(23/6/2014) Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 3-7-2014

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 491

Αθήνα 23.6.2014
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 03-07-14

Ύστερα από την απόφαση Νο 242 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 14.5.2014,

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Τα μέλη του Συν/σμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 3 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ (ΣΕΤΑΠ) Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2013 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
  2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2013 και λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
  3. Ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού, των πιστώσεων (στεγαστικών δανείων) ή άλλου είδους παροχών που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου μετά την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.


Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού, στις 10 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουλίου 2014, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα είναι παρόντα.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ