ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ. Ε. με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας.

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ακόλουθη Ενημέρωση γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ) και της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr

Η παρούσα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων – μελών του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., προσώπων τα οποία επιθυμούν να καταστούν μέλη του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., καθώς και λοιπών φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του καταστατικού σκοπού του.

Τι είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) σας και σε τι συνίσταται n επεξεργασία τους από τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κτλ.).
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των συναλλακτικών μας σχέσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουμε/παρέχουμε.

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα.

β) Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό (κατοικίας και εργασίας) και κινητό.

γ) Δεδομένα αναφορικά με την εργασία σας, όπως εάν είστε εν ενεργεία υπάλληλος της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην ΑΤ.Ε.) ή συνταξιούχος, αριθμό μητρώου Α.Τ.Ε.

δ) Ιδίως για όσα μέλη αιτούνται τη λήψη δανείου από τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ή τα πρόσωπα επιθυμούν να συμβληθούν ως εγγυητές σε δάνειο του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. συλλέγουμε οικονομικά δεδομένα καθώς και δεδομένα οικονομικής/συναλλακτικής συμπεριφοράς και πιστοληπτικής ικανότητας, όπως ύψος αποδοχών/σύνταξης, πληροφορίες για ληξιπρόθεσμες οφειλές και τυχόν ρυθμίσεις αυτών, φορολογικά δεδομένα (π.χ. Ε1, Ε9, εκκαθαριστικό), δεδομένα τα οποία τηρούνται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, δεδομένα πράξεων πληρωμών, τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων/κτηματολογικές εγγραφές/πιστοποιητικά μεταγραφής, πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ε) Ιδίως για τα μέλη του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. που αιτούνται τη συμμετοχή τους στα ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής που καλύπτουν τους δανειολήπτες του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. συλλέγουμε επιπλέον δεδομένα υγείας.

στ) Υπογραφή

ζ) Δεδομένα εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης στις εισόδους των γραφείων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

ΙΙ. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς. Τα δεδομένα που αφορούν την καταγραφή εικόνας από τα σχετικά αρχεία καταγραφών που τηρούμε, ως προς τα οποία έχετε νομίμως ενημερωθεί.

ΙΙΙ. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:

α) Την ταυτοποίηση του μέλους ή του τρίτου συναλλασσόμενου, και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προ-συμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

β) Την κατάρτιση συμβάσεων με τα μέλη του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε και τους τρίτους συναλλασσόμενους, την εκτέλεσή τους και γενικά την ομαλή λειτουργία τους και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων του Ο.Σ. Υ.Α.Τ.Ε.

γ) Τη συμμόρφωση του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων (π.χ. Ν. 1667/86 για τους αστικούς συνεταιρισμούς, φορολογική νομοθεσία κ.α.).

δ) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. και την προστασία των εργαζομένων και των συναλλασσομένων με αυτόν, όπως ενδεικτικώς η διασφάλιση της προσήκουσας αποπληρωμής των δανείων που χορηγεί ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. και η ασφάλεια των γραφείων και εγκαταστάσεων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. καθώς και των προσώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

ε) Την ικανοποίηση πάσης φύσεως αιτημάτων που υποβάλλονται προς τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. αναφορικά με τις δραστηριότητές του και τις παρεχόμενες προς τα μέλη του υπηρεσίες και την εξέταση τυχόν σχετικών παραπόνων.

στ) Σε περιπτώσεις που ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. σας έχει ζητήσει και έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων, η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

Ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένες μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

α) Οι υπάλληλοι του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. καθώς και ,κατά περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία του μητρώου μελών, των διαδικασιών συνεδριάσεων των καταστατικών οργάνων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε, των συμβάσεων μεταξύ του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. και των μελών του ή τρίτων συναλλασσομένων με αυτόν, για την εκπλήρωση των απορρεουσών από τις συμβάσεις υποχρεώσεων καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό του όπως, μεταξύ άλλων, λογιστές, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, πάροχοι υπηρεσιών συντηρήσεως ,παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

γ) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα την Ελλάδα, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών προς εξυπηρέτηση των συμβάσεων που συνάπτει μαζί σας ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

δ) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα με σκοπό τη σύναψη και εκτέλεση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που παρέχονται στα μέλη του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

ε) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

Ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό του την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτούς, τα δικαιώματα των υποκειμένων να είναι προστατευμένα.

V. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;

Ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε.

VI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Εφόσον παραμένετε μέλος του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ή/και εφόσον έχετε συνάψει σύμβαση μαζί του τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη, ή κατά περίπτωση, και εφόσον επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης.

Εάν μέχρι τη λήξη των, κατά περίπτωση, πέντε (5) ή είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Ειδικά τα αρχεία καταγραφών εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης τηρούνται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το χρόνο της καταγραφής. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί στις τριάντα (30) ημέρες σε περίπτωση έρευνας καταγεγραμμένου συμβάντος.

VII. Τί δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έναντι του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε, όπως και την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους (δικαίωμα προσβάσεως).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ή ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωσή σας.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε από τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. να μεταφέρει τα δεδομένα που του έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως του αιτήματος σας.

Περαιτέρω, ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντος του, νόμιμων δικαιωμάτων του ή τη συμμόρφωσή του με έννομες υποχρεώσεις του. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., η οποία τελεί υπό τους όρους της παραγράφου VI. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν.

VIII. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας υπό VII ανωτέρω;

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση osyate@osyate.gr
  • Μέσω fax στον αριθμό 210-323-0414
  • Στα γραφεία του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. (Διεύθυνση: Σταδίου 10 & Ομήρου 4 (6ος όρ.), 105 64 Αθήνα, υπόψη Αρμοδίου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων).

    Μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. (https://osyate.gr), το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και να το υποβάλετε συμπληρωμένο με έναν εκ των ανωτέρω τρόπων. Ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος σας, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. δεν ενεργήσει επί του αιτήματος θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον αιτούντα, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.IX. Λοιπά θέματαΟ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. για τη βελτίωση της περιήγησής σας στον ιστότοπό του χρησιμοποιεί «cookies». Λεπτομέρειες σχετικά με τα «cookies» μπορείτε να δείτε στους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. (https://osyate.gr),Ο Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Η ενημερωμένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. ( https://osyate.gr )