(14/6/2012) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12/07/2012

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX. 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 1919

Αθήνα 14.6.2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Ύστερα από την απόφαση Νο 219 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 31.5.2012

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Τα μέλη του Συν/σμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 12 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ ( Αμερικής 10 – 3ος όροφος ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2011 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.

2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2011 και λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

3. Ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού, των πιστώσεων (στεγαστικών δανείων) ή άλλου είδους παροχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου μετά την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί απαρτία την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, την 19η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2012, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των μελών που θα είναι παρόντα.


ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ