(17/3/2016) Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 5-4-2016

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 385

Αθήνα 17.03.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ύστερα από την απόφαση Νο 266 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 7.3.2016

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 5 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.   Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2015 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
  2. Έγκριση των αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2015 και των ετήσιων (οικονομικών, λογιστικών) καταστάσεων. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού του έτους 2015, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. (Διαχείριση δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ, Μελλοντικές προοπτικές ΟΣΥΑΤΕ κ.λπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. <br>

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ<br>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ