(5/7/2012) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989 – 3236085 FAX. 3230414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ.Πρωτ.2099

Αθήνα,05/07/2012

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Το Εποπτικό Συμβούλιο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Καταστατικού του ΟΣΥΑΤΕ, διενήργησε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των βΙβλίων του για τη Χρήση 2011 και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Η Γενική Συνέλευση προσκλήθηκε, για τις 12.7.2012, σύμφωνα με το Καταστατικό.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι συγκροτημένο νόμιμα, άσκησε τα καθήκοντά του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, το Νόμο και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του.

Οι δαπάνες της Χρήσης έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και καλύπτονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται κανονικά.Ειδικότερα την ημέρα του ελέγχου ήταν κανονικά γραμμένα και υπογεγραμμένα όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3. ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ.

Το Μητρώο είναι ενημερωμένο.Η κίνηση των μελών, μέσα στην τελευταία πενταετία, έχει ως κατωτέρω:

 • (2007) εγγραφές 144 – διαγραφές 56 – μέλη στο τέλος του έτους : 9.043
 • (2008) εγγραφές 162 – διαγραφές 56 – μέλη στο τέλος του έτους : 9.149
 • (2009) εγγραφές 184 – διαγραφές 55 – μέλη στο τέλος του έτους : 9.278
 • (2010) εγγραφές 231 – διαγραφές 62 – μέλη στο τέλος του έτους : 9.447
 • (2011) εγγραφές 154 – διαγραφές 46 – μέλη στο τέλος του έτους : 9.555 Ολες οι εγγραφές και οι διαγραφές στηρίζονται σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει μία συνεχής αύξηση του αριθμού των συνεταίρων, πράγμα απόλυτα θετικό, που αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο κύρος και την αποδοχή των υπηρεσιών του Συν/σμού, εκ μέρους των συναδέλφων.

  4.ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ .

  Από τον έλεγχο των παραστατικών του Ταμείου, προκύπτει η κανονική τήρησητων δικαιολογητικών.Το υπόλοιπο του ταμείου, την 31.12.11 ανήρχετο στο ποσό των 1.011,13 Ευρώ.Πλεονάσματα ή ελλείμματα δεν διαπιστώθηκαν.

  5.ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ .

  Τηρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία.To Μηχανογραφικό Σύστημα του Συν/σμού, λειτούργησε και κατά το έτος 2011 κανονικά.Τέλος, σημειώνουμε ότι από το 2003, η παρακολούθηση των χορηγούμενων από την Τράπεζα στο Συν/σμό πιστώσεων εντάχθηκε στο σύστημα PROFITS, η οποία ολοκληρώθηκε στο έτος 2004.

  6. ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

  Με τη διαμεσολάβηση του Συν/σμού και την οικονομική βοήθειά του (χορήγηση δανείων), αγοράστηκαν από Συνεταίρους οικόπεδα στις παρακάτω τοποθεσίες, που βρίσκονταν εντός οικισμού.

  α) Συκή Πηλίου

  β) Αργαλαστή Πηλίου

  γ) Ραπταίοι Στύρων και

  δ) Χιλιαδού Ναυπάκτου

  ε) Κορώπη Πηλίου

  Οι αγορές των οικοπέδων στις παραπάνω εκτάσεις συνεχίζονται και μέσα στο 2011.

  7. Κ Α Τ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   Α Κ Ι Ν Η Τ Α.

  α. Πολυκατοικία Πλατείας Κουντουριώτου 7 – 8 στο Κουκάκι. 

  – Καταστήματα α) Ισόγειο 60,60 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη ίσης έκτασης και μηνιαίο τρέχον μίσθωμα μέχρι 31.12.11 500,00 Ευρώ. – β) Ισόγειο 53,70 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη ίσης έκτασης.Από 1.1.2012 μέχρι σήμερα κενό.

  β. Πολυκατοικία Σοφιανού 2 στο Κουκάκι.

  Ισόγειο κατάστημα 54,49 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 54,40 τ.μ. και μηνιαίο τρέχον μίσθωμα μέχρι 31.12.2009 391,70 Ευρώ. Από1.5.2010 550,00Ευρώ.

  γ. Διαμέρισμα στην οδό Ερμού 81 στην Κόρινθο, επιφάνειας 91,38 τ.μ. , στον 4ο όροφο, το οποίο αποκτήσαμε από πλειστηριασμό με επισπεύδοντα τρίτο.Το διαμέρισμα, περιήλθε στην κατοχή του Συν/σμού το Δεκέμβριο του 2006 και νοικιάστηκε από 1.1.2007, στο γιό της δανειολήπτριας συναδέλφου, με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι σήμερα 278,56 Ευρώ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

  δ.ΟΙΚΟΠΕΔΑ. Οικόπεδο που βρίσκεται στην Κυψέλη και επί των οδών Λαχανά 50 και Χρυσηϊδος 7 – 11, εκτάσεως 743,60 τ.μ. στο οποίο έγινε κατάληψη και δενδροφύτευση από το Δήμο Αθηναίων.Έγιναν ενέργειες για την αποζημίωση του Συν/σμού, που είχαν σαν αποτέλεσμα, να γίνουν δύο εκτιμήσεις : Η μία από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών , που το εξετίμησε στο ποσό του 1.713.000 Ευρώ ( 743,60 χ 2.303,66 ) και η άλλη από το Δήμο, που το εξετίμησε στο ποσό του 1.041.040 Ευρώ ( 743,60 χ 1.400 ).Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, δεδομένου ότι ο Συν/σμός έκρινε ασύμφορη την τιμή του 1.041.040 Ευρώ, που είναι κάτω και της αντικειμενικής αξίας έκανε αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, η οποία είχε ορισθεί αρχικά να εκδικασθεί στις 12.2. 2010 και ανεβλήθη για να εκδικασθεί στις 8.10.2010.Συγχρόνως ο Συν/σμός για την δικάσιμο της 12.2.2010, είχε κάνει ανταίτηση και ζητούσε, βάσει της εκθέσεως των ορκωτών εκτιμητών, να οριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος στο ποσό των 2.304 Ευρώ, το τετραγωνικό η οποία ανταίτηση συνεκδικάστηκε με την αίτηση του Δήμου Αθηναίων, στις 8.10.2010 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Ο Συν/σμός, έκανε και αίτηση για αναγνώριση δικαιούχων, η οποία εκδικάστηκε και αυτή στις 8.10.2010 και αναμένεται και γι΄αυτή η έκδοση απόφασης.

  Στις 9.4.2012, εκδόθηκε η υπ΄αριθμ.288/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία προσδιορίστηκε προσωρινή τιμή μονάδας για την απαλλοτρίωση του άνω οικοπέδου, εμβαδού 743,60 τ.μ. 2.022 Ευρώ ανά τ.μ. και συνολικού ποσού 1.503.559,20 Ευρώ.Επίσης, κατά την ίδια δικάσιμο, συνεκδικάστηκε και η αίτηση του Συν/σμού περί αναγνώρισής του, ως δικαιούχου του οικοπέδου.Με την ίδια ως άνω απόφαση, αναγνωρίστηκε ο ΟΣΥΑΤΕ, ως δικαιούχος είσπραξης του ποσού της απαλλοτρίωσης.Μετά την έκδοση της άνω αποφάσεως, ο Δικηγόρος κ.Κ.Μπρούστας, που έχει αναλάβει την υπόθεση, επιμελήθηκε για την καθαρογραφή της απόφασης και την παρέδωσε στο Δικαστήριο, για να υπογραφεί από την Πρόεδρο.Ήδη υπεγράφη στις 4.7.2012.

  ε. Κτήματα.

  ι.Στη θέση Μπούτσι – Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου, στρέμματα 136, που έχει χαρακτηρισθεί σαν δασική έκταση.Ο όμορος ιδιοκτήτης κ.Ζουρντός, έχει προβεί σε διάφορες αυθαιρεσίες σε βάρος του κτήματός μας και συγκεκριμένα τσιμεντένιο τμήμα του δρόμου, εντός της αναδασωτέας περιοχής, αυθαίρετη περίφραξη, δενδροφύτευση κ.λ.π.Μετά από ενέργειες του Συν/σμού και σχετική απόφαση του Δασαρχείου ο καταπατητής κ.Ζουρντός υποχρεώνεται να αποκαταστήσει όλες τις αυθαιρεσίες, προκειμένου να επανέλθει το κτήμα στην προτέρα του κατάσταση.

  Παράλληλα, ο Οικοδομικός Συν/σμός έχει προσφύγει δικαστικά κατά του κ. Ζουρντού και είχε ορισθεί δικάσιμος στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου την 1.12.2010, η οποία ανεβλήθη λόγω απεργίας των δικηγόρων Κορίνθου και προσδιορίστηκε νέα δικάσιμος , για τo Δεκέμβριο του 2011.

  Η δικάσιμος του Δεκεμβρίου 2011, ανεβλήθη ξανά λόγω απεργίας των δικηγόρων και εκδικάζεται στις 17.10.2012.Σε ποινική διαδικασία, που είχε κινήσει το Δασαρχείο Κορίνθου κατά του Ζουρντού, καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 10.000 Ευρώ.Κατά της υπ΄αριθμ. 3655/17.7.2006 πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης ως μη δασικής, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ.Ζουρντού, κατέθεσε ο Συν/σμός τις αντιρρήσεις του, που εκδικάσθηκαν στις 21.2.2011 και εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 18/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων Νομού Κορινθίας, η οποία κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις του Συν/σμού και ακυρώνει – εξαφανίζει την ανωτέρω πράξη χαρακτηρισμού.Κατά της υπ΄αριθ. 18/2011 απόφασης, δύναται να ασκηθούν αντιρρήσεις, στη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων του Εφετείου Ναυπλίου.Με το από 4.5.2012 έγγραφό της, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, ανακοίνωσε στο Δασαρχείο Κορίνθου, ότι δεν έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί αντιρρήσεις εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας.Με το από 25.5.2012 έγγραφό της, η Δ/νση Δασών Κορίνθου, ενημέρωσε το Συν/σμό ότι η υπ΄ αριθ. 18/2011 απόφαση, έχει καταστεί τελεσίδικη.

  ιι. Στη θέση Μάζι της Κοινότητας Οινόης Αττικής , 152.200 τ.μ.

  ιιι. Στα Ίσθμια, στρέμματα 32,4 εκ των οποίων 24,6 διεκδικούνται από το Δημόσιο.

  Στ. ΓΡΑΦΕΙA ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ.

  α) Συγκρότημα γραφείων επί της οδού Σταδίου 10, 6ος όροφος, επιφανείας 192,20 τ.μ.

  β) Γραφείο, επί της οδού Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 1ος όροφος , το οποίο αγοράσθηκε τον Ιούλιο του 2005, επιφανείας 38,00 τ.μ. και χρησιμοποιείται σαν αρχείο – αποθήκη του Συν/σμού.

  8. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.

  ΜΕΓΕΘΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ.

  Οι εκταμιεύσεις των συναφθέντων δανείων των τελευταίων ετών σε ευρώ είναι οι εξής :

 • (2006) Κεφ.ΑΤΕ: 16.504.454,97 – Κεφ. Συν/σμού: 1.545.760,00 – Σύνολο: 18.050.214,97 – Σύνολο Δανεισθ. κατ’έτος: 526
 • (2007) Κεφ.ΑΤΕ: 12.585.700,00 – Κεφ. Συν/σμού: 1.767.530,00 – Σύνολο: 14.353.230,00 – Σύνολο Δανεισθ. κατ’έτος: 496
 • (2008) Κεφ.ΑΤΕ: 14.332.580,00 – Κεφ. Συν/σμού: 2.938.900,00 – Σύνολο: 17.271.480,00 – Σύνολο Δανεισθ. κατ’έτος: 688
 • (2009) Κεφ.ΑΤΕ: 12.192.500,00 – Κεφ. Συν/σμού: 2.132.230,00 – Σύνολο: 14.324.730,00 – Σύνολο Δανεισθ. κατ’έτος: 453
 • (2010) Κεφ.ΑΤΕ: 13.510.100,00 – Κεφ. Συν/σμού: 2.342.560,00 – Σύνολο: 15.852.560,00 – Σύνολο Δανεισθ. κατ’έτος: 471
 • (2011) Κεφ.ΑΤΕ: 10.860.890,62 – Κεφ. Συν/σμού: 2.455.690,00 – Σύνολο: 13.316.580,62 – Σύνολο Δανεισθ. κατ’έτος: 5069. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2011.

  Στη χρήση του 2011, καταγράψαμε τις αρνητικές διαφορές από την αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων ύψους 437.478,99 Ευρώ.Συνεπεία αυτής της διαφοράς, είναι η καταγραφή αρνητικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης ύψους 110.672,96 Ευρώ και Χρήσεως 110.982,04 Ευρώ.

  Το αρνητικό αποτέλεσμα, στα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης και Χρήσεως οφείλεται και κατά ένα μέρος στο ότι ο Συν/σμός κατά το 2011, δεν έλαβε τη δικαιούμενη επιχορήγηση από την Τράπεζα ύψους 175.000 Ευρώ.Σημειωτέον ότι οφείλονται οι δικαιούμενες επιχορηγήσεις από το 2006.

  10. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ.

  Tα πραγματοποιηθέντα έξοδα ήταν μειωμένα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα κατά 64.601,72 Ευρώ ( προϋπολογισθέντα 809,000,00 Ευρώ – πραγματοποιηθέντα 744.398,28 Ευρώ ).

  11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

  1) Ο Συν/σμός κατά το έτος 2011, ικανοποίησε το σύνολο των αιτημάτων των συναδέλφων για τη χορήγηση δανείων.

  2) Το ότι ο Συν/σμός ξεπέρασε κατά το 2011 όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ικανοποίησε το σύνολο των αιτημάτων των συναδέλφων κατά ένα μεγάλο μέρος, οφείλεται στην εργατικότητα και το ζήλο που επέδειξε το προσωπικό, όπως επίσης και στην επιμέλεια του Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ.  

  Η σύνθεση των στοιχείων του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ των ετών 2010 και 2011, των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης 2011, του Προϋπολογισμού και απολογισμού 2011 καθώς και του προϋπολογισμού 2012, εμφανίζονται στους συνημμένους ( 4 ) τέσσερις πίνακες.

  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                             Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

  ΑΘΑΝ.ΑΛΜΠΑΝΗΣ                             ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖYΓΟΥΡΑΣ