(14/4/2015) Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 30-4-2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 1246

Αθήνα 17.02.2015
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ύστερα από την απόφαση Νο 250 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 9.2.2015.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2014 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
  2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2014 και λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015.
  4. Μείωση επιτοκίου δανείων από κεφάλαια ΟΣΥΑΤΕ.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις (αγορά Κορίνθου κ.λπ.).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης -από τον N.1667/1986- απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει 7 Μαίου 2015, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίτπωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από τον Ν.1667/1986 απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 14 Μαίου 2015, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ