ΕΚΘΕΣΗ-ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.1.2017 – 30.9.2017

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Ε Κ Θ Ε Σ Η – Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ   Χ Ρ Η Σ Η Σ   ΑΠΟ 1.1.2017 – 30.9.2017
τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Οικoδoμικoύ Συv/σμoύ Υπαλλήλωv ΑΤΕ πoυ υπoβάλλεται, για έγκριση, στη Γεvική Συvέλευση της 14ης 11 2017 και σε περίπτωση αvαβoλής αυτής, λόγω μη επίτευξης απαρτίας, στην εξ αναβολής Γενική Συν/ση της 1ης 11 2017 και σε περίπτωση αναβολής και αυτής, στη β΄ εξ αναβολής Συν/ση της 28ης 11.2017.

Αγαπητoί Συvεταίρoι,

Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ υπoβάλλει στη Γεvική Συvέλευση, για έγκριση, τo Διοικητικό και Οικονομικό Απoλoγισμό Χρήσης από 1/1/2017 – 30/9/2017, πoυ έχει ως εξής: …

Διαβάστε τo πλήρες κείμενο  “ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ” σε μορφή .PDF

και την ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2017 έως 30/9/2017 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε μορφή .PDF