(7/9/2016) Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού

 
Αθήνα, 7.9.2016

 

Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με αρ. πράξης 11/2016 εγκρίνει το αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα Καταστατικό του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Συν.Π.Ε.” και ειδικότερα, οι γενόμενες παρατηρήσεις αφορούν:
1. στο χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ. του Συνεταιρισμού (τροποποίηση άρθρου 13 παρ.1, εδ.2) και
2. στον τρόπο γνωστοποίησης στους συνεταίρους, της πρόσκλησης για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση (τροποποίηση άρθρου 13 παρ.3, εδ.1)