(13/7/2012) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12.7.2012

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989 – 3236085 FAX 3230414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

Αριθ. Πρωτ. 2135 

Αθήνα, 13.7.2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ: Όλους τους κ.κ. Συνεταίρους

Σας κάνομε γνωστό ότι επειδή δεν είχαμε απαρτία στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συν/σμού μας, που συνήλθε στις 12.7.2012, αυτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό του Συν/σμού και την από 1919/14.6.2012 πρόσκληση, θα επαναληφθεί στις 19.7.2012, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, ήτοι στις 2.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ ( Αμερικής 10 – 3ος όροφος ).

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν, η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ