(30/5/2017) Πρόσκληση Έκτακτης (Καταστατικής) Γ.Σ. 14-6-2017

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 571

Αθήνα 30.5.2017
Πρόσκληση

σε Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 280 / 3.5.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 – 3ος όροφος, με θέματα:

Την συμπλήρωση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού:

(1) Άρθρο 3
      Α) παρ. 3 η λέξη “εξαμήνου” αντικαθίσταται με τη λέξη “τριμήνου

      Β) παρ. 4 στην τέταρτη γραμματοσειρά μετά τη λέξη συνεταιρισμού συμπληρώνεται η φράση “όπως η πρακτόρευση ασφαλειών, οι ασφαλιστικές εργασίες πάσης φύσεως και οι παροχές υγείας σε μέλη του συνεταιρισμού και των οικογενειών τους ή η σύσταση ή η συμμετοχή σε εταιρεία με αντικείμενο τις παραπάνω εργασίες.”

(2) Άρθρο 5
      Συμπληρώνεται “Συνταξιούχοι του ΟΣΥΑΤΕ και υπάλληλοι και συνταξιούχοι των λοιπών συγγενών οργανισμών της πρώην ΑΤΕ γίνονται δεκτά ως μέλη του συνεταιρισμού“.

(3) Άρθρο 8
      Τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τις υποχρεώσεις του μέλους κατά την αποχώρησή του, συγκεκριμένα πρέπει να έχει τακτοποιήσει το μέλος κάθε τυχόν υποχρέωσή του στο συνεταιριστικό ταμείο κατά το χρόνο αποχώρησής του.

(4) Αρθρο 14
      Α) Στην παρ. 9 ορίζεται Β αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών.
      Β) Στην παρ. 11 συμπληρώνεται η διάταξη αναφορικά με την έκπτωση Συμβούλου από το αξίωμα.

(5) Αρθρο 20
      Στην παρ. 1 εδ. α ο έλεγχος του μητρώου μελών θα γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ