(19/11/2015) Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 2170

Αθήνα 19.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης


Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, στη Νο.258 συνεδρίασή του της 11.11.2015

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την 1.12.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων (Αμερικής 10 – 3ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Σ.).
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2015.
  3. Εκλογή: α) εννέα (9) τακτικών μελών και εννέα (9) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και β) πέντε (5) τακτικών μελών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή τριών (3) μελών εφορευτικής επιτροπής, για τη διεξαγωγή των παραπάνω εκλογών.
  5. Διάφορα θέματα: α) Ανακήρυξη Επιτίμου Προέδρου β) Έγκριση εγγραφής νέων μελών γ) νέο προϊόν μειωμένου επιτοκίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης -από τον N.1667/1986 (άρθ.5, παράγ.3) και από το Καταστατικό- απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει 8 Δεκεμβρίου 2015, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.
Σε περίτπωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες θα πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού με σχετική αίτηση μέχρι 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12 το μεσημέρι σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγρ. 10 του καταστατικού.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ