(1/11/2011) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – 15/12/2011

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 1971

Αθήνα, 1.11.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη Νο 212 συνεδρίασή του, της 1.11.2011

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Τα μέλη του Συν/σμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8.12.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ ( Αμερικής 10 – 3οςόροφος ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2012 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για αναμόρφωσή του, στο τέλος της χρήσης, εάν χρειαστεί, με τη μεταφορά ποσών από κονδύλιο σε κονδύλιο.

2. Λήψη απόφασης για την αίτηση πίστωσης από την ΑΤΕ για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους συναδέλφους το έτος 2012, τον καθορισμό ανωτάτου ποσού που θα ζητηθεί για τον παραπάνω σκοπό και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

3. Ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού, των πιστώσεων (στεγαστικών δανείων ) ή άλλου είδους παροχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων μετά από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

4. Διάφορες Ανακοινώσεις και λοιπές προτάσεις.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία την παραπάνω ημερομηνία, το Δ.Σ. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση να επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, στις 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νεώτερη πρόσκληση. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου 2011,σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, θεωρείται ότι θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα. Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν παρακαλούμε για τη συμμετοχή όλων των μελών του Συν/σμού στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ