(8/11/2012) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. (5/12/2012)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 2624

Αθήνα 08.11.2012
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
T Α Κ Τ Ι Κ Η Σ    Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ    Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που ελήθφη στη Νο 224 συνεδρίασή του, της 5.11.2012,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Τα μέλη του Συν/σμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5.12.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ ( Αμερικής 10 – 3ος όροφος ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2013 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για αναμόρφωσή του στο τέλος της χρήσης, εάν χρειαστεί, με τη μεταφορά ποσών από κονδύλιο σε κονδύλιο.
 2. Λήψη απόφασης για την αίτηση πίστωσης από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους συναδέλφους το έτος 2013, τον καθορισμό ανωτάτου ποσού που θα ζητηθεί για τον παραπάνω σκοπό και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 3. Ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού, των πιστώσεων (στεγαστικών δανείων) ή άλλου είδους παροχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων μετά από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
 4. Εκλογή:
  α) εννέα (9) τακτικών μελών και εννέα (9) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία και
  β) πέντε (5) τακτικών μελών και (5) αναπληρωματικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, επίσης με τριετή θητεία
  – Απολογισμός δράσης απερχόμενης Διοίκησης.
 5. Εκλογή τριών (3) μελών Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των παραπάνω εκλογών.
 6. Διάφορες Ανακοινώσεις:
  – Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία την παραπάνω ημερομηνία, το Δ.Σ. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση να επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, στις 12 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νεώτερη πρόσκληση. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου 2012 ,σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, θεωρείται ότι θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα. Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν, παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων των μελών του Συν/σμού στις διαδικασίες της Γενικής Συν/σης.

  – Σχετικά σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες θα πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συν/σμού με σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι της μεσημβρίας της προηγούμενης ημέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συν/σης, δηλ. μέχρι τις 4.12.2012 και ώρα 12 το μεσημέρι (άρθρο 21 Καταστατικού). – Σημειώνουμε ότι μετά την απόφαση που θα ληφθεί από τη Γενική Συν/ση της 12ης Δεκεμβρίου 2012, οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 13η Δεκεμβρίου 2012 (που αποτελεί συνέχεια της Γενικής Συν/σης) και από ώρας 08.30 π.μ. έως 18.00 μ.μ. στα γραφεία του ΟΣΥΑΤΕ (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος).
  Στις αρχαιρεσίες αυτές συμμετέχουν κανονικά και έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι όλα τα μέλη του ΟΣΥΑΤΕ.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ