ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (2)

OΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989 FAX 3230414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

Αριθ.Πρωτ. 167

Αθήνα, 2.6.2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ

Το Δ.Σ. του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε. καλεί όλα τα μέλη του όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 329/31.5.2021 απόφασής του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11/6/21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του Συλλόγου Συν/χων ΑΤΕ, οδός Αμερικής 6 – 6ος όροφος, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 10 του καταστατικού ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1.-Μέλη του Συνεταιρισμού τυγχάνουν όσα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών του.

2.-Ως νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν πρόσωπα ενήλικα, μη τελούντα υπό δικαστική συμπαράσταση και μη μετέχοντα σε άλλον οικοδομικό συνεταιρισμό με την αυτήν έδρα και τον ίδιο σκοπό (αρ. 2 παρ. 1 και 3 Ν. 1667/86) και δη έχοντα την ιδιότητα του υπαλλήλου ή συνταξιούχου της Τραπέζης Πειραιώς και γενικότερα υπάλληλοι του Ομίλου Πειραιώς, πρώην υπάλληλοι της ΑΤΕ, οι οποίοι αποχώρησαν με εθελουσία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον όμιλο Πειραιώς μετά την 27.07.2012 και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, πρώην υπάλληλοι της ΑΤΕ οι οποίοι αναγκαστικά αποχώρησαν την 27.07.2012 από την πρώην ΑΤΕ και στη συνέχεια δεν εργάσθηκαν στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ, οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του ΟΣΥΑΤΕ, οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι των λοιπών συγγενών οργανισμών της πρώην ΑΤΕ, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΑΤΠΠΕΑΤΕ, ΤΥΠΑΤΕ, ΚΑΣΥΑΤΕ, ΣΕΤΑΠ, όπως επίσης τα τέκνα και τα εγγόνια όλων των ανωτέρω κατηγοριών. Περαιτέρω, ως νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν οι κληρονόμοι των αποβιωσάντων συνεταίρων και όλοι οι κληρονόμοι αποβιωσάντων υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ ανεξάρτητα αν οι αποβιώσαντες ήταν ή όχι μέλη του ΟΣΥΑΤΕ, καθώς επίσης τα τέκνα και τα εγγόνια αυτών.

3.-Η αποδοχή νέου μέλους γίνεται μετά την υποβολή γραπτής σχετικής αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την έγκριση της από αυτό που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησής του από το διοικητικό συμβούλιο (αρ. 2 παρ. 4 Ν. 1667/86).

4.-Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα του Συνεταιρισμού επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση (αρ. 2 παρ. 4 Ν. 1667/86).

5.-Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να κρίνει την τυχόν άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου εγγραφής ως μέλους κάποιου ενδιαφερομένου. Αν η απόφασή της είναι απορριπτική σύμφωνα με την προηγηθείσα του Διοικητικού Συμβουλίου, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα προσφυγής δικαστικώς κατά αυτής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 1667/86.

ΑΡΘΡΟ 10
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους δεν κληρονομείται. Ο αποβιώσας συνεταίρος διαγράφεται στο τέλος της χρήσης κατά την οποίαν επήλθε ο θάνατός του (αρ. 4 παρ. 1 Ν. 1667/86). Έως τότε οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος μέλους όπως προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 Ν. 1667/86. Στην περίπτωση αυτή αποδίδεται στους κληρονόμους η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος στην ονομαστική της αξία ή στην πραγματική της αξία, όποια εκ των δύο είναι μικρότερη όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 1667/86. Στην περίπτωση που οι κληρονόμοι θέλουν να αποκτήσουν, ως νέα μέλη, την ιδιότητα του συνεταίρου του ΟΣΥΑΤΕ τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 18/6/21, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 25/6/2021, ημέρα Παρασκευή , την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ