθανόν να δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον και τη στήριξη του εργαζόμενου προσωπικού μας.
3.6. Η πρόκληση που φέρνουν οι τρέχουσες δυσκολίες, είναι η αποφυγή της στασιμότητας και η υπέρβαση με τον σχεδιασμό και τη παρουσίαση νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων. Απόδειξη σ’ αυτό, αποτελεί η δημιουργία της νέας βελτιωμένης ιστοσελίδας του ΟΣΥΑΤΕ που ήδη λειτουργεί από 18.10.2010.

Ο Συνεταιρισμός μας είναι δημιούργημα πρωτοπόρων υπαλλήλων της ΑΤΕ, το οποίο οφείλουμε όλοι να το διαχειριστούμε με χρηστά ήθη και παραγωγικά. Χιλιάδες συνάδελφοί μας έχουν βοηθηθεί από τις δραστηριότητές του και χιλιάδες νεότεροι συνάδελφοι μπορούν να περιμένουν τη στήριξή του στους προγραμματισμούς τους για κύρια ή δευτερεύουσα στέγαση, για βελτίωση των κατοικιών τους ή επενδυτικές ευκαιρίες σε τοποθετήσεις γης.


Β. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ -– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ 2011 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Υπόψη της απορρόφησης της πίστωσης που μας χορήγησε η Τράπεζα το 2010, υπό μορφή προχρηματοδότησης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. του Συν/σμού να ζητήσει από την ΑΤΕ, τη χορήγηση πίστωσης ύψους, κατ’ ανώτατο όριο, 21.000.000 Ευρώ, για τη συνέχιση του στεγαστικού προγράμματος, έτους 2011, απόκτησης κτλ. α’ κτλ. κατοικίας από τους εν ενεργεία και συν/χους συναδέλφους και συγκεκριμένα:
α) ποσό 16.800.000 Ευρώ για τη συνέχιση του στεγαστικού προγράμματος απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας από τους εν ενεργεία συναδέλφους.
β) ποσό 2.000.000 Ευρώ για τη συνέχιση του προγράμματος απόκτησης κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας από τους εν ενεργεία και συν/χους συναδέλφους.
γ) ποσό 1.000.000 Ευρώ για τη συνέχιση του προγράμματος απόκτησης ή επισκευής α’ κατοικίας από τους συν/χους συναδέλφους με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους εν ενεργεία υπαλλήλους και
δ) ποσό 1.200.000 Ευρώ για τη συνέχιση του στεγαστικού προγράμματος απόκτησης α’ κατοικίας από τους υπαλλήλους των Οργανισμών του Προσωπικού.

Το ακριβές ύψος των παραπάνω πιστώσεων θα προσδιοριστεί από το Δ.Σ. (μέσα στα προαναφερθέντα ανώτερα όρια), υπόψη της τελικής απορρόφησης των χορηγηθέντων πιστώσεων έτους 2010, καθώς και του συνολικού ύψους των εγκεκριμένων δανείων, για τη σύναψη των οποίων, εντός του 2010, δηλώθηκε αδυναμία.
Τέλος, προτείνεται να δοθεί εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να διεκδικήσει από την ΑΤΕ :
1) Τη μείωση, στο 2%, του επιτοκίου χορήγησης των δανείων απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε άλλες Τράπεζες (Τράπεζα Ελλάδος).
2) Τον καθορισμό του ύψους του επιτοκίου των δανείων απόκτησης κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας στο ύψος των επιτοκίων των ΕΓΔ και των ομολόγων 10ετούς ή 15ετούς διάρκειας, χωρίς καμιά παραπέρα προσαύξηση ή κατά 30% χαμηλότερα από το εκάστοτε ισχύον, χαμηλότερο, ελεύθερα διαπραγματεύσιμο επιτόκιο (κυμαινόμενο ή σταθερό) των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας.
3) Την αύξηση, κατά ένα χρόνο, της άτοκης περιόδου χάριτος που ισχύει, κατά περίπτωση, για τα δάνεια απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας, σε αντιστοιχία με ότι ισχύει στις Τράπεζες Ελλάδος και Εμπορική.
4) Η περίοδος χάριτος που χορηγήθηκε στα δάνεια κατασκευής β’ κτλ. κατοικίας να επεκταθεί και στα δάνεια απόκτησης β’ κτλ. κατοικίας, γενικά και επισκευής, κατά τα παραπάνω και να παύσει αυτή να είναι έντοκη, πράγμα το οποίο, στην ουσία, αναιρεί το ευεργετικό αυτό μέτρο.
5) Τη χορήγηση δανείων και στους συνταξιούχους συναδέλφους για την απεξόφληση άλλων στεγαστικών δανείων τα οποία έχουν ληφθεί με δυσμενέστερους όρους.
6) Την αύξηση του ανώτερου, κατά δικαιούχο, ορίου δανείου απόκτησης κτλ. α’ κατοικίας στο ποσό των 160.000 Ευρώ και του πρόσθετου ποσού που χορηγείται για κάθε τέκνο στο ποσό, κατ’ ανώτερο όριο, των 40.000 Ευρώ.
7) Σε περίπτωση που το δανειοδοτούμενο ζευγάρι είναι και οι δύο υπάλληλοι της Τράπεζας το ανώτερο όριο του δανείου το οποίο μπορούν να λάβουν, για απόκτηση κτλ. α’ κατοικίας, να ανέρχεται στο ποσό των 240.000 Ευρώ.
8) Τη χορήγηση στους συν/χους συναδέλφους των δανείων απόκτησης α’ κατοικίας και επισκευής αυτής, με το θεσμό της 12ετίας, με τους ίδιους όρους που χορηγούνται αυτά και στους εν ενεργεία υπαλλήλους.
9) Τη χορήγηση της δυνατότητας δανειοδότησης των νέων συναδέλφων μόλις συμπληρώσουν προϋπηρεσία δύο (2) ετών στην Τράπεζα, άσχετα με την οικογενειακή τους κατάσταση.
10) Να επεκταθεί η δυνατότητα δανειοδότησης των συναδέλφων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, για απόκτηση κτλ. α’, β’ κτλ. κατοικίας επ’ ονόματι ενός μόνο τέκνου, άσχετα εάν είναι στεγασμένοι. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια του δανείου να μπορεί να είναι μέχρι 40 χρόνια και ο γονέας, ο οποίος θα είναι συνοφειλέτης, θα είναι υπόχρεος, όσο είναι εν ζωή, για την εξόφληση των δόσεων, ενώ κατά τα λοιπά θα ισχύει ότι ισχύει σε κάθε περίπτωση δανεισμού για απόκτηση κτλ. α’, β’ κτλ. κατοικίας, απαγορευόμενης της αναχρηματοδότησης.
11) Χορήγηση χρηματοδότησης στο Νομικό Πρόσωπο του ΟΣΥΑΤΕ ύψους 3.000.000 Ευρώ για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των συνεταίρων του εν ενεργεία και συνταξιούχων σύμφωνα με όσα ισχύουν για τον ΚΑ.ΣΥ.ΑΤΕ. Ο ΟΣΥΑΤΕ θα παρέξει εμπράγματη διασφάλιση.
12) Να δοθεί η δυνατότητα δανειοδότησης για απόκτηση κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας και στους γιατρούς, οι οποίοι υπηρετούν στην Τράπεζα, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους λοιπούς εν ενεργεία υπαλλήλους αυτής.
13) Να δοθεί η δυνατότητα δανειοδότησης εν ενεργεία συναδέλφων για απεξόφληση δανείων που έχουν συνάψει, με δυσμενέστερους όρους, από άλλα πιστωτικά ιδρύματα, για απόκτηση κτλ. β’, γ’ κτλ. κατοικίας, με τους όρους που ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων.
14) Τη διεκδίκηση κάθε άλλης βελτίωσης των όρων χορήγησης των δανείων που χορηγούνται από Κεφάλαια της ΑΤΕ, που θα προκύψει ότι χρειάζεται να γίνει για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και, τέλος
15) Τη χορήγηση αποζημίωσης για την κάλυψη των εξόδων που υφίσταται ο Συν/σμός για την ομαλή διεκπεραίωση της σχετικής με τη χορήγηση κτλ. των στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ εργασίας, ίσης με ποσοστό 0,6% επί του υπολοίπου των σχετικών δανείων στις 31.12. του προηγούμενου έτους ή με ποσοστό 5% επί του ύψους όλων των χορηγουμένων δανείων από Κεφ. ΑΤΕ μέσα στο έτος.

– Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΑΤΕ και να ζητήσει απ’ αυτή την άμεση χορήγηση προκαταβολής ύψους 12.000.000 Ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί, κανονικά, η εκτέλεση του στεγαστικού προγράμματος των συναδέλφων.

 


Γ. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Το Δ.Σ. του Συν/σμού συνεχίζοντας της προσπάθειές του να βοηθήσει τους συν/ρους και τις οικογένειές τους να αποκτήσουν κατάλληλες εκτάσεις για ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών, πράγμα το οποίο αποτελεί και καταστατικό σκοπό του Συν/σμού, συνέβαλε στην ολοκλήρωση, μέσα στο 2010, της διάθεσης της έκτασης στην Κορώπη (Καλά Νερά), καθώς και στη συνέχιση ή έναρξη της διαδικασίας διάθεσης οικοπέδων στο Λαύκο και τα Αργυραίϊκα Πηλίου, καθώς και στο Μικρό Βάλτο Κιάτου. Επίσης μέσα στο 2010 ξεκίνησε η διαδικασία για τη διάθεση ετοίμων κατοικιών στο Λόφο της Κάριανης και στην παραλία Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Ορφανού Καβάλας.
Σημειώνουμε ότι η αγορά οικοπεδικών μερίδων ή έτοιμων κατοικιών στις ως άνω εκτάσεις εκτός του ότι προσφέρει την ευκαιρία για απόκτηση κατάλληλης εξοχικής κατοικίας, αποτελεί και μία καλή και αποδοτική επένδυση.

 

Συνάδελφοι,
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα θέματα θα συζητηθούν κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν μεγάλη σημασία για όλους μας και επομένως η συμμετοχή του καθενός από μας σ’ αυτή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΙΩ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΤΕΚΝΑΚΗ
ΑΛΕΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ