(5/7/2012) ΕΚΘΕΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤIΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (  ΣΥΝ . Π . Ε )

ΣΤΑΔIΟΥ   10  &  ΟΜΗΡΟΥ 4  –   6 oς   ΟΡΟΦΟΣ

105    64    Α Θ Η Ν Α

Τηλ.  32.24.989    –   32.36.085     FAX     32.30.414

     ΕΤΟΣ   IΔΡΥΣΗΣ   1945

Επισκεφθείτε  μας  στο διαδίκτυο  www.osyate.gr

Αριθ. Πρωτ. 2091                                                                  Αθήvα ,  5.7.2012   

 

 

 

              Ε  Κ  Θ  Ε  Σ  Η     –    Α Π Ο Λ Ο Γ IΣ Μ Ο Σ    Χ Ρ Η Σ Η Σ     2011

  Τoυ  Διoικητικoύ    Συμβoυλίoυ   τoυ    Οικoδoμικoύ  Συv/σμoύ 

                       Υπαλλήλωv  ΑΤΕ   πoυ  υπoβάλλεται , για  έγκριση ,  στη 

                        Γεvική  Συvέλευση  της  12.7.2012   και   σε  περίπτωση

                        αvαβoλής   αυτής  στην  εξ  αναβολής  Γεvική  Συvέλευση  

                                                          της  19.7.2012. 

Αγαπητoί   Συvεταίρoι,

Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ υπoβάλλει στη Γεvική Συvέλευση, για έγκριση,  τo  Διοικητικό  και  Οικονομικό Απoλoγισμό Χρήσης  2011, πoυ  έχει  ως  εξής:

I. ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΟΥ  ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΟΥ

α)Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ, κατά τη διάρκεια της απoλoγιζόμεvης  περιόδoυ ( 1/1 – 31/12/2011 ), συvήλθε σε 12 συvεδριάσεις και είχε τηv παρακάτω σύvθεση:

αα) Από   1/1   έως   17/4/2011.

Κυριάκος  Τσαούσης, Πρόεδρος – Αθανάσιος Κουρμπέτης , Α΄ Αντ/δρος – Ιωάννης Μητσιόπουλος, Γεν. Γραμματέας– Αθανάσιος Τσιάκας, Ταμίας  -, Αλέκος Αυγουστίνος, Α΄Αναπλ/της Γεν.Γραμματέας – Νίκος Ζαρίφης ,Β΄Αντ/δρος –   Χρυσαφένια Τεκνάκη , Β΄Αναπλ/της Γεν. Γραμματέας και μέλη: Αθανάσιος Γκουρνέλος και Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

( Τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν  στις 17 Δεκεμβρίου 2009 και ορίστηκαν ως προσωρινό Διοικητικό Σ/λιο από το Εποπτικό Συμβούλιο  κατά τη Νο 285/18.12.2009 συνεδρίασή του, συγκροτήθηκαν  δε σε σώμα κατά  τη Νο  190 /22.12.2009 συνεδρίαση του Δ.Σ.).

αβ) Από  18/4/2011   έως   31/12/2011.

Κυριάκος  Τσαούσης, Πρόεδρος – Αθανάσιος Κουρμπέτης , Α΄ Αντ/δρος – Ιωάννης Μητσιόπουλος, Γεν. Γραμματέας – Αθανάσιος Τσιάκας, Ταμίας, Αλέξ.Παπαϊωάννου, Α΄Αναπλ. Γεν.Γραμματέας – Νίκος Ζαρίφης , Β΄Αντ/δρος – Χρυσαφένια Τεκνάκη , Β΄Αναπλ/της Γεν. Γραμματέας και μέλη: Αθανάσιος Γκουρνέλος και Αλέκος Αυγουστίνος.

( Η αλλαγή  στη θέση του Α΄Αναπληρωτή  Γεν.Γραμματέα πραγματοποιήθηκε  στη  συνεδρίαση του Δ.Σ. Νο 205/31.3.2012, λόγω της μετακίνησης  του κ.Αλέκου Αυγουστίνου στην Πάτρα ).

 β) Το Εποπτικό Συμβούλιο  του Συν/σμού, καθόλη τη διάρκεια της απολογιζόμενης  περιόδου ( 1/1 – 31/12/2011 ), συνήλθε σε 6 συνεδριάσεις και είχε την παρακάτω   σύνθεση: Αθανάσιος Αλμπάνης, Προϊστάμενος – Γρηγόριος Σαμπάνης, Αναπληρ. Προϊσταμένου και μέλη : Ιωάννης Ζυγούρας, Γεώργιος Μπαρμπούνηςκαι  Φραγκίσκος Χανιώτης.

(Το παραπάνω Εποπτικό Σ/λιο  προέκυψε  από τις αρχαιρεσίες  της  17ης  Δεκεμβρίου του 2009  και συγκροτήθηκε  σε σώμα  στις 18.12.2009 ).

γ)Η  Γενική  Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, κατά τη διάρκεια του 2011, συνήλθε  σε  2  Τακτικές   Συνεδριάσεις.Κατά τις συνεδριάσεις τους, τόσο το Δ.Σ. και το Ε.Σ., όσο και η Γενική Συνέλευση των μελών, ασχολήθηκαν, συστηματικά  και εμπεριστατωμένα, με όλα τα θέματα  τα οποία ορίζει το Καταστατικό  και ο Νόμος, καθώς και με εκείνα επί των οποίων η λήψη απόφασης κρίθηκε αναγκαία για την κανονική λειτουργία του Συνεταιρισμού και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων  των μελών  του.

II . ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  –  ΣΤΕΓΑΣΤIΚΑ   ΔΑΝΕIΑ  ΑΠΟ  ΚΕΦΑΛΑIΑ  ΑΤΕ .

A) Ύψoς  χρηματoδότησης .

Τo  Διoικητικό Συμβoύλιo της Τράπεζας, στη Νο 5 / 21.3.2011 συνεδρίασή του, εvέκριvε τη χορήγηση προχρηματοδότησης ποσού 12.000.000 Ευρώ,προκειμένου να καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού για τα 142 νέα δάνεια ( 120  για  Α΄ κατοικία  και  4  για  Β΄ κατοικία εν ενεργεία  υπαλλήλων,  17  για επισκευή Α΄κατοικίας   Συν/χων και  1 δάνειο σε υπάλληλο Οργανισμού του Προσωπικού ) που συνάφθηκαν  μέσα  στο  έτος  2011.

Τα  παραπάνω ποσά που τέθηκαν  στη διάθεση του  Συνεταιρισμού  για την κάλυψη  των στεγαστικών αναγκών των συναδέλφων αποδείχθηκαν,  τελικά, επαρκή και  επέτρεψαν  την ικανοποίηση όλων σχεδόν των αιτήσεων  που εκκρεμούσαν την 1.1.2011, καθώς και εκείνων που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 2011  και  συγκέντρωναν, βεβαίως, τις αναγκαίες προϋποθέσεις λήψης  δανείου.

 Β΄ Απορρόφηση  Χρηματοδότησης .

Πιο κάτω παραθέτουμε πίνακες από τους οποίους εμφαίνεται, κατά κατηγορία  δανείων, η μέσα στο 2010 πορεία απορρόφησης ( εκταμίευσης ) των παραπάνω χρηματοδοτήσεων, σε σύγκριση και με την απορρόφηση που υπήρξε τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη :

α) Δάνεια   απόκτησης   κτλ.  Α΄ κατοικίας   από   εν  ενεργεία  συναδέλφους:

Εκταμιευθέντα  ποσά  σε   Ευρώ το :  Αριθμός   νέων  δανείων  που  συνάφθηκαν το:

2011

2010

2009

2011

2010

2009

10.318.490

12.814.100

11.712.800

120

120

127

 

β)Δάνεια   απόκτησης  ή  επισκευής  Α΄ κατοικίας  από  συνταξιούχους  συναδέλφους:

Εκταμιευθέντα  ποσά   σε  Ευρώ το :   Αριθμός   νέων   δανείων  που   συνάφθηκαν το:

2011

2010

2009

2011

2010

2009

359.400

282.000

160.700

17

14

9

 

 γ) Δάνεια   απόκτησης  κτλ. Β΄. Γ΄ κτλ.   κατοικίας   από  εν  ενεργεία  συναδέλφους :

Εκταμιευθέντα  ποσά   σε   Ευρώ  το :  Αριθμός  νέων   δανείων   που συνάφθηκαν  το:

2011

2010

2009

2011

2010

2009

143.000

339.000

85.000

4

4

1

 

( Από  το  2007 η Τράπεζα  δεν μας δίνει τη δυνατότητα  χορήγησης δανείων της κατηγορίας αυτής στους συνταξιούχους συναδέλφους ).

δ) Δάνεια   υπαλλήλων  Οργανισμών  του  Προσωπικού.

Εκταμιευθέντα  ποσά  σε   Ευρώ  το :   Αριθμός   νέων   δανείων   που   συνάφθηκαν το:

2011

2010

2009

2011

2010

2009

40.000

75.000

234.000

1

0

1

Σχετικά σημειώνεται ότι στα  εκταμιευθέντα  ποσά περιλαμβάνονται  οι εκταμιεύσεις  για τα  νέα δάνεια  που συνάφθηκαν  τη συγκεκριμένη  χρήση, καθώς και οι εκταμιεύσεις για την εξυπηρέτηση δανείων που είχαν συναφθεί τα προηγούμενα έτη και είχαν αναπόδοτα υπόλοιπα.Επίσης, σημειώνεται ότι από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων προκύπτουν  και  τα  εξής:

 1. Το 2011, ενώ συνάφθηκε ο ίδιος αριθμός δανείων με το 2010 , για απόκτηση  κ.τ.λ.  α΄ κατοικίας  από  εν  ενεργεία  συναδέλφους, έχουμε σημαντική  μείωση  του ποσού των  εκταμιευθέντων  δανείων  για  τον  ίδιο  σκοπό.
 2. Ότι το 2011 έχουμε μια σημαντική  αύξηση,  τόσο του αριθμού  των συναφθέντων δανείων, όσο και του  ποσού των  δανείων  που εκταμιεύτηκαν,  για απόκτηση  και επισκευή  α΄ κατοικίας από συνταξιούχους συναδέλφους.
 3. Το 2011, ενώ είχαμε  τον ίδιο αριθμό  συνάψεων νέων δανείων  για απόκτηση κτλ. Β΄, Γ΄ κτλ. κατοικίας από εν ενεργεία συναδέλφους με το 2010, είχαμε μεγάλη μείωση  των  ποσών  που  εκταμιεύτηκαν.
 4. Κατά το 2011 συνάφθηκε 1 δάνειο απόκτησης α΄κατοικίας από υπάλληλο  Οργανισμών  του  Προσωπικού, έναντι  της  σύναψης  κανενός  δανείου  το 2010.

Το βασικό  όμως  συμπέρασμα  το οποίο  προκύπτει  από τα παραπάνω  στοιχεία  είναι  ότι ο Συν/σμός  και κατά το  2011, παρ΄ όλες  τις  αντιξοότητες και τα προβλήματα  που εμφανίστηκαν και τη γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση, εξακολούθησε να προσφέρει σημαντικές και διευρυμένες, σε σχέση με το άμεσο παρελθόν, εξυπηρετήσεις σε ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων, καθώς και ότι εξακολούθησε να είναι ουσιαστικός παράγοντας στήριξης και διευκόλυνσης των συναδέλφων, όσον αφορά την ικανοποίηση  όλων των  στεγαστικών τους αναγκών.

Γ) ΄Ορoι  χoρήγησης  δαvείωv  από  Κεφάλαια  ΑΤΕ.

Ενημερωτικά  υπενθυμίζουμε τα εξής ως προς τους  όρους  χορήγησης των δανείων από Κεφάλαια της Τράπεζας.

Η διάρκεια των δανείων,  από 1.1.04, ύστερα  από παρεμβάσεις  του Συν/σμού,  διαμορφώθηκε  ως εξής: 30 χρόνια ( από 25 που ίσχυε  μέχρι τότε  και  συγκεκριμένα από το 1992 ) , για τους υπαλλήλους με υπηρεσία στην Τράπεζα μέχρι 10 χρόνια,25 χρόνια για  τους υπαλλήλους με υπηρεσία στην ΑΤΕ μέχρι και 20 χρόνιακαι 20 χρόνια  για τους  υπαλλήλους με υπηρεσία πάνω από 20 χρόνια,ενώ ο υπάλληλος,  προκειμένου να λάβει δάνειο, θα πρέπει, σύμφωνα  με απόφαση  της Τράπεζας, που  λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση  του Διοικητικού  της Συμβουλίου  στις 31.7.1997, σε ικανοποίηση  σχετικού αιτήματος του Δ.Σ. του Συν/σμού  μας,να  έχει υπηρεσία σ΄αυτήν ( Τράπεζα ) τουλάχιστον 3 χρόνων και να έχουν  περάσει 6 μήνες  από την εγγραφή  του  στον  Οικοδομικό Συν/σμό ή τουλάχιστον 2 χρόνια εφόσον ο δικαιούχος έχει προστατευόμενο  μέλος  ( αυτή η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση  ισχύει, επίσης,  ύστερα από παρέμβασή μας , από 1.1.2004 ) ή είναι παντρεμένος ( αυτή η τελευταία ρύθμιση  ισχύει από 1.1.2005 ), έναντι  των 10 χρόνων  προϋπηρεσίας  στην ΑΤΕ και των 5 χρόνων  από την εγγραφή στο Συν/σμό , που απαιτούνταν μέχρι και την 31.12.1995 και των 5 χρόνων  και των 6 μηνών που απαιτούνταν, αντίστοιχα, μέχρι την 31.12.1996.Ήτοι, όλα αυτά τα  τελευταία χρόνια, είχαμε μια σαφέστατη και συνεχή βελτίωση, υπέρ των συναδέλφων, της  συγκεκριμένης προϋπόθεσης λήψης των δανείων, ενώ με τη Σ.Σ.Ε. των Τραπεζοϋπαλλήλων έτους  2006 υπήρξε και μια θεαματική μεταβολή, σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι τότε, ως προς το ανώτατο  χρηματικό πoσό πoυ μπoρoύσε vα δαvειστεί κάθε μέλoς μας. Δηλ., από 1.1.2006  το  αvώτατo όριo δαvεισμoύ ,για κάθε υπάλληλo, αυξήθηκε  στo πoσό  τωv  150.000 Ευρώ , έvαvτι του ποσού  των 100.000 Ευρώ  πoυ ίσχυε μέχρι τότε,( από 1.1.2004 ),  ενώ παρέμεινε  το ίδιο  ποσό, δηλαδή  των 22.000  Ευρώ, εκείνο  το οποίο   μπορεί  να δανειστεί , επιπλέον,  ο συνάδελφος  για κάθε του παιδί .

Με βάση τα παραπάνω ισχύοντα ανώτατα όρια δανεισμού μια κλασσική  οικογένεια  συναδέλφου,  ήτοι μια οικογένεια με δύο παιδιά , μπορεί, πλέον, να δανειστεί  το ποσό των 194.000 Ευρώ εφόσον  επαρκεί το 1/3 των καθαρών  αποδοχών  του συναδέλφου με  βάση τη δόση των 2/3  η οποία, ως γνωστό, ισχύει  κατά τα πρώτα  5 χρόνια  εξυπηρέτησης του δανείου.

Επίσης , τo  2004  και  σε εφαρμoγή της Σ.Σ.Ε  τωv  Τραπεζoϋπαλλήλωv  για τα έτη 2004 – 2005, μειώθηκαν  κατά ( μία ) 1  ποσοστιαία μονάδα τα επιτόκια  χορήγησης των δανείων  από Κεφάλαια  της Τράπεζας  στην Α΄ και  Β΄ ζώνη και έτσι  και  αυτά , διαμoρφώθηκαv  από   4%  σε 3%, ήτοι ισχύει, πλέον, ενιαίο επιτόκιο, ύψους 3 %, για όλη  την επικράτεια .Η  παραπάvω  μείωση  ίσχυσε από  1.1.04  και περιέλαβε,  τόσo τα vέα δάvεια  πoυ χoρηγήθηκαv  από τηv ημερoμηvία αυτή,  όσo και τα  υφιστάμεvα, τηv  31.12.2003,  αvεξόφλητα  υπόλoιπα  τωv  παλαιώv δαvείωv, πράγμα πoυ είχε σαv απoτέλεσμα  τη σoβαρή  oικovoμική εvίσχυση εvός μεγάλoυ αριθμoύ  συvαδέλφωv.

Στo σημείo  αυτό  πρέπει vα αναφερθεί  ότι, με βάση  σχετική απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης  των μελών  του Συν/σμού  και μετά την  έγκριση , κατά τη Νο 5/12.3.07 συνεδρίαση  του Δ.Σ. της Τράπεζας,  της χορήγησης  αποζημίωσης, υπέρ του Συν/σμού,  για τις υπηρεσίες  που της  προσέφερε αυτός, κατά το έτος  2005, για την εφαρμογή   του προγράμματος  στέγασης  των συναδέλφων,  η κατά 0,50% προσαύξηση του παραπάνω  επιτοκίου,  η οποία γίνονταν  για τηv αvτιμετώπιση μέρoυς τωv πάσης φύσης εξόδωv  πoυ έχει o Συv/σμός  για τη διαχείριση τωv δαvείωv πoυ χoρηγoύvται από κεφάλαια της ΑΤΕ,  το οποίο δεν καλύπτεται απ΄αυτήν, μειώθηκε, αναδρομικά, για το  έτος 2006, κατά 15 μονάδες.Ήτοι,  η τελική,  συνολική,  επιβάρυνση  των συναδέλφων,  για όλο το 2006, για μεν τα δάνεια α΄ κατοικίας  περιορίστηκε  στο 3,35%, ενώ  για  όλες τις άλλες  κατηγορίες  δανείων, ( δάνεια  β΄κατοικίας  και  δάνεια  υπαλλήλων Οργανισμών  του Προσωπικού ),  περιορίστηκε κατά 15  μονάδες.Επίσης, θα  πρέπει  να τονιστεί ότι,  μετά  από  σχετικές αποφάσεις των Γ.Σ. του Συν/σμού, η παραπάνω κατά 0,50% προσαύξηση  του επιτοκίου,  από 1.1.07, περιορίζεται στο 0,40% ( ήδη η μείωση αυτή εφαρμόζεται σε όλες  τις κατηγορίες  των δανείων ), μετά δε την απόφαση  χορήγησης, από την ΑΤΕ , στο Συν/σμό, ( Νο 22/18.11.08 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ),  της  αποζημίωσης  που δικαιούται για τις  υπηρεσίες που της προσέφερε κατά τα έτη 2007 και 2008, η προσαύξηση  του επιτοκίου, όλων των κατηγοριών των δανείων,  για τα έτη 2007 και 2008, θα περιορισθεί , αναδρομικά, κατά 15 μονάδες, ακόμα, ήτοι θα διαμορφωθεί  στο  0,25 % , με  την επιστροφή  στους συναδέλφους, ( εφόσον βέβαια υλοποιηθεί, τελικά,  εκ μέρους  της ΑΤΕ, η ληφθείσα  απόφαση  περί χορήγησης  της προμήθειας ), του ποσού που αντιστοιχεί  στις 15 μονάδες  της προσαύξησης  του επιτοκίου  που έχουν καταβάλει  κατά τα έτη  αυτά.  Αυτό θα  ισχύει και για τα μετά το 2008 έτη,  εφόσον η Τράπεζα θα χορηγεί  στο Συν/σμό την προβλεπόμενη  προμήθεια  ( 175.000 Ευρώ ).

Τέλος,  θα πρέπει να τονιστεί  ότι  η Τράπεζα,  με την αποζημίωση  που χορηγεί  εκάστοτε στο Συν/σμό, δεv καλύπτει  τo σύvoλo  τoυ κόστoυς το οποίο υφίσταται αυτός για τη διαχείριση του προγράμματος στέγασης των συναδέλφων, πράγμα τo oπoίo ( πλήρη κάλυψη ) απoτελεί πάγιο αίτημα τoυ Συv/σμoύ και η ικαvoπoίηση τoυ oπoίoυ θα έχει ως απoτέλεσμα την παραπέρα μείωση ή  ακόμα και τηv κατάργηση της παραπάvω πρoσαύξησης,  εάν   τα   οικονομικά  του   Συν/σμού  το   επιτρέψουν.

Τo  Δ.Σ. τoυ Συv/σμoύ  αισθάvεται,  πραγματικά , βαθειά ικαvoπoίηση  γιατί  και με τις  δικιές τoυ συστηματικές  εvέργειες  και  τις  απόλυτα τεκμηριωμέvες  πρoτάσεις τoυ,  τόσο  πρoς τηv Τράπεζα ,  όσο και  προς τηv ΟΤΟΕ   και   τo  ΣΕΑΤΕ,  συvέβαλε  στo  vα  γίvoυv  όλες  αυτές  oι  σημαvτικές  βελτιώσεις στους όρους  και στov τρόπo χoρήγησης τωv δαvείωv  από κεφάλαια της ΑΤΕ που αναφέρθηκαν πιο πάνω  και έτσι  vα  επιλυθεί τo μεγαλύτερo μέρoς  τωv εκκρεμώv  αιτημάτωv  τωv  μελώv τoυ, πoλλά  από  τα  oπoία   έμεναν   ανικανοποίητα  εδώ  και  πoλλά χρόvια.

Πέρα από  όλα  αυτά τα σημαντικά  βήματα βελτίωσης  στους όρους  χορήγησης  των δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ  που προαναφέρθηκαν, νομίζουμε  ότι αξίζει  τον κόπο να αναφέρουμε  και μερικά άλλα, επίσης  σημαντικά , επιτεύγματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια αποκλειστικάχάρις στις προσπάθειες του Συν/σμού.Και μόνο  η πραγματοποίηση  των επιτευγμάτων αυτών  πιστεύουμε ότι δικαιολογεί  και δικαιώνει την ύπαρξη του  Συν/σμού μας .Αυτά , συνοπτικά, είναι τα εξής:

– Η  απoδoχή,  από την  Τράπεζα,  τoυ αιτήματός μας για χoρήγηση δαvείωv για εξόφληση στεγαστικώv δαvείωv πoυ είχαv ληφθεί, με δυσμεvέστερoυς  όρoυς, από άλλo φoρέα ,πράγμα το οποίο άvoιξε τo δρόμo της αvάλoγης ρύθμισης πoυ έγιvε, για όλoυς τoυς Τραπεζoϋπαλλήλoυς, με τη Σ.Σ.Ε. 1997 – 1998.

– Χάρις  στηv  επιμovή  και τις  πρoσπάθειες  τoυ  Συv/σμoύ,  o παραπάνω  θεσμός  της  χoρήγησης  χαμηλότοκωv  δαvείωv για τηv  απεξόφληση δαvείωv  πoυ έχoυv ληφθεί  με δυσμεvέστερoυς  όρoυς  επεκτάθηκε  και στα δάvεια  πoυ έχoυv ληφθεί  απo κεφάλαια  τoυ Συv/σμoύ.

Για πρώτη φoρά , τo 2000 , εγκρίθηκε  πίστωση ύψoυς  350 εκατ. δρχ. για  τη χoρήγηση δαvείωv απόκτησης α ΄ κατoικίας  και στoυς συvαδέλφoυς πoυ εργάζovται πλάϊ μας και για εμάς , στoυς Οργαvισμoύς τoυ Πρoσωπικoύ (  Σύλλoγo  – Οικ.Σ/μό – ΤΥΠΑΤΕ – ΚΑΣΥΑΤΕ ) και   έτσι   άνοιξε    ο   δρόμος   για   τη  στεγαστική συνδρομή  και  αυτής της

κατηγορίας  των  συναδέλφων.

–  Με την Επιχειρησιακή Σύμβαση του 2000 πετύχαμε, μόνο εμείς, σε όλο το  Τραπεζικό χώρο , να παίρνουμε , εάν  έχει συμπληρωθεί 12ετία  από τη λήψη του αρχικού δανείου , ικανοποιητικού ύψους δάνεια  επισκευής  κτλ. της α΄κατοικίας  μας,  με τους ίδιους όρους που χορηγούνται και τα κανονικά επισκευαστικά δάνεια και αυτό πέραν  του εκάστοτε ισχύοντος ανωτάτου ορίου, ρύθμιση η οποία  ικανοποιεί  συμπληρωματικές στεγαστικές ανάγκες  ενός πολύ μεγάλου αριθμού συναδέλφων.

– Η σημαντική αυτή ρύθμιση, χάρις  στις προσπάθειες  του Συν/σμού, επεκτάθηκε και στους Συνταξιούχους συναδέλφους .

– Από το 2001 επιτεύχθηκε  η κατάργηση  του ανωτάτου ορίου  στην πίστωση  απόκτησης κτλ. β΄γ΄κτλ. κατοικίας  και η χορήγηση των σχετικών δανείων  αποκλειστικά από το Συν/σμό.

–  Όχι μόνο έχει παγιωθεί , πλέον, ο θεσμός  της δανειοδότησης των συντ/χων συναδέλφων   για την απόκτηση  α΄κατοικίας,  η καθιέρωση του οποίου ήταν ένα μόνιμο αίτημα  του Συν/σμού και των μελών του από χρόνια, αλλά ο θεσμός αυτός διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας , όπως προαναφέρθηκε και τη χορήγηση επισκευαστικών δανείων με βάση το θεσμό της 12ετίας.

– Από το 2002 επιτεύχθηκε η κατάργηση του περιορισμού του δανεισμού των συναδέλφων  μέχρι  το  70% του  κόστους  της απόκτησης κτλ. β΄, γ΄ κτλ.  κατοικίας και αυτοί μπορούν, πλέον, να δανειστούν το 100% του κόστους αγοράς, ανέγερσης,επισκευής κτλ.β,γ κτλ. κατοικίας  ή του κόστους  αγοράς οικοπέδου  για  ανέγερση κατοικίας.

– Επίσης , από το 2002, μπορούν να παίρνουν  στεγαστικά δάνεια , όπως   ακριβώς και όλοι οι άλλοι εν  ενεργεία συνάδελφοι  και οι  μόνιμες καθαρίστριες  της Τράπεζας.

– Από το 2004  πετύχαμε  να μπορούν να επαναδανειοδοτηθούν οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι  υπάλληλοι  της Τράπεζας για απόκτηση  α΄κατοικίας στην περίπτωση που μεταβιβάσουν , κατά πλήρη  κυριότητα ,την ήδη  υπάρχουσα α΄ κατοικία  τους, την οποία απέκτησαν με δάνειο  από Κεφάλαια  ΑΤΕ,  μέσω  του Συν/σμού, σε ενήλικο  παιδί  τους ( έγγαμο ή μη ), που ζεί ξεχωριστά από τους δικαιούχους γονείς του, με τις εξής  προϋποθέσεις :

#   Ολοσχερή εξόφληση  του προηγούμενου δανείου που χορηγήθηκε  για τον ίδιο σκοπό.

#  Προηγούμενη ικανοποίηση  των αιτημάτων  χορήγησης  δανείων  των εν ενεργεία  και    συνταξιούχων  συναδέλφων  για απόκτηση  α΄ κατοικίας.

#   Τήρηση σειράς  προτεραιότητας αιτημάτων  με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

#  Διάθεση, για το συγκεκριμένο  σκοπό,  από την εγκρινόμενη  κατ΄  έτος πίστωση στο     Συν/σμό,  συνολικού ποσού  ύψους 1.000.000 Ευρώ.

– Από το 2005 μπορούσαμε, υπό ορισμένες  προϋποθέσεις, να χορηγούμε  δάνεια  απόκτησης  κτλ. β, γ,  κτλ. κατοικίας, καθώς  και δάνεια για αγορά οικοπέδου  για ανέγερση  κατοικίας  και στους συνταξιούχους συναδέλφους , με τους ίδιους όρους που χορηγούνται  αυτά  και στους εν ενεργεία.Δυστυχώς και παρά τις έντονες αντιρρήσεις  μας,  η δυνατότητα αυτή έπαυσε να υφίσταται από το 2007  διότι δεν περιλαμβάνεται  σχετική αναφορά στους όρους  των χορηγηθέντων πιστώσεων. ( Πάγια  είναι προσπάθειά μας  για άρση της άδικης  αυτής εξαίρεσης  των  συν/χων  συναδέλφων ).

–   Επίσης, με την Επιχειρησιακή Σύμβαση  του 2005, πετύχαμε , στην περίπτωση  λήψης δανείου για απόκτηση α΄κατοικίας, τη χορήγηση, εφόσον το επιθυμεί ο συνάδελφος , πλέον της ισχύουσας, εκάστοτε, άτοκης  περιόδου χάριτος  και ενός  πρόσθετου χρόνου έντοκης  περιόδου χάρης.

–   Από την 1.1.06 επιτεύχθηκε η δυνατότητα  διεύρυνσης  της διάρκειας  των δανείων β΄ κτλ.  κατοικίας  σε εν ενεργεία και συνταξιούχους  υπαλλήλους, από 15 χρόνια,  που ισχύει  μέχρι  τότε,  σε  25 έτη,  καθώς  και  η  δανειοδότηση  εν ενεργεία  υπαλλήλων  για ολοσχερή εξόφληση υπολοίπου  στεγαστικού δανείου α΄ κατοικίας  που είχαν λάβει από άλλη Τράπεζα πριν προσληφθούν  στην ΑΤΕ, με τους υφιστάμενους  όρους και προϋποθέσεις  της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων.

– Από το 2000  άλλαξε  ο τρόπος  εκτοκισμού  της πίστωσης  που μας χορηγεί  η Τράπεζα.Αυτός έγινε πιο δίκαιος και σταμάτησε  η κεφαλαιοποίηση των απλών  τόκων  που υπολογίζονταν σε βάρος του Συν/σμού , ενώ, από το 2003, η  παρακολούθηση  της χορηγούμενης  πίστωσης εντάχθηκε  στο σύστημα PROFITS ,με όλα τα επακόλουθα  που συνεπάγεται  αυτό για το Συν/σμό  ( μη  υπολογισμός απλών τόκων  κτλ. ).

Με την ευκαιρία σημειώνουμε:α)Ότι η δανειοδότηση των συναδέλφων  για  απόκτηση  κτλ. β΄, γ΄ κτλ. κατοικίας  ή οικοπέδου για ανέγερση , επ΄αυτού , οικίας,  στη θεσμοθέτηση  της οποίας  η συμβολή  του Συν/σμού ήταν καθοριστική ,  αποτελεί  μια σοβαρή  κατάκτηση , η αναγνώριση της σημασίας  της  οποίας  ολοένα  και αυξάνει  εκ μέρους  των συναδέλφων και  η οποία όμως, για να τους βοηθήσει,  πιο πολύ,  θα πρέπει  ο σχετικός θεσμός να υποστεί πολλές ακόμη βελτιώσεις ( εξάλειψη της προσαύξησης  υπέρ ΑΤΕ, θέσπιση άτοκης περιόδου χάριτος, επαναχορήγηση της δυνατότητας  δανειοδότησης των συν/χων συναδέλφων κτλ.), για την επίτευξη των οποίων θα προσπαθήσει ο Συν/σμός με παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση, β) Ότι καθοριστική ήταν, πάντα, η συμβολή μας  στη διαμόρφωση  του διεκδικητικού  πλαισίου  της ΟΤΟΕ  και του Συλλόγου, όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια , πράγμα το οποίο  έχει  σημαντικά ευεργετικά αποτελέσματα  ειδικότερα ως προς  τη μείωση  των επιτοκίων και την αύξηση  των ανώτερων  ορίων δανεισμού  των  συναδέλφων.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι  ο Συν/σμός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις  με την ΑΤΕ  για την υπογραφή  σύμβασης βάση της οποίας θα του παρέχεται η δυνατότητα  συνέχισης  της διαμεσολάβησης  στην εφαρμογή  του προγράμματος  δανειοδότησης  των συναδέλφων για την ικανοποίηση των στεγαστικών τους αναγκών.Πιστεύουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών, το οποίο πλέον εξαρτάται από την Τράπεζα, θα είναι ευνοϊκό για τα συμφέροντα  των μελών μας και γενικά  των συναδέλφων και θα εξασφαλιστεί η συνέχιση της χορήγησης στους συν/φους στεγαστικών δανείων  τουλάχιστον με τους ίδιους όρους και τις αυτές προϋποθέσεις όπως και μέχρι σήμερα.Από τη πλευρά μας  θα συνεχιστεί  να καταβάλεται κάθε δυνατή  προσπάθεια  γι΄αυτό, προς κάθε κατεύθυνση  ( Τράπεζα, Σύλλογοι κ.τ.λ. ).Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η υπάρχουσα τάση για την ανάληψη πιο ενεργού ρόλου  των υπηρεσιών της Τράπεζας στη διαδικασία  έγκρισης  των στεγαστικών  δανείων  δεν θα έχει  ως αποτέλεσμα την αλλαγή, επί το δυσμενέστερο, των ισχυόντων όρων χορήγησης των δανείων.Πάντως  ο Συν/σμός , με τη βοήθεια των Συνδικαλιστικών Οργάνων του χώρου, καταβάλει και θα συνεχίσει να καταβάλει  κάθε δυνατή προσπάθεια  για να αποτρέψει  κάτι τέτοιο.

ΙΙI. ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕ,  ΓIΑ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕI  ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔIΑΧΕIΡIΣΗ  ΤΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΤIΚΩΝ  ΔΑΝΕIΩΝ  ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΠΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΤΗΣ.

Η  ΑΤΕ ανταποκρίνεται, δυστυχώς, εv  μέρει μόνο, στο πάγιο αίτημά μας για κάλυψη τωv λειτoυργικώv δαπαvώv πoυ έχει o Συvεταιρισμός από τηv έγκριση, χoρήγηση , συνεχή αναπροσαρμογή των επιτοκίων και διασφάλιση τωv δαvείωv, αλλά και για την τοκοχρεωλυτική  ανάπτυξη και τηv  παρακoλoύθηση της κανονικής  είσπραξης τωv δόσεωv εξόφλησης  αυτώv  στη  διάρκεια τωv  20-35 χρόvωv πoυ λειτoυργoύv.Έτσι, μέσα στo 2008, με τη Νο 22/18.11.2008 απόφαση  του Δ.Σ. της Τράπεζας,  εγκρίθηκε  η χορήγηση  αποζημίωσης  στο Συν/σμό,  για τα έτη  2005, 2007 και  2008, ύψους 175.000 Ευρώ, για κάθε  έτος, ποσό που δεν καλύπτει, όπως προαναφέραμε, τις λειτουργικές δαπάνες του Συν/σμού για τη διεξαγωγή  της όλης  εργασίας  της μεσολάβησής του  στην εκτέλεση του προγράμματος δανειοδότησης  των υπαλλήλων  της ΑΤΕ , εν ενεργεία  και  Συν/χων , για  ικανοποίηση  των στεγαστικών  τους αναγκών, ενώ καμία απόφαση  του Δ.Σ. τηςΑΤΕ δεν έχει ληφθεί, μέχρι στιγμής, για τη χορήγηση αποζημίωσης  για τις υπηρεσίες που προσέφερε ο Συν/σμός το 2009,το 2010  και το 2011.

Ητoι, δυστυχώς, παρά τηv υπερπρoσπάθεια  πρoσωπικoύ  και  Διoίκησης πoυ  καταβάλεται   κατά   τη  χoρήγηση, εκτοκισμό  και  παρακoλoύθηση  τωv δαvείωv από κεφ. ΑΤΕ , για την άμεση, σωστή και άριστη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και ταυτόχρονα για

την πλήρη  και αποτελεσματική  εξασφάλιση των συμφερόντων  της Τράπεζας  ( στόχοι οι οποίοι, κατά  γενική αναγνώριση  και επιταχύνονται  στο έπακρον ), δεν  έχει γίνει δυνατή η πλήρης  κάλυψη  του  κόστους της προσφερόμενης εργασίας. Επισημαίνουμε δε, και  πάλι,  ότι,   γενικότερα, δεv έγινε απoδεκτό τo  πάγιο αίτημά μας για πρoσδιoρισμό τoυ πoσoστoύ της πρoμήθειας, τουλάχιστον, στo 4%  του συνολικού ύψους των χορηγούμενων ,εκάστοτε,  δανείων , το οποίο  είναι ένα δίκαιο  ποσοστό με βάση τα έξοδα στα οποία  υπόκειται ο Συν/σμός για την εφαρμογή του προγράμματος στέγασης των συναδέλφων.Αντίθετα το αίτημά μας αντιμετωπίζεται με μια επιεικώς αρνητική διάθεση που έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο τη με σημαντική χρονική καθυστέρηση χορήγηση  της αποζημίωσης, αλλά  και  τη διατήρηση  αυτής στο ίδιο ύψος,  παρ΄όλο  που γενικά οι  τιμές  των  εξόδων  μας  αυξάνονται.Στο σημείο  αυτό θα πρέπει  να τονιστεί, για μια ακόμη φορά,  ότι σταθερό  αίτημα του Συν/σμού παραμένει η έγκριση, κάθε έτος, αποζημίωσης ύψους 0,6% επί του  υπολοίπου των δανείων στις 31.12. του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι οι λειτουργικές δαπάνες του Συν/σμού δεν αφορούν  μόνον τις χορηγήσεις των νέων δανείων,  αλλά όλα  τα  δάνεια που έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο, για το οποίο άλλωστε  και εισπράττεται  τόκος  που καταβάλλεται  στην Τράπεζα, αίτημα το οποίο  γίνεται πιο ισχυρό  μετά την  ένταξη της παρακολούθησης  των χορηγούμενων  πιστώσεων στο σύστημα  Profits, γιατί τα βάρη  τα οποία επομίζεται, πλέον, μετά απ΄αυτό ( ένταξη ),  ο Συν/σμός , για την υλοποίηση του προγράμματος της Τράπεζας, σχετικά με τη στέγαση των συναδέλφων,  αυξάνονται σημαντικά. Αν γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημα από την Τράπεζα ή στο μέτρο που θα γίνει αποδεκτό, καθώς και εάν εξαλειφθούν, τελικά, οι συνέπειες  που έχουν συσσωρευτεί από τον άδικο τρόπο εκτοκισμού της πίστωσης που μας χορηγείται απ΄αυτήν, θα γίνει δυνατή, όπως προαναφέρθηκε, η  παραπέρα μείωση ή ακόμα και η  κατάργηση της προμήθειας  του 0,4% που βαρύνει τους Συνεταίρους  και  η οποία, ακριβώς εξαιτίας του τρόπου  με τον οποίο γίνονταν, ειδικότερα μέχρι το 1999, ο συγκεκριμένος εκτοκισμός , απορροφάται  από την Τράπεζα,  ενώ, όπως  επίσης προαναφέρθηκε,  η υλοποίηση της απόφασης καταβολής αποζημίωσης  για τα  έτη  2007 και 2008 και η λήψη  απόφασης για καταβολή αποζημίωσης για το 2009 , το 2010  και  το  2011,  τουλάχιστον του ιδίου ύψους  με εκείνη  που καταβλήθηκε  για τις υπηρεσίες  που προσέφερε  ο Συν/σμός  κατά το 2006 (175.000 Ευρώ ), καθώς και η υλοποίησή της, είναι απαραίτητη  προϋπόθεση  για να εφαρμοστεί, αναδρομικά , για τα έτη  αυτά,  η κατά 15 μονάδες μείωση της προσαύξησης  των επιτοκίων όλων  των χορηγουμένων δανείων, που  έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των   μελών   του Συν/σμού.

Στο   σημείο   αυτό  θα  πρέπει  να   τονιστεί  ότι  εάν  υπολογιστεί  η   συμμετοχή   του   Συν/σμού   στην   κάλυψη    του      ασφάλιστρου    το    οποίο

καταβάλλεται για την ασφάλιση, κατά κινδύνων θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, των ανεξόφλητων, μη ληξιπρόθεσμων, υπολοίπων των στεγαστικών δανείων  που λήφθηκαν  από εν ενεργεία υπαλλήλους,  για την α΄ κατοικία τους  και  η  ήδη  ισχύουσα,από 1.1.07, μόνιμη πλέον, μείωση της προσαύξησης κατά 10 μονάδες, το ποσό της προσαύξησης, λαμβανομένης υπόψη και της προαναφερθείσας κατά 15 μονάδες μείωσης,  θα περιορίζεται πλέον  στο  0,1285% .

ΙV.ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ  ΔΑΝΕΙΑ  ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

–          Το 2011 χορηγήθηκαν 364 δάνεια από Κεφάλαια Συν/σμού, συνολικού ύψους            2.455.690  Ευρώ,  έναντι  333  δανείων, συνολικού ύψους 2.342.560 Ευρώ, που χορηγήθηκαν  το 2010.Ήτοι, το 2011 είχαμε  αύξηση, σε  σχέση με το 2010, κατά 4,8 % του ποσού των δανείων που χορηγήθηκαν.Σημειώνουμε ότι για τα Κεφάλαια αυτά με αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης καθιερώθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις χορήγησης:

–          Η αύξηση του ανώτερου ορίου του χορηγούμενου, κατά δικαιούχο, δανείου για μικροεπισκευές από  το ποσό των  7.000 Ευρώ  στο  ποσό  των 10.000 Ευρώ. ( Απόφαση   Γ.Σ. 18.12.2008 ).

–   Η  εφάπαξ  σύμπτυξη  περισσοτέρων  του ενός  μη ενυπόθηκων δανείων , που  δεν υπερβαίνουν  το ποσό  των 10.000 Ευρώ, σε ένα  ενιαίο δάνειο, με λήξη τη λήξη  εκείνου του δανείου που είναι μεγαλύτερης  διάρκειας  και με επιτόκιο 6,5%, ώστε η μηνιαία επιβάρυνση του συνεταίρου είναι σαφώς μικρότερη ( Απόφ. Γ.Σ. 18.12.2008),  – Η αύξηση του ανώτατου  χορηγούμενου, συνολικά, ποσού  δανείων, από Κεφάλαια του Συν/σμού,  από το ποσό  των 30.000 Ευρώ στο ποσό των 45.000 Ευρώ (Απόφαση  Δ.Σ. 167/8.12.2007 ).

–   Η πλήρης κατάργηση της επιβάρυνσης  των συνεταίρων  με αμοιβές μηχανικών,  μέχρι  και  την  τρίτη  επίσκεψη ( Απόφ. Γ.Σ.  Της 18.12.2008 ).

–    Η κατάργηση της ποινικής ρήτρας προεξόφλησης δανείου ( Απόφ.Γ.Σ.18.12.2008 ).

–   Η θεσμοθέτηση  ενός νέου δανειστικού  προϊόντος, ενός  μικροδανείου  επισκευών, ύψους μέχρι  του ποσού των 1.000 Ευρώ, διάρκειας  1 έτους, με επιτόκιο 6,5%, το οποίο χορηγείται πέραν του  ανώτερου ορίου  των 10.000 Ευρώ, για μικροεπισκευές  (Απόφαση   Γ.Σ.  18.12.2008 ).

–          Νέο προϊόν δανείου ποσού 1.500 Ευρώ με  διάρκεια  15 μήνες, επιτόκιο 5% και  μηνιαία δόση 103,37 Ευρώ, για τακτοποίηση ημιϋπαιθρίων χώρων με την απαραίτητη  προσκόμιση καταβολής  παραβόλου ποσού 250 –350 Ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι και κατά το 2011, για μια ακόμη χρονιά, έστω και με μικρές καθυστερήσεις, λόγω της μεγάλης ζήτησης, ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια  του έτους  για λήψη  δανείου από Κεφάλαια Συν/σμού, εφόσον, φυσικά, συγκέντρωναν  και κατά το μέρος που συγκέντρωναν  αυτές  (αιτήσεις), τις αναγκαίες  προϋποθέσεις λήψης  δανείου και ότι συνεχίστηκε η έντονη ζήτηση δανείων  για μικροεπισκευές , θεσμός ο οποίος έτυχε και εξακολουθεί να  τυγχάνει, γενικής αποδοχής και προτίμησης  από  τα  μέλη μας.

V) ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ  – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ  ΜΕΡΙΔΕΣ  ΚΑΙ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

α)Το  2011  είχαμε  154  εγγραφές νέων μελών  και  46  διαγραφές  (  44 λόγω θανάτου  και   2 διαγραφές  μετά από αίτησή τους ).

β)Έχουμε  9.555  συνεταιρικές μερίδες με καταβλημένο κεφάλαιο 259.978,73 Ευρώ έναντι  9.447 μερίδων με Κεφάλαιο  257.039,59 Ευρώ το 2009.

Η συνεχής αύξηση  του αριθμού των μελών  του Συνεταιρισμού πιστοποιεί την αναγνώριση  που απολαμβάνει ο Συνεταιρισμός μας  μεταξύ των εν ενεργεία υπαλλήλων και των  Συνταξιούχων  της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ .

Ενημερωτικά αναφέρουμε  ότι, ύστερα  από  απόφαση  που λήφθηκε  κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών  του Συν/σμού της 20.7.2001, όποιος επιθυμεί να γίνει  μέλος του Συν/σμού επιβαρύνεται , εφάπαξ , με τα παρακάτω ποσά : α ) με το ποσό των 27,20 Ευρώ για συνεταιρική μερίδα, η οποία  και του  επιστρέφεται  αν και όταν διαγραφεί, β) με το ποσό των 14,68 Ευρώ για  έκτακτη εισφορά  και  γ) με το ποσό των 31,49 Ευρώ  για δικαίωμα εγγραφής, έναντι  του ποσού των 14,68 Ευρώ  που ίσχυε μέχρι  τότε, ήτοι , συνολικά , επιβαρύνεται  με το ποσό  των 73,37 Ευρώ.Επίσης, αναφέρουμε  ότι η αξία  της συνεταιρικής  μερίδας  και της έκτακτης εισφοράς μπορεί να καταβληθεί και σε 24 μηνιαίες , άτοκες, δόσεις , ύψους  1,57 Ευρώ  έκαστη, αφού, προηγούμενα καταβληθεί   το 10%  αυτών, ήτοι το ποσό  4.20 Ευρώ, συν δικαίωμα  εγγραφής το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ , δηλ. αφού καταβληθεί το συνολικό ποσό των 35,68 Ευρώ.

VI.OIKONOMIKH  KATAΣΤΑΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ .

Τα κυριότερα σημεία τα οποία αποτυπώνουν την Οικονομική Κατάσταση του Συν/σμού μας,  κατά τη Χρήση 2011,  είναι  τα   ακόλουθα:

1.Οικονομική  Κατάσταση  του  Συνεταιρισμού.

1.1.  Το σύνολο των οργανικών εσόδων έφθασε το ποσό των 5.679.140,97Ευρώ.

1.1.1.Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αποτελείται από τόκους χορηγουμένων δανείων.Οι τόκοι που εισπράχθηκαν από τα δάνεια που χορηγήθηκαν από κεφάλαια της ΑΤΕ  έφθασαν  στο ποσό  των  5.178.358,64  ευρώ ( αύξηση,  σε σχέση  με το 2010, 6% περίπου ) και τα έσοδα από τόκους δανείων χορηγηθέντων από ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των 378.301,15 ευρώ (  μείωση  ύψους   2% περίπου  σε  σχέση   με  το 2010  ).

1.1.2.Το 2011 είχαμε έσοδα από ενοίκια 18.383,12 Ευρώ, έσοδα (έναντι δαπανών ) διανομής οικοπεδικών εκτάσεων 4.898,50 Ευρώ. Όπως και τη προηγούμενη χρονιά , έτσι και φέτος, δεν  λάβαμε τη  δικαιούμενη αποζημίωσή μας από την ΑΤΕΒΑΝΚ ούτε και εγγράψαμε στα Αποτελέσματά μας ως πρόβλεψη Εσόδων το ανάλογο ποσό.Το 2011 λάβαμε προμήθειες  από την Αγροτική Ασφαλιστική ύψους 24.573,14 Ευρώ. Από ελέγχους τίτλων και λοιπά έσοδα είχαμε   έσοδα ύψους  5.137,43 Ευρώ.

1.1.3.Τα έσοδά μας από τοποθετήσεις  των διαθεσίμων  κεφαλαίων  μας  κατανέμονται ως εξής:

–  Έσοδα  από  τόκους  προθεσμιακών  καταθέσεων                     22.631,07 Ευρώ

–  Τόκοι Τραπεζικών καταθέσεων                                                         2.049,49     ‘’

–  Τόκοι  από χρηματικές  διευκολύνσεις  του προσωπικού      1.170,84  ‘’

–  Κέρδος από Ο.Ε.Δ. λήξης 22/12/11                                               22.900,00  ‘’

–  Λοιπά Γενικά έσοδα                                                                          33,23  ‘’

1.1.4   Το 2011 λάβαμε επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών Ι.Κ.Α. από τον Ο.Α.Ε.Δ. ύψους 20.704,36 ευρώ.

1.2.Τα οργανικά μας έξοδα, για  το  2011, ανήλθαν στο ποσό των  5.789.813,93 Ευρώ  και  αναλύονται σε:

-αμοιβές και  έξοδα προσωπικού                                                477.871,26        Ευρώ

-αμοιβές και  έξοδα τρίτων                                                     69.299,49             ‘’

-παροχές τρίτων                                                                    20.127,43             ‘’

– Ασφάλιστρα πιστώσεων                                                  129.388,03             ‘’

-φόροι και τέλη                                                                       22.089,68             ‘’

-τόκοι  κεφαλαίων                                                                                      0,00               ‘’

– τόκοι δανείων από κεφαλ. ΑΤΕ                                               4.591.244,44             ‘’

(κόστος δεδουλευμένων εσόδων χρήσης )

– διάφορα  γενικά  έξοδα                                                                    25.622,39             ‘’

– αποσβέσεις                                                                                      16.692,22             ‘’

Επίσης στη χρήση του 2011 καταγράψαμε αρνητικές διαφορές από την αποτίμηση  συμμετοχών  και χρεογράφων  ύψους  437.478,99 Ευρώ.

Οι  ‘’  ζημιές ‘’  εκμετάλλευσής  μας ανήλθαν  στις 110,672,76  Ευρώ  και οι  ‘’ Ζημιές ‘’  στα Αποτελέσματα Χρήσης  στα 110.982,04 Ευρώ.

1.3.Το σύνολο της αξίας των παγίων στοιχείων, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, έφθασε στο ποσό των  571.310,36 Ευρώ,  έναντι  του ποσού των 479.952,94  που  είχαμε  πέρσι.

Η αρχική αξία  των παγίων  περιουσιακών μας ,  από 835.699,28 Ευρώ  το 2010 ανήλθε το 2011 στις 936.387,09 Ευρώ .(Το 2011 κάναμε αγορά δύο προνομιούχων οικοπέδων εκτάσεων στα Αργυραίϊκα Πηλίου στη τελική τιμή των 35.000,00 Ευρώ, το ένα.) Η αποσβεσμένη  αξία των παγίων μας  από 355.746,34 Ευρώ  το 2010 ανήλθε στις  365.076,73 Ευρώ το 2011.

1.4. Τα έξοδα εγκατάστασης, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, έφθασαν στο ποσό των 13.755,95 Ευρώ.

1.5.Το καταβλημένο μετοχικό μας κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 259.978,73 Ευρώ, το οποίο είναι η αξία των συνεταιρικών μας μερίδων και μοιράζεται σε 9.555 μερίδες. Το  σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μας ανέρχεται στο ποσό των 5.827.350,07 Ευρώ .Στο σχηματισμό του παραπάνω ποσού συμμετέχουν και οι λογαριασμοί: «διαφορές πάνω από τη συνεταιρική μερίδα», ύψους 139.509,25 Ευρώ, «διαφορές αναπροσαρμογής παγίων», ύψους 181.015,21 Ευρω και αποθεματικά κεφάλαια, ύψους  5.246.846,88 Ευρώ.

1.6.Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των 19.903.112,65 Eυρώ και το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων στο  ποσό  των 17.604.831,27 Eυρώ. Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις μας (δάνεια) έχουν φθάσει στο ύψος  των 156.481.562,81 ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις στο ύψος των 153.536.976,32 Ευρώ.Τη προηγούμενη χρονιά τα αντίστοιχα ποσά ήταν 160.452.245,92 και 158.660.939,09 Eυρώ.

1.7.  Στις απαιτήσεις από «διάφορους χρεώστες»  έχουμε  συμπεριλάβει :

α)τις προκαταβολές μισθοδοσίας του προσωπικού                              6.880,00  Ευρώ

β) τις χρηματικές διευκολύνσεις στο προσωπικό                      91.363,22       ‘’

γ) το οφειλόμενο κεφάλαιο από συνεταιρικές μερίδες                            7.490,39       ‘’

δ) την προκαταβολή φόρου τόκων δανείων

(πληρώθηκε για το 2011 και    συμψηφίστηκε με τη

δήλωση εισοδήματος που υποβάλλαμε το 2012 )                                 75.660,24       ‘’

ε) τον  παρακρατούμενο  φόρο  τόκων καταθέσεων κα.                   31.285,14       ‘’

στ) τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες

στην επομ. Χρήση                                                                                14.801.474,04       ‘’

ζ ) την  απαίτηση ‘’επιχορήγηση 2005’’ από ΑΤΕ                     175.000,00       ‘’

η) τις απαιτήσεις από ενοικιαστές,  ( Αικ. Σκυλάκη  )                                  7.150,00        ‘’

θ) τις απαιτήσεις από ενοικιαστές,  ( Μπινιάρη  )                           4.317,84       ‘’

ι)τις απαιτήσεις από ασφάλιστρα ζωής                                                   39.861,01       ‘’

κ) τις απαιτήσεις από ασφάλιστρα «νέας κατοικίας»                              57.945,63       ‘’

λ) Απαίτηση από αγροτική ασφαλιστική                                                      24.573,14       ‘‘

μ) Απαίτηση από εκκαθάριση φόρων εισοδήματος 2011                   25.801,57       ‘’

( εισπράχθηκε το 2012 )

ν) Διάφορες  λοιπές  Απαιτήσεις από συνεταίρους

(υποχρεώσεις υπό καθυστέρηση)                                                    – 457,84        ‘’

 

1.8.Χρεώγραφα  – Διαθέσιμα.

1.8.1.Το χαρτοφυλάκιό μας με χρεώγραφα συμπεριλαμβάνει την 31.12.2011 : 200 μετοχές  της ΒΙΟΧΑΛΚΟ καί 103.750 Μετοχές  της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

1.8.2.Τα χρηματικά μας διαθέσιμα,  στις 31.12.2011, βρίσκονταν:  σε μετρητά στο ταμείο του Συνεταιρισμού  (1011,13 Ευρώ ), σε λογαριασμό όψεως (4.063.819,33 Ευρώ) και 300.000,00 Eυρώ σε προθεσμιακή κατάθεση  βραχυχρόνιας λήξης.

(Σημειώνουμε  ότι από τα διαθέσιμα  που είχαμε στους λογ/σμούς όψεως  μόνο οι 487.868,04 Eυρώ βρίσκονταν σε έντοκο λογ/σμό του ΟΣΥΑΤΕ.Τα υπόλοιπα περιέχονται σε λογαριασμούς  που ουσιαστικά ανήκουν στην ΑΤΕ και τους διαχειρίζεται  ο Συνεταιρισμός για την είσπραξη και πληρωμή των δόσεων, για προεξοφλήσεις δανείων  της ΑΤΕ  κ.ο.κ. ).( Στο χαρτοφυλάκιο μας διαθέταμε, επίσης, Ο.Ε.Δ. λήξης 9/2040 , ονομαστικής αξίας 100.000,00 Ευρώ, το οποίο αγοράσαμε στις 4-10-2011 αντί του ποσού των 35425,96 Ευρώ. Όπως είναι γνωστό , τον Απρίλιο του 2012 ,μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας PSI , και ο τίτλος που είχαμε στη διάθεση μας ανταλλάχθηκε με νέα ομόλογα μικρότερης αξίας και περιοδικές λήξεις από το Φεβρουάριο του 2023 έως και το Φεβρουάριο του 2042. Το συνολικό «κουρεμα» της ονομαστικής αξίας ανήλθε σε ποσοστό 51,53%).

1.9.  Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουμε συμπεριλάβει:

Α)Τους προμηθευτές εσωτερικού  2.989.372,45Ευρώ (από το παραπάνω ποσό 2.887.831,17  Eυρώ αφορούν την υποχρέωση μας στην ΑΤΕ για τις δόσεις του 11/2011 και 12/2011, οι οποίες καταβλήθηκαν το 2012 ).

Β)Τις υποχρεώσεις από φόρους στο δημόσιο 110.396,82  Ευρώ (οι τρέχουσες υποχρεώσεις  φόρων, όπως ο ΦΜΥ  και ο φόρος αμοιβών τρίτων ,  πληρώθηκαν κανονικά και εμπρόθεσμα ή συμψηφίστηκαν με την υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης, όπως ο φόρος τόκων ή οι φόροι και τα τέλη μισθωμάτων).

Ο φόρος εισοδήματος, για τη χρήση του 2011, μετά την επιβαλλόμενη  φορολογική αναμόρφωση ανήλθε στο ποσό των 84.890,07 Eυρώ. Με το συμψηφισμό όμως των παρακρατηθέντων φόρων προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο για πληρωμή ύψους 10.326,38  Eυρώ, το οποίο πληρώθηκε στις 30/05/2012 με έκπτωση εφάπαξ καταβολής 154,90 Ευρώ.

Γ)Τις υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 13.402,60 Ευρώ  (οι  υποχρεώσεις έχουν πληρωθεί και είμαστε ασφαλιστικά ενήμεροι ).

Δ) Τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

στην επόμενη χρήση                                                               13.138.135,08 Ευρώ

Ε)Τους διάφορους  πιστωτές οι οποίες αναλύονται ως εξής :

–  αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών πληρωτέες                                  2.919,78       ‘’

– δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων ενοικίων                                                 2.549,73     ‘’

 1. συνεταιρικές μερίδες επιστρεπτέες                                               9.820,92     ‘’

–  υποχρεώσεις σε Α.Ε.Γ.Α.                                                             164. 915,51    ‘’

–  Υποχρεώσεις σε Συλλόγους  Οικοπεδούχων                                      3.727,00      ‘’

 1. Τα Δάνεια προς εκκαθάριση  ( προσωρινός λογ/μος

εξοφλήσεων δανείων )                                                                             1.119.279,38   ‘’

– Γραμμενόπουλος Ιωάννης                                                                          50.000,00     ‘’

– Οφειλή ΕΕΤΗΔΗΕ ενοικιαστή Τσικνάκου Ε.                                                 162,00     ‘’

-Προκαταβολές από εγγραφές συνεταίρων                                                     150,00     ‘’

Παρακάτω παραθέτουμε  τον  Ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα χρήσης έτους  2011.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   31/12/2011 31/12/2010  
         
Α  ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   13.755,95 9.279,74  
Β  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 571.310,36 479.952,94
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις 156.481.562,81 160.452.245,92
       
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού   157.052.873,17 160.932.198,86  
Γ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 119.250,00 170.982,00
Απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους

Λογ. Διαχειρίσεως προκ. & πιστώσεων

15.348.344,38

420,35

11.456.123,81

881,47

Χρεόγραφα 70.267,46 840.568,37
Διαθέσιμα 4.364.830,46 3.851.430,71
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 19.903.112,65 16.319.986,36  
ΔΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   611,47 194,66  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 176.970.353,24 177.261.659,62  
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   31/12/2011

 

31.12.2010  
         
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Μετοχικό  κεφάλαιο 259.978,73 257.039.59
Διαφορά πάνω από τη συνεταιρική μερίδα 139.509,25 137.250,07
Διαφορές αναπροσαρμογής 181.015,21 181.015,21
Αποθεματικά κεφάλαια 5.246.846,88 5.437.838,04
 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.827.350,07 6.043.314,17  
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
Γ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 153.536.976,32 158.660.939,09
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.604.831,27 12.586.907,97
Σύνολο Υποχρεώσεων 171.141.807,59 171.247.847,06  
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.195,58 669,65  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 176.970.353,24 177.261.659,62
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ   31.12.2011 31.12.2010  
       
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 279.225,47 76.255,15
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 47.580,56 19.015,07
μείον: Λοιπά οργανικά έσοδα – έξοδα (389.898,43) (315.133,86)
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (110,672,96) (238.878,71)
Μείον / Πλέον : έκτακτα αποτελέσματα (309,08) ( 165,24)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (110.982,04) (239.043,95)
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -110.982,04 -239.043,95  

2. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης αυτών ( ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/03.

 1. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και  μακροπρόθεσμες: Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι υπόλοιπες στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.
 2. 3.      Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης

H   καταγραφή ζημιάς στα αποτελέσματα  Χρήσεως  του 2011, ύψους  110.982,04 Ευρώ, οφείλεται κυρίως στην αρνητική αποτίμηση ‘’ συμμετοχών και χρεογράφων ‘’ ύψους 389.898,43 Ευρώ. Η συνεχιζόμενη υποτίμηση της αξίας του χαρτοφυλακίου μας,  που αποτελείται από μερίδια αμοιβαίων  κεφαλαίων  της  ΑΤΕΑΕΔΑΚ και  μετοχών, επηρέασε για μια χρονιά ακόμη τα Αποτελέσματα Χρήσης. Το 2011, μετά από απόφαση της Γ.Σ. της 21/7/2011, ρευστοποιήσαμε το σύνολο των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων  της  ΑΤΕΑΕΔΑΚ και τα ποσά που προέκυψαν από την ρευστοποίηση, επενδύθηκαν σε :

α)  Ο.Ε.Δ. ονομαστικής αξίας 100.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία λήξης 22/12/2011 και τιμή αγοράς    77.100,00 Ευρώ

β) Ο.Ε.Δ. ονομαστικής αξίας 100.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία λήξεως 20/09/2040 και τιμή αγοράς  34.425,96(σημειώνουμε ότι το Μάρτιο του 2012 το συγκεκριμένο ομόλογο

εντάχθηκε στη διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων-PSI , όπως περιγράψαμε πιο πάνω).

γ) Τίτλους προθεσμιακών καταθέσεων ύψους 66.765,00 Ευρώ και 296.208,33 Ευρώ.

4.Διαφορές  των  αποτελεσμάτων  από  το  προϋπολογισμό  του  2011.

ΕΣΟΔΑ

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα  του 2011 είναι μεγαλύτερα  των προϋπολογισθέντων  σε όλες  της  κατηγορίες  Εσόδων  πλην της επιχορήγησης ΑΤΕ ,επιπλέον όμως το 2011 παρουσιάσαμε, για πρώτη φορά ,έσοδα από επιχορήγηση ΟΑΕΔ ύψους 20.704,36 Ευρώ, γιατί προνοήσαμε να ενταχθούμε στο σχετικό επιδοτούμενο πρόγραμμα το Μάιο του 2011.

Στους Τόκους και στα λοιπά έσοδα συμμετοχών  είχαμε αύξηση 6,76 % ενώ στα ενοίκια περίπου 8 %. Στα έσοδα από  έλεγχο  τίτλων  κ.τ.λ. είχαμε αύξηση περίπου  40 %, και στην ‘’  προσαύξηση  επιτοκίου  δανείων ΑΤΕ’’  αύξηση   48,19%.Να σημειωθεί εδώ ότι τα έσοδα της προσαύξησης του 0,4% κινήθηκαν ουσιαστικά στα λογικά πλαίσια των εσόδων που είχαμε και τα προηγούμενα έτη. Στο προϋπολογισμό του 2011 είχαμε εκφράσει τη βούληση μας, όπως έχει εκφραστεί στις Γ.Σ. ,να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη λεγόμενη «προμήθεια» του Συνεταιρισμού κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Δυστυχώς οι προϋποθέσεις αυτές δεν υπήρξαν διότι δεν λάβαμε , όπως και τα προηγούμενα χρόνια , τη σχετική «επιχορήγηση» μας από την ΑΤΕ.Τα Διάφορα έσοδα μας ήταν περίπου τα μισά από τα προϋπολογισθέντα (8332 έναντι 15000 ευρώ. ).Είχαμε  προϋπολογίσει   επιχορήγηση από ΑΤΕ ύψους 175.000 Ευρώ, την οποία  δεν λάβαμε  ούτε το 2011

Ο προϋπολογισμός του 2011 προέβλεπε οργανικά έσοδα ύψους 835.000 Ευρώ και φθάσαμε  το ποσό  των  1.050.735 Ευρώ .

ΕΞΟΔΑ

Αποδοχές  και έξοδα   προσωπικού.

Ο  Προϋπολογισμός  για αποδοχές  και δαπάνες  προσωπικού  για το 2011 ανερχόταν στις 510.000,00 Ευρώ. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες περιορίσθηκαν στα 477.871,26 Ευρώ. Το 2011  δεν δόθηκαν αυξήσεις πέραν αυτών  που παρακολουθούν τη μισθολογική  ωρίμανση.Επίσης  το  κόστος  υπερωριών παρέμεινε μηδενικό.

Έξοδα  τρίτων.

Περιλαμβάνει κόστος αμοιβής νομικής συμβούλου, αμοιβή συμβούλου  μηχανογράφησης, αμοιβή ΣΟΛ, αμοιβές  μηχανικών, έξοδα παραστάσεως  Προέδρου και λοιπές  έκτακτες  αμοιβές.

Τα έξοδα της κατηγορίας  αυτής ανήλθαν  στις 69.299,49 Ευρώ, με προϋπολογισμό  τις  75.000,00 Ευρώ. Δηλαδή  δεν σημειώθηκαν υπερβάσεις..

– Παροχές  τρίτων. Είναι οι δαπάνες που γίνονται για βελτιώσεις και επισκευές  εγκαταστάσεων, για συντηρήσεις μηχανημάτων, παροχές  τηλεφώνου, φωτισμού , ενοικίων και ασφαλίστρων.

Το κόστος των παροχών τρίτων ανήλθε στις 149.515,46 Ευρώ,( με  προϋπολογισμό 173.500,00 Ευρώ).Ο μεγάλος όγκος αναφέρεται  στο 25% των ασφαλίστρων ζωής κόστους 129.388,03 Ευρώ, με προϋπολογισμό 155.000,00 Ευρώ. Σημειώνουμε ότι η δαπάνη  αυτή δεν εκπίπτει φορολογικά.Αποτελεί δε ειδική παροχή στους δανειολήπτες – συνεταίρους μας  τους οποίους ανακουφίζει σημαντικά, εκτός της διασφάλισης  την οποία  τους παρέχει ο θεσμός  της ασφάλισης, που καθιερώθηκε  με πρωτοβουλία και έντονη προσπάθεια  του Συνεταιρισμού μας.

Διάφορα έξοδα διαχείρισης .

Τα οργανικά έξοδα της κατηγορίας αυτής ανήλθαν μόνο στις 25.622,39 Ευρώ, έναντι προϋπολογισθέντων  ύψους  32.500,00 Ευρώ.

Αποσβέσεις ανήλθαν,  στο ποσό των  16.692,22 ευρώ,  με προϋπολογισμό ύψους 18.000,00 Ευρώ.

5.Κατεχόμενα  χρεόγραφα

Ο Συνεταιρισμός την 31/12/2011 κατείχε 200 μετοχές της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, 103.750 μετοχες της ATEbank και Ο.Ε.Δ ονομαστικής αξίας 100.000,00 Ευρώ, με ημερομηνία λήξης την  20/09/2040 και τιμή αγοράς 34.425,96. ( Ηδη αναφέραμε  ότι τον Απρίλιο  του 2012 το συγκεκριμένο ομόλογο εντάχθηκε στη διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων – PSI.

Οι αποτιμήσεις από την ανταλλαγή θα υπολογισθούν στη διαχειριστική χρήση του έτους 2012 ).

6.Αυτοκίνητο  του  Συνεταιρισμού

Στην  κατοχή και ιδιοκτησία μας έχουμε ένα αυτοκίνητο jeep “HYUNDAI GALLOPER” το οποίο είχε αγοραστεί το Νοέμβριο του 1999, μέσω της ΑΤΕ LEASING.Το αυτοκίνητο εμφανίζεται, σήμερα, στα βιβλία μας με «τιμή μνείας» 0,01 Ευρώ.

VII. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   ΓΙΑ   ΤΟ   ΜΕΛΛΟΝ

Τη  χρονιά  που πέρασε το ισοζύγιο οργανικών εσόδων και εξόδων ήταν θετικό , επίσης τα αποθεματικά του Συν/σμού αυξήθηκαν.

Τα ‘’Αμοιβαία Κεφάλαια της ΑΤΕΑΕΔΑΚ – μετοχικών τίτλων, συνέχισαν  να καταγράφουν ζημιές λόγω  του γενικότερου αρνητικού οικονομικού  περιβάλλοντος  και της κατακόρυφης  πτώσης της αξίας των  μετοχικών τίτλων  που διαπραγματεύονται  στο  Χ.Α.Α.,  τα  τελευταία  χρόνια.

Εκτιμήσαμε ότι δεν υπάρχουν πλέον δυνατότητες να συνεχίσουμε  την τοποθέτηση μας στα  «Αμοιβαία Κεφάλαια της ΑΤΕΑΕΔΑΚ» και ρευστοποιήσαμε, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τους υπόλοιπους τίτλους που είχαμε στο χαρτοφυλάκιο μας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης απεδείχθη εκ των πραγμάτων  ορθή, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε καταγράψει μεγαλύτερες απώλειες, λόγω της συνεχιζόμενης  πτώσης των τίτλων αυτών.Τα χρήματα που εισπράχθηκαν τοποθετήθηκαν κυρίως σε βραχυχρόνιες προθεσμιακές καταθέσεις και ένα μικρότερο μέρος σε Ο.Ε.Δ., όπως ακριβώς  προέβλεπε η σχετική απόφαση της Γ.Σ.

Οι ζημιές από τις αρνητικές αποτιμήσεις του 2011 ανήλθαν στις 437.478,99 Ευρώ .

Η αρνητική αυτή καταγραφή είχε σαν αποτέλεσμα να αντιστραφεί η τελική θετική εικόνα των λογαριασμών της γενικής εκμετάλλευσης και να καταγράψουμε ζημιές εκμετάλλευσης ύψους 110.672,96 ευρώ. Είναι προφανές, μετά τη πώληση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων, ότι δεν θα εγγράψουμε, πλέον, ανάλογα αρνητικά ποσά . Εχουμε  καταγράψει πλέον στους ισολογισμούς μας τις συνολικές ζημιές από τις τοποθετήσεις σε «μετοχικά» χρεόγραφα και μετοχικούς τίτλους ,με ανάλογη μείωση των αποθεματικών μας που, παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να είναι υψηλά.Στο χαρτοφυλάκιο μας διαθέτουμε πλέον μόνο μετοχές της ΑΤΕΒΑΝΚ και ( ελάχιστες ) της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Διεκδικούμε την τακτοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Τράπεζας ως προς  τις  επιχορηγήσεις και επιδιώκουμε να ολοκληρωθεί το 2012 ο οριστικός  διακανονισμός των εκκρεμοτήτων που δημιουργήθηκαν μετά την ένταξη των δανείων  στα PROFITS και των λογιστικών εκκρεμοτήτων που αυτή επέφερε. Προς τούτο, ήδη από καιρό, έχουν δοθεί επαρκείς διευκρινίσεις και θεωρούμε ότι έχουν αρθεί όλοι  οι κακόβουλοι ισχυρισμοί  οι οποίοι, σε τελική ανάλυση,  το μόνο που κατάφεραν ήταν να αναστείλουν την πληρωμή  των  υποχρεώσεων  της  Τράπεζας  προς  τον  ΟΣΥΑΤΕ.

VIΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΗ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η διανομή του αποτελέσματος έγινε σύμφωνα με το νόμο και τις επιταγές του  καταστατικού υπέρ των προβλεπόμενων  αποθεματικών  και  έχει  ως  ακολούθως :

Ζημιές χρήσεως                                                                    – 110.982,04   Ευρώ

Επιχειρήσεων  για  το  2011

Μερικό σύνολο                                  – 110.982,04      ‘’

Μείον

Μεταφορά  ζημιών από υποτίμηση

Χρεωγράφων σε ειδικά αποθεματικά                                 +437.478,99      ‘’

 

Κέρδη για διανομή                 +  326.496,95     ‘’

Μείον  φόρος εισοδήματος                                                    –  84.890,07     ‘’

Κέρδη προς διάθεση

Σε  αποθεματικά του Συν/σμού                                            +  241.606,88     ‘’

 

Η  διάθεση  έγινε  ως  εξής:

–    Σε τακτικό  αποθεματικό                                         2.939,14   Ευρώ

–    Σε αποθεματικό από έσοδα

φορολογ. με ειδικό τρόπο (στη πηγή )                         24.680,56      ‘’

–    Σε έκτακτο αποθεματικό                                              213.987,18      ‘’

 

   241.606,88     ‘’

 

ΙΧ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΡΑΣΗΣ.

 1. Και το προηγούμενο χρόνο ,  το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνεταιρισμού  ανάλωσε, μεγάλο  μέρος της δραστηριότητάς του, κυρίως, στη διαχείριση της κρίσης που είχε δημιουργήσει, στις σχέσεις  του ΟΣΥΑΤΕ με την ΑΤΕ, η προηγούμενη υπηρεσιακή ηγεσία και που είχε ως συνέπεια να βλάπτονται  τα κατοχυρωμένα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και των μελών του.Χάρις στην  κατανόηση  την οποία επέδειξε  και συνεχίζει να επιδεικνύει  η νέα Διοίκηση  και οι αρμόδιοι  Υπηρεσιακοί παράγοντες της Δ.Ι.Α, πολλά από τα εμπόδια που είχε θέσει η Τράπεζα στην ομαλή λειτουργία του Συνεταιρισμού και στη κανονική εξυπηρέτηση των συναδέλφων ,έχουν ξεπεραστεί και σύντομα πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστούν και τα υπόλοιπα ( υπογραφή σύμβασης, καταβολή αποζημιώσεων κτλ. ).Με ωριμότητα, σύνεση, εμμονή και συνέπεια θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με μοναδικό στόχο την αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων  όλων  των  συναδέλφων.
 2. Και το 2011 ανταποκριθήκαμε έγκαιρα και θετικά στις  αιτήσεις  των συναδέλφων που συγκέντρωναν  τις αναγκαίες προϋποθέσεις  για λήψη  δανείου, τόσο από  Κεφάλαια της ΑΤΕ, όσο  και  από Κεφάλαια του Συν/σμού.Το δημιουργικό άγχος που μας διακατέχει όλους, Διοίκηση και προσωπικό, είναι να μπορούμε να έχουμε  επάρκεια πιστώσεων  και ρευστότητα ιδίων διαθεσίμων, ώστε να ανταποκρινόμαστε επαρκώς και έγκαιρα  στη διαρκώς διευρυνόμενη ζήτηση δανείων λόγω των δυσμενών  οικονομικών συγκυριών.
 3. Στα πλαίσια της επιβαλλόμενης αλληλεγγύης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύνολο των δανειοληπτών συναδέλφων μας, μια από τις κύριες προσπάθειες μας στρέφεται σε κινήσεις που μπορούν να χαλαρώσουν το βάρος που αντιμετωπίζουν με τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Οι δυνατότητες που έχουμε, κυρίως με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων, έχουν αξιοποιηθεί, μέχρι στιγμής, σε πολύ μεγάλο βαθμό, συνεχίζονται δε παράλληλα οι συζητήσεις, με τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας , για ουσιαστικότερες ,κατά περίπτωση, διευκολύνσεις.
 4. Επίσης, στα πλαίσια της επιβαλόμενης  και από το Καταστατικό προσπάθειάς μας  να βοηθήσουμε  τα μέλη μας να αποκτήσουν  κατάλληλη εξοχική  κατοικία , ο Συν/σμός  και το 2011, συνέχισε την προσπάθειά του για την εξεύρεση των καταλληλότερων, εντός οικισμού, οικοπεδικών εκτάσεων και τη μεσολάβισή του για την αγορά τους από τους συναδέλφους.Έτσι,  το  2011, συνέχισε  τη μεσολάβισή του  για την αγορά οικοπέδων  στα Αργυραίϊκα  Πηλίου, ενώ άρχισε  να μεσολαβεί για την αγορά από τους συναδέλφους οικοπέδων  στην παραλία  Χιλιαδού  Ναυπάκτου.Επίσης,  συνέχισε τη μεσολάβισή του  για αγορά έτοιμων εξοχικών  κατοικιών  στην περιοχή  της Καβάλας ( Λόφος Κάριανης  και παραλία της Τούζλας ).

Όλες αυτές οι περιπτώσεις , οι οποίες επιλέχτηκαν, μεταξύ  πολλών  άλλων που μας  προτάθηκαν, ύστερα από λεπτομερή έρευνα, είναι πολύ αξιόλογες και η αγορά οικοπέδων ή  εξοχικών κατοικιών σ’ αυτές, αποτελεί   μιά  καλή  και  αποδοτική  επένδυση.

 Συνάδελφοι,

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα θέματα  που θα συζητηθούν κατά τη  Γενική Συνέλευση έχουν μεγάλη  σημασία  για όλους  μας και επομένως  η  συμμετοχή του καθενός από  μας  σ΄αυτήν  είναι  αναγκαία  και επιβεβλημένη.

Με  Συναδελφικούς   Χαιρετισμούς

σας   ευχόμαστε ‘’  Καλό  Καλοκαίρι ‘’           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο  Α / ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ.Γ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ             ΑΘΑΝ. ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ              ΙΩ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ    ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΤΣΙΑΚΑΣ                                        ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΤΕΚΝΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                        ΑΛΕΚΟΣ   ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΣ     ΖΑΡΙΦΗΣ                                               ΑΘΑΝ.      ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ