(20/11/2013) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Δεκεμβρίου 2013)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 1376

Αθήνα 20.11.2013
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
T Α Κ Τ Ι Κ Η Σ    Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ    Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη Νο.236 συνεδρίασή του, της 19.11.2013

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12.12.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ (Αμερικής 10 – 3ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα::

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2014 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για αναμόρφωσή του, στο τέλος της χρήσης, εάν χρειαστεί, με τη μεταφορά ποσών από κονδύλιο σε κονδύλιο.
  2. Ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού, των πιστώσεων (στεγαστικών δανείων) ή άλλου είδους παροχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων μετά από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση των όρων χορήγησης των δανείων από Κεφάλαια του Συνεταιρισμού.
  4. Επιστροφή προμήθειας 0,15 ( επικαιροποίηση ).
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία την παραπάνω ημερομηνία, το Δ.Σ. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση να επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, στις 19.12.2013 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.
Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, θεωρείται ότι θα βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.
Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν, παρακαλούμε για τη συμμετοχή όλων των μελών του Συνεταιρισμού στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ