(5/3/2014) Αποφάσεις της Tακτικής Γ.Σ. της 19.12.2013

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 315

Αθήνα 5.3.2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο.1/2014

Θ Ε Μ Α: Αποφάσεις της πρόσφατης Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού, που έγινε στις 19.12.2013

Φίλοι Συνεταίροι,

Με την Ανακοίνωσή μας αυτή θέλουμε να σας κάνουμε γνωστές τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, οι οποίες είναι οι εξής:

α) Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Συνεταιρισμού, έτους 2014, όπως είχε προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και παραχώρησε σε αυτό (Δ.Σ.) τη δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίου από κονδύλιο, εάν φυσικά αυτό χρειαστεί.
Ο Προϋπολογισμός που εγκρίθηκε, στοχεύει στην παραπέρα ποσοτική και ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους συνεταίρους όπως π.χ. να καλύπτει, από ίδια Κεφάλαια, άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, τις σε στεγαστικά δάνεια πρόσθετες και έκτακτες μικρές και μεσαίες ανάγκες των μελών του.

β)Επιστροφή στους συνεταίρους μέρους της προμήθειας που κατέβαλαν, υπέρ του Συνεταιρισμού, για τα δάνεια από Κεφάλαια ΑΤΕ
Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και θέλοντας να προσφέρει μια οικονομική ανάσα στους συνεταίρους, οι οποίοι δοκιμάζονται δεινά από τις αλλεπάλληλες μειώσεις των εισοδημάτων τους (μειώσεις μισθών και συντάξεων – επιβάρυνση από φόρους κ.λ.π.), εισηγήθηκε στο σώμα, και αυτό ομόφωνα ενέκρινε, την επιστροφή στους συνεταίρους μέρους της προμήθειας που αυτοί κατέβαλαν (για 1 έτος) υπέρ του Συν/σμού, για τα δάνεια που είχαν λάβει από Κεφάλαια της ΑΤΕ.
Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επιστροφή στους συνεταίρους 15 λεπτών από τα συνολικά 40 λεπτά που αυτοί είχαν καταβάλει στο Συνεταιρισμό το 2005, για τα δάνεια που είχαν λάβει από Κεφάλαια της ΑΤΕ.
Ενημερωτικά αναφέρουμε, ότι το ποσό που θα επιστραφεί στους συνεταίρους εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά, περίπου στις 160.000 Ευρώ.

γ) Βελτιώσεις στους όρους χορήγησης των στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια του Συνεταιρισμού
Το Δ.Σ. του Συν/σμού, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των όρων χορήγησης των δανείων από ίδια Κεφάλαια, πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, και αυτή ενέκρινε ομόφωνα, τις εξής βελτιώσεις στους όρους χορήγησης των δανείων από ίδια Κεφάλαια:

  1. Την αύξηση του ανωτέρου ορίου των δανείων που χορηγούνται για κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για την τακτοποίηση των ημι-υπαιθρίων χώρων κ.λ.π., από το ποσό των 1.500 Ευρώ που ίσχυε, στο ποσό των 4.000 Ευρώ, γιατί το πρόσφατο νομικό πλαίσιο για την τακτοποίηση των ημι-υπαιθρίων κ.λ.π. χώρων προβλέπει πολλές περισσότερες ρυθμίσεις.
    Υπενθυμίζουμε, ότι τα συγκεκριμένα δάνεια χορηγούνται βάσει πιστοποιητικών, με επιτόκιο 5% και διάρκεια 5 χρόνων.
  2. Την αύξηση του ανώτερου ορίου των στεγαστικών δανείων από Κεφάλαια του Συνεταιρισμού, που χορηγούνται με προσημείωση, από το ποσό των 20.000 Ευρώ, στο ποσό των 30.000 Ευρώ, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των συνεταίρων, δεδομένου ότι ο Συνεταιρισμός είναι πλέον ο μόνος οργανισμός ο οποίος χορηγεί δάνεια και μάλιστα σε Συνταξιούχους.

    Επίσης ενέκρινε την αύξηση της διάρκειας των παραπάνω δανείων από τα 12 χρόνια, που ίσχυε μέχρι σήμερα, στα 15 χρόνια. 
    Υπενθυμίζουμε ότι τα πιο πάνω στεγαστικά δάνεια, χορηγούνται με επιτόκιο 6% ετησίως.

δ) Αύξηση συμμετοχής Συνεταιρισμού στην κάλυψη των ασφαλίστρων της Ομαδικής Ασφάλισης των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων α’ κατοικίας
Το Δ.Σ. του Συν/σμού, θέλοντας να βοηθήσει οικονομικά τους δοκιμαζόμενους συναδέλφους και εφόσον η συνετή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών του Συνεταιρισμού το επιτρέπει, εισηγήθηκε, και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την αύξηση για το έτος 2013, στην κάλυψη των ασφαλίστρων για την Ομαδική Ασφάλιση κατά κινδύνων θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας των ανεξόφλητων υπολοίπων των δανείων Α’ κατοικίας που έχουν συνάψει (ως εν ενεργεία υπάλληλοι ή ως συνταξιούχοι) οι συνεταίροι μας, από Κεφάλαια ΑΤΕ μέσω Συνεταιρισμού, από 50% σε 75% και η συμμετοχή των ασφαλισμένων να μειωθεί αντίστοιχα από 50% σε 25%.
Σημειώνουμε ότι το κόστος αυτής της επιπλέον αυξημένης συμμετοχής του ΟΣΥΑΤΕ, υπολογίζεται στο ποσό των 80.000 Ευρώ περίπου και συνολικά στο ποσό των 230.000 Ευρώ για 1 έτος και ότι η συγκεκριμένη Ομαδική Ασφάλιση είναι ένας πράγματι πρωτοποριακός και απόλυτα διασφαλιστικός των συμφερόντων των μελών μας και των οικογενειών τους. Ο ΟΣΥΑΤΕ δε τον πρωτοεφάρμοσε στο Συνδικαλιστικό χώρο το 2004 και έκτοτε λειτουργεί με πλήρη επιτυχία.
Επειδή η συμμετοχή στην ασφάλιση είναι προαιρετική, καλούμε όσα μέλη μας είναι τυχόν ανασφάλιστα να ασφαλιστούν, τόσο τα ίδια, όσο και οι οικογένειές τους.

ε) Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τη διασφάλιση των διαθεσίμων του Συνεταιρισμού
Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (της 10.7.2013), σε ότι αφορά αφορά τη διασφάλιση των διαθεσίμων του Συνεταιρισμού από τυχόν “κούρεμα” των καταθέσεων. (Διασπορά καταθέσεων σε περισσότερες Τράπεζες – Αγορά Εταιρικών Ομολόγων – Επένδυση σε γη).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ