Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2020

ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΣΥΝ.Π.Ε )

ΣΤΑΔIΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6oς ΟΡΟΦΟΣ

105 64 Α Θ Η Ν Α

Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX 32.30.414

ΕΤΟΣ IΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

Αριθ. Πρωτ . 384 Αθήvα, 15.10.2021

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2020

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Οικoδoμικoύ Συv/σμoύ Υπαλλήλωv ΑΤΕ, πoυ υπoβάλλεται για έγκριση στη Γεvική Συvέλευση της 3/10/2021 και σε περίπτωση αvαβoλής αυτής λόγω μη επίτευξης απαρτίας, στην εξ αναβολής Γενική Συν/ση της 10/10/2021 και σε περίπτωση αναβολής και αυτής, στη β΄ εξ αναβολής Γενική Συν/ση της 17/10/2021 καθώς και έκθεση έγκρισης του Ισολογισμού χρήσης 2020 και του Προϋπολογισμού 2021.

Αγαπητoί Συvεταίρoι,

Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ υπoβάλλει στη Γεvική Συvέλευση, για έγκριση, τo Διοικητικό και Οικονομικό Απoλoγισμό Χρήσης 2020, καθώς και τον Ισολογισμό της ίδιας Χρήσης, που έχουν ως εξής:

1) ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΟΥ.

1.1.) Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ, κατά τη διάρκεια της απoλoγιζόμεvης περιόδoυ ( 2020 ), συvήλθε σε 9 συvεδριάσεις, και είχε τη παρακάτω σύvθεση:

Κυριάκος Τσαούσης, Πρόεδρος _ Χρυσαφένια Τεκνάκη, Α΄Αντιπρόεδρος _Γεώργιος Ποταμιάνος, Β΄ Αντιπρόεδρος, _ Ακριβή Γιαννοπούλου, _ Γενικός Γραμματέας _ Χρήστος Βυτινιώτης, Α΄ Αναπλ.Γεν.Γραμματέας _Αθανάσιος Κουρμπέτης , Ταμίας και μέλη : Παναγιώτης Αδαμόπουλος, – Ηρώ Φίλη και Ιωάννης Μητσιόπουλος .

Στις 15.12.2020 παραιτήθηκε ο Ταμίας κ.Αθανάσιος Κουρμπέτης και τον αντικατέστησε ο κ.Θεόδωρος Αβράμης.

Κατά τις παραπάνω συνεδριάσεις το Δ.Σ. ασχολήθηκε, συστηματικά και εμπεριστατωμένα, με όλα τα θέματα τα οποία ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος, καθώς και με εκείνα επί των οποίων η λήψη απόφασης κρίθηκε αναγκαία για την κανονική λειτουργία του Συνεταιρισμού και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του. Σημειώνουμε ότι λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας του covid 19 o συνεταιρισμός παρέμεινε κλειστός από 12.3.20 εως 27.4.2020 . Παρόλα αυτά, σημαντικές λειτουργίες του ΟΣΥΑΤΕ εκτελέστηκαν επιτυχώς πχ η αλλαγή διαδικασίας είσπραξης λόγω ΑΜΚΑ, εισπράξεις δάνειων, ενημέρωση μελών για επείγοντα θέματα από τηλεφωνική γραμμή ανάγκης κλπ.

2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΤIΚΑ ΔΑΝΕIΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑIΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Όπως είναι γνωστό ο Συν/σμός, δεν χορηγεί πλέον δάνεια από κεφάλαια της ΑΤΕ χορηγεί μόνο δάνεια από ίδια κεφάλαια. Όμως εξακολουθεί όπως και την προηγούμενη χρονιά να ασχολείται με τα δάνεια που έχουν ήδη περιέλθει στην Τράπεζα Πειραιώς (όπως εξαλείψεις υποθηκών που αφορούν είτε τον εκκαθαριστή είτε την Τράπεζα Πειραιώς κλπ).

3) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

Από 1.1.2020 μέχρι τις 31.12.2020 χορηγήθηκαν συνολικά 160 δάνεια (159 με προσωπική εγγυήση + 1 ενυπόθηκο) συνολικού ύψους 654.500 ΕΥΡΩ (632.500+22.000) έναντι 244 δανείων (243 με προσωπική εγγυήση & 1 ενυπόθηκο), συνολικού ύψους 890.331,57 ΕΥΡΩ (845.331,57 ποσό βραχυπροθέσμων + 45.000 ποσό ενυποθήκων) που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 1.1.2019- 31.12.2019.

Ήτοι από 1.1.2020 έως 31.12.2020 είχαμε μείωση του αριθμού των δανείων με προσωπική εγγύηση που χορηγήθηκαν κατά 34,57% και του ποσού των δανείων αυτών κατά 25,17%. Το έτος 2020 χορηγήθηκε μόνο ένα (1) ενυπόθηκο δάνειο όπως και το προηγούμενο έτος .

Η χορήγηση μικρότερων ποσών & λιγότερων δανείων με προσωπική εγγύηση οφείλεται κυρίως στον έντονο προβληματισμό που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 για το αύριο καθώς και στις ορθές αποφάσεις του Δ.Σ. για μεγαλύτερη διασφάλιση των δανείων του ΟΣΥΑΤΕ με πιο αυστηρούς όρους (δάνεια μέχρι 5.000 χωρίς εγγυητή- εξέταση λήψης εγγυητή και κριτηρίων αξιοπιστίας για δάνεια 3-5.000 ΕΥΡΩ κατά περίπτωση). Ζητείται Τειρεσίας οφειλέτη & εγγυητή & ασφάλεια πυρός για αιτήσεις δανείων άνω των 5.000 ΕΥΡΩ. Εγγυητής ζητείται οπωσδήποτε αν το ποσό που ζητά ο συνεταίρος στην αίτηση του δανείου και το υφιστάμενο υπόλοιπο ξεπερνά τις 5.000 ΕΥΡΩ.

4 ) ΡΥΘΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ.

Οι δυνατότητες που έχουμε, κυρίως με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων και γενικά της ευνοϊκής ρύθμισης των δανείων, έχουν αξιοποιηθεί, μέχρι στιγμής, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στους στόχους δε της Διοίκησης είναι και άλλες πιο αποφασιστικές κινήσεις.

Ο Συνεταιρισμός προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν και ταυτόχρονα να βελτιώσει το ποσοστό ρευστοποίησης, εξετάζει πρόθυμα αιτήσεις συναδέλφων για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.( Υπογράφονται σχετικές πρόσθετες πράξεις ). Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ικανοποιητικά.

Σχετικά επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της απολογιζόμενης περιόδου ( 1.1.2020- 31.12.2020 ), το Δ.Σ. του Συν/σμού ικανοποίησε το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων των συνεταίρων που ζήτησαν ρυθμίσεις των δανείων τους ( επιμήκυνση κ.τ.λ.), χωρίς όμως να σταματά τις αναγκαίες ενέργειες για είσπραξη των σε καθυστέρηση οφειλών που δεν ρυθμίστηκαν.

Εντός του 2020 ρυθμίστηκαν (54) δάνεια συνολικού ύψους 252.796,92 €.

5) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ 31/12/20

Είδος δανείων

Αρ. δανείων

ποσοστό %

Ενημερο

Ληξ.ποσό

ποσοστό %

Ληξ/σμα δάνεια αποβιωσάντων

70

5,05

 

158.890,07

3,64

Ληξ/σμα 1-3 δόσεις

59

4,26

 

8.407,44

0,19

Ληξ/σμα 4 δόσεων και άνω

198

14,29

 

600.242,31

13,74

Δάνεια στο ν. Κατσέλη

129

9,31

 

826.391,50

18,92

Ρυθμισθέντα δάνεια

64

4,62

 

86.337,58

1,98

Ενήμερα δάνεια

702

50,65

2.687.044,05

 

61,53

Εξοφληθέντα δάνεια

164

11,82

     

Σύνολα

1386

100

2.687.044,05

1.680.268,90

 

Επομένως το σύνολο των δανείων ανέρχεται σε 4.367.312,95€

Αρκετοί συνεταίροι εξακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΣΥΑΤΕ όπως δυστυχώς έγινε και την προηγούμενη χρονιά. Παρόλα αυτά οι προσπάθειες μας για ρευστοποίηση εξακολουθούν με τους ίδιους τρόπους και την ίδια ένταση ( τηλ.επαφές, έγγραφες ειδοποιήσεις κλπ.). Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών δεν ήταν η αναμενόμενη αφού οι κακές οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν και εξαιτίας του covid 19 διαμόρφωσαν αρνητικά εν γένει το οικονομικό περιβάλλον της χώρας.

(129) συνεταίροι με συνολικό ύψος οφειλών 826.391,50 € έχουν προσφύγει στο Ν.3869 ή ‘’Νόμο Κατσέλη’’, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους προς τον ΟΣΥΑΤΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονοβόρα Δικαστική διαδικασία και βέβαια την αβεβαιότητα είσπραξης των οφειλών αυτών.

6 ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

6.1.) Το 2020 είχαμε 12 νέες εγγραφές μελών έναντι 8 το 2019 και 1 διαδοχή. Επίσης στη χρήση 2020 έγινε διαγραφή 102 συνεταίρων λόγω θανάτου, έναντι 131 διαγραφών στη χρήση 2019. Δηλαδή το 2020, λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν την ‘’πώληση ‘’ της ΑΤΕ, βλέπουμε ότι συνεχίζεται, για πέμπτη χρονιά, ύστερα από χρόνια, η ανακοπή της αύξησης του αριθμού των Συνεταίρων, πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με νέα, στοχευμένη, τροποποίηση του Καταστατικού ( Άρθρο 5 ), η οποία π.χ. να δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Συν/σμό, ως μελών, των παιδιών κτλ. ήδη συνεταίρων.

6.2.) Στη χρήση 2020 έχουμε 8.788 συνεταιρικές μερίδες με κεφάλαιο ύψους 241.861,94 Ευρώ, έναντι 8.878 μερίδων το 2019, με Συνεταιρικό Κεφάλαιο ύψους 241.426,58 Ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για συνεταιρικές μερίδες και εισφορές αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 2.

7) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

 • Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το έργο αναδιοργάνωσης της Μηχανογράφησης με την εταιρεία DIMICRO και λειτουργεί ικανοποιητικά παρέχοντας μας πληθώρα στοιχείων σε συντομότερο χρόνο.

 • Λόγω της μεγάλης μείωσης των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα αυξήσαμε κατά 900.000,00€ τη διαχείριση των διαθεσίμων μας στην ΕΤΕ Χρημ/κη. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης αυτής με 31-12-2020 ήταν επιτυχή λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία των αγορών. Το καθαρό θετικό αποτέλεσμα ήταν 93.876,96€.

 • Τακτοποίηση ακινήτων στο Κουκάκι.

 • Συνάφθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης του ΟΣΥΑΤΕ με την AIG EUROPE S.A. μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και με κόστος 1.750,00€ ετησίως.

8) OIKONOMIKH KATAΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Στην συνέχεια σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού κατά το έτος 2020.

 • Ο κύκλος των εργασιών (έσοδα κύριας δραστηριότητας) το έτος 2020 ανήλθε στο ποσόν των Ευρώ 145.665,16 έναντι προηγούμενης χρήσης Ευρώ 210.408,27.

 • H πρόβλεψη για αποζημιώσεις εξόδου προσωπικού ανέρχεται σε ποσό ύψους 66.419,13€)

 • Η θυγατρική του ΟΣΥΑΤΕ (κατά 99,95%) ΙΚΕ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, είχε κέρδη € 30.602,06 (προ φόρων)

 • Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό € 241.861,94.

 • Το σύνολο της Καθαρής θέσης ανέρχεται σε ποσό € 7.999.393,91

 • Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αφορούν κυρίως σε Εδαφικές εκτάσεις ποσού € 763.301,93 και Κτίρια – κτιριακές εγκαταστάσεις ποσού € 92.602,37 (+ λοιπά 4.937,96). Το σύνολο της αξίας των ενσώματων παγίων, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, ανέρχεται σε ποσό € 860.841,09.

 • Τα Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις του Συνεταιρισμού από δανειολήπτες και ανέρχονται σε ποσό € 6.855.780,11.

 • Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των € 4.715.314,61

 • Στις 31/12/2020 δεν υφίστανται εμπορεύσιμα στοιχεία.

 • Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31/12/2020 ανέρχονται σε ποσό € 2.094.952,88 και ήταν τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις Ελληνικών Τράπεζών. Επίσης έχουν τοποθετηθεί με 31-12-2020, για διαχείρηση στην ΕΤΕ Χρηματιστηριακή το ποσό των € 1.472.000,00 , εκ των οποίων τα € 72.000,00 είναι κέρδη 2ετίας (2019-2020).

Σημείωση : Ο Συνεταιρισμός δεν διατηρεί υποκαταστήματα

9) ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3 του προσαρτήματος του Συνεταιρισμού

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το προσάρτημα με την Διάθεση Αποτελεσμάτων της παραπάνω χρήσης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση αυτά προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Συνεταιρισμού και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.

10) ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός την 31/12/2020 έχει στην ιδιοκτησία του τα παρακάτω ακίνητα:

1

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.ΟΡΟΦΟΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ 10-ΑΘΗΝΑ)

92.602,37

 

1.α

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ Α.ΟΡΟΦΟΥ

(ΣΤΑΔΙΟΥ 10-ΑΘΗΝΑ)

   

2

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡ.Δ.ΟΡΟΦΟΥ (ΕΡΜΟΥ 81-ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

19.059,33

 

3

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2α (860 ΤΜ) ΑΡΓΥΡΕΙΚΑ ΠΗΛΙΟΥ

50.000,00

 

4

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2α (860 ΤΜ) ΑΡΓΥΡΕΙΚΑ ΠΗΛΙΟΥ

50.000,00

 

5

ΟΙΚΟΠ.(807 ΤΜ) ΑΡΓΥΡΕΙΚΑ ΠΗΛΙΟΥ

31.000,00

 

6

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (510,37) ΙΣΤΙΑΙΑΣ

10.000,00

 

7

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (2619,75 ΤΜ ) ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ

221.000,00

 

8

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (1001 ΤΜ) ΛΑΥΚΟΥ

70.000,00

 

9

ΟΙΚΟΠ.ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

3.964,86

 

10

ΔΑΣΟΤΕΜΑΧΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

278.796,77

 

11

ΔΑΣΟΤΕΜΑΧΙΟ ΟΙΝΟΗΣ

0,01

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

826.423,34

 
     

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

92.602,37

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

733.820,97

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

826.423,34

 

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΑ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΟΙΚΙΕΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

 

1

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)

172.700,80

0,01

 

2

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (1oς όροφος)

32.264,30

190,73

 

3

ΚΑΤΑΣ.Κ3 ΠΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ & Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

12.721,21

0,01

 

4

ΚΑΤΑΣΤ.Κ4&Κ5 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7-8

16.472,38

0,01

 

5

ΚΑΤΑΣΤ.Κ6 ΣΟΦΙΑΝΟΥ 2 -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5

44.675,85

0,01

 

6

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 81 -ΚΟΡΙΝΘΟΣ(Δ.ΟΡΟΦΟΣ) (91,38 ΤΜ)

71.456,50

32339,17

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

 

350.291,04

32529,94

 

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

204.965,10

190,74

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

145.325,94

32339,2

 

ΣΥΝΟΛΑ

350.291,04

32529,94

 

11) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

 

O Συνεταιρισμός την 31/12/ 2020 κατείχε: Ποσά σε ευρώ

ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Τ.Ε / ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

τεμ. 123750

213.541,25

ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜ ΜΕΤΟΧ. ΑΤΕ.

 

-193.741,25 19.800,00

ΟΜΟΛ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

 

65000

ΟΜΟΛ.LAMDA DEVELOPMENT

 

45000

OMΟΛ. ΟΠΑΠ

 

23000

133000

12) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Ο Συνεταιρισμός την 31/12/2020 δεν είχε καταθέσεις σε Ξ.Ν.

13) ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Επιχειρώντας μια ακριβή παρουσίαση επί των εργασιών του Συνεταιρισμού και επί των Αποτελεσμάτων χρήσεως της κρινόμενης χρήσης 2020, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019, παραθέτουμε τα παρακάτω:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2020 – Εταιρική χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 000156062601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

2020

 

2019

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

 

Ακίνητα

92.602,37

 

92.602,37

Λοιπός εξοπλισμός

4.936,79

 

4.937,96

Επενδύσεις σε ακίνητα

763.301,93

 

766.350,91

Σύνολο

860.841,09

 

863.891,24

Άυλα πάγια στοιχεία

 

 

 

Λοιπά άυλα

3.967,67

 

3.967,67

Σύνολο

3.967,67

 

3.967,67

Χρηματοοικονομικά πάγια στοιχεία

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

6.855.175,28

 

7.162.150,02

Λοιπά άυλα

604,83

 

604,83

Σύνολο

6.855.780,11

 

7.162.754,85

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

7.720.588,87

 

8.030.613,76

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

0,00

 

0,00

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

549,38

 

8.964,55

Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών χρημ.Περιουσ.Στοιχείων

0,00

 

0,00

Λοιπές απαιτήσεις

2.292.464,47

 

1.539.365,07

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

327.347,88

 

193.875,87

Προπληρωμένα έξοδα

0,00

 

0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2.094.952,88

 

3.100.358,65

Σύνολο

4.715.314,61

 

4.842.564,14

Σύνολο κυκλοφορούντων

4.715.314,61

 

4.842.564,14

Σύνολο ενεργητικού

12.435.903,48

 

12.873.177,90

Καθαρή θέση

 

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

 

Κεφάλαιο

241.861,94

 

237.194,57

Υπέρ το άρτιο

224.752,60

 

223.982,55

Σύνολο

466.614,54

 

461.177,12

Διαφορές εύλογης αξίας

 

 

 

Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων

251.570,81

 

251.570,81

Σύνολο

251.570,81

 

251.570,81

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

5.988.926,11

 

5.895.049,15

Αφορολόγητα αποθεματικά

516.552,50

 

516.552,50

Αποτελέσματα εις νέο

775.729,95

 

877.414,73

Σύνολο

7.281.208,56

 

7.289.016,38

Σύνολο καθαρής θέσης

7.999.393,91

 

8.001.764,31

Προβλέψεις

 

 

 

Λοιπές προβλέψεις

608.353,40

 

541.934,27

Σύνολο

608.353,40

 

541.934,27

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Δάνεια

2.973.468,63

 

2.973.468,63

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.100,00

 

1.100,00

Σύνολο

2.974.568,63

 

2.974.568,63

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις

10.158,67

 

110.115,51

Φόρος εισοδήματος

0,00

 

0,00

Λοιποί φόροι και τέλη

14.502,84

 

12.827,56

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

9.540,79

 

10.309,99

Λοιπές υποχρεώσεις

819.298,56

 

1.221.065,95

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

86,68

 

591,68

Σύνολο

853.587,54

 

1.354.910,69

Σύνολο υποχρεώσεων

3.828.156,17

 

4.329.479,32

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

12.435.903,48

 

12.873.177,90

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Η Γεν.Γραμματέας

 

Ο Λογιστής

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

 

ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Α.Δ.Τ.

Α.Δ.Τ.

 

Α.Δ.Τ. ΑΗ112903

 

 

 

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0024338 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

2020

 

2019

Κύκλος εργασιών

145.665,16

 

210.408,27

Κόστος πωλήσεων

-295.996,38

 

0,00

Μικτό αποτέλεσμα

-150.331,22

 

210.408,27

Λοιπά συνήθη έσοδα

231.940,66

 

266.515,96

Σύνολο

81.609,44

 

476.924,23

Έξοδα διοίκησης

-154.795,77

 

-469.392,26

Έξοδα διάθεσης

0,00

 

-6.095,16

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-24.935,01

 

-1.740,37

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

0,00

 

-200.000,00

Κέρδη και ζημιές από από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

 

0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη

0,20

 

1.999,99

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-98.121,14

 

-198.303,57

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

11.524,23

 

39.802,30

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-15.084,87

 

-10.380,98

Αποτέλεσμα προ φόρων

-101.681,78

 

-168.882,25

Φόροι εισοδήματος

0,00

 

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-101.681,78

 

-168.882,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Η Γεν.Γραμματέας

 

Ο Λογιστής

 

 

 

 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

 

ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Α.Δ.Τ.

Α.Δ.Τ.

 

Α.Δ.Τ. ΑΗ112903

 

 

 

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0024338 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2019

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 156062601000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019

 

Διαφορά

 

Ποσοστό

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα κύριας δραστηριότητας

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από Τόκους Χορηγούμενων δανείων

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Τόκοι από Κεφάλαια

145.665,16

 

210.408,27

 

-64.743,11

 

-30,77%

ΟΣΥΑΤΕ

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Τόκοι από δάνεια προσωπικού

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Σύνολο

145.665,16

 

210.408,27

 

-64.743,11

 

-30,77%

Λοιπά οργανικά έσοδα

 

 

 

 

0,00

 

 

Προμήθεια από διαχείρηση δανείων Πειραιώς

199.872,04

 

234.221,00

 

-34.348,96

 

-14,67%

Προμήθεια από διαμεσολάβηση σε ασφάλειες

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Έσοδα δοικητικής υποστήριξης

19.966,20

 

19.966,20

 

0,00

 

0,00%

Έσοδα ενοικίων

12.102,42

 

12.328,76

 

-226,34

 

-1,84%

Σύνολο

231.940,66

 

266.515,96

 

-34.575,30

 

-12,97%

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

 

 

 

 

0,00

 

 

Τόκοι από κατεθέσεις σε όψεως εσωτερικού

1.490,92

 

26.452,30

 

-24.961,38

 

-94,36%

Τόκοι προθεσμιακών κατεθέσεων

10.033,31

 

13.350,00

 

-3.316,69

 

-24,84%

Σύνολο

11.524,23

 

39.802,30

 

-28.278,07

 

-71,05%

Έσοδα κεφαλαίων

 

 

 

 

 

 

 

Έκτακτα έσοδα κεφαλαίων

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα χρεωγράφων

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Σύνολο

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Σύνολο Οργανικών Εσόδων

389.130,05

 

516.726,53

 

-127.596,48

 

-24,69%

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

Οργανικά έξοδα

 

 

 

 

 

 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

151.415,14

 

170.439,34

 

-19.024,20

 

-11,16%

Αποζημειώσεις προσωπικού

0,00

 

0,00

 

0,00

 

#DIV/0!

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

22.964,12

 

45.112,14

 

-22.148,02

 

-49,10%

Παροχές τρίτων

144.856,74

 

157.730,47

 

-12.873,73

 

-8,16%

Φόροι-τέλη

38.814,29

 

36.645,78

 

2.168,51

 

5,92%

Διάφορα έξοδα

21.369,34

 

17.747,41

 

3.621,93

 

20,41%

Προβλέψεις

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

66.419,13

 

41.934,27

 

24.484,86

 

100,00%

Τόκοι και συναφή έξοδα

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

15.084,87

 

10.380,98

 

4.703,89

 

45,31%

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

4.953,39

 

5.878,01

 

-924,62

 

-15,73%

Σύνολο Οργανικών Εξόδων

465.877,02

 

485.868,40

 

-19.991,38

 

-4,11%

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης

-76.746,97

 

30.858,13

 

-107.605,10

 

-348,71%

Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,20

 

0,00

 

 

 

 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Έκτακτα κέρδη

0,00

 

1.999,99

 

 

 

 

Σύνολο

0,20

 

1.999,99

 

 

 

 

Μείον:

 

 

 

 

 

 

 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

135,01

 

0,04

 

 

 

 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

0,00

 

200.000,00

 

 

 

 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

24.800,00

 

1.740,33

 

 

 

 

Σύνολο

24.935,01

 

201.740,37

 

 

 

 

Έκτακτα αποτελέσματα

-24.934,81

 

-199.740,38

 

 

 

 

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές)

-101.681,78

 

-168.882,25

 

 

 

 

Οργανικό αποτέλεσμα

-101.681,78

 

-168.882,25

 

 

 

 

Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Η Γεν.Γραμματέας

 

 

 

Ο Λογιστής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

 

 

 

ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

Α.Δ.Τ.

 

Α.Δ.Τ.

 

 

 

Α.Δ.Τ. ΑΗ112903

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0024338 Α΄ ΤΑΞΗΣ

 

Κυριότερες επισημάνσεις στην ανωτέρω ανάλυση:

Τα έσοδα από τόκους χορηγουμένων δανείων στη χρήση 2020 ανήλθαν σε ποσό € 145.665,16 έναντι της χρήσης 2019 σε ποσό € 210.408,27 ήτοι μείωση κατά ποσό € 64.743,11 ή ποσοστό 30,78% (που συναρτάται άμεσα με πανδημία)

Η προμήθεια από διαμεσολάβηση σε ασφάλειες εισπράχθηκε από την ΟΣΥΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΙΚΕ.

Οι τόκοι από καταθέσεις ανήλθαν σε ποσό € 11.524,230 έναντι της προηγούμενης χρήσης 2019 ποσού € 26.452,30 ήτοι μείωση κατά ποσό € 14.928,07 ή κατά ποσοστό 56,44%, λόγω αύξησης του υπενδεδυμένο κεφαλαίου.(λόγω μείωσης του κεφαλαίου αλλά και σαρωτικής μείωσης των επιτοκίων)

Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά ποσό € 19.024,20 ή κατά ποσοστό 11,17% η οποία οφείλεται κυρίως στη μετακίνηση τμήματος του μισθοδοτικού κόστους ενός υπαλλήλου στην ΙΚΕ καθώς και στη μη καταβολή υπερωριών στο προσωπικό λόγω του covid. Στη χρήση 2020 ο Συνεταιρισμός λειτούργησε με έξι [6] άτομα προσωπικό.

Το αποτέλεσμα για τη χρήση 2020 είναι αρνητικό και ανέρχεται σε ποσό € -101.681,78 έναντι -168.882,25 το 2019.

Τα έσοδα του Συν/σμού μειώθηκαν το 2020 κυρίως λόγω της πανδημίας (μείωση εισπραξιμότητας, μείωση χορηγήσεων, 2μηνη διακοπή λειτουργίας του Συν/σμού λόγω πανδημίας).

14) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Πέρα από τις κλασσικές δραστηριότητες του Συν/σμού ( χορηγήσεις και ρυθμίσεις δανείων , ασφάλειες κλπ.) πρέπει να αναφερθεί ότι υλοποιήθηκαν δραστηριότητες οι οποίες είχαν εξαγγελθεί από την αρχή της θητείας του Δ.Σ. όπως:

 1. Το έργο της αναδιοργάνωσης Μηχ/σης.

 2. Η ικανοποιητική διαχείριση των διαθεσίμων μας σε περίοδο μηδενισμού σχεδόν των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων.

 3. Νέο προϊόν σε όλα τα μέλη μέλη μας για τα παιδιά – φοιτητές , που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους για να ‘’στήσουν’’ το νέο σπιτικό τους ύψους έως 3.500 Ευρώ με επιτόκιο 2,5%, 5ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 62,25 Ευρώ.

 4. Νέο προϊόν έως 2.000 Ευρώ με επιτόκιο 2,5% 3ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 57,80 Ευρώ για να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες ιδιαίτερα χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι.

 5. Νέο δανειακό πρόγραμμα ύψους έως 4000Ευρώ με επιτόκιο 4% 4ετούς διάρκειας με υποβολή σχετικών δικαιολογητικών για ένταξη στην πλατφόρμα airbnb ή όποια άλλη παρόμοια, για ενοικίαση διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Επιπλέον εξακολούθησε η χορήγηση άτοκων δανείων σε συναδέλφους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Μετά την σχετική αλλαγή του Καταστατικού θεσμοθετήθηκε η διενέργεια για πρώτη φορά στις 6 μεγαλύτερες περιφερειακές πόλεις που καλύπτουν το 80% περίπου των εγγεγραμμένων μελών μας.

Τέλος σημειώνουμε ότι λειτούργησαν ικανοποιητικά όλες οι προβλεπόμενες από τις αποφάσεις του Δ.Σ. αντίστοιχες επιτροπές π.χ Επιτροπή Διαθεσίμων , Προμηθειών , Ακινήτων, αλλαγής καταστατικού κλπ.

15) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Εξακολουθεί να μας απασχολεί έντονα το μέλλον του ΟΣΥΑΤΕ μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.Με την αλλαγή του Καταστατικού γίνεται ένα σημαντικό βήμα εγγραφής νέων μελών με στόχο την αύξηση των εσόδων.

Η προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών εξόδων είναι συνεχής.Μολονότι το μέλλον ασαφές λόγω της πανδημίας , από την πλευρά μας θα εξακολουθήσουμε τις προσπάθειες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συν/ρων μας.

H δημιουργία νέων προϊόντων στο μέλλον και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

Εξυπακούεται ότι η χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Συν/σμού μας, συνεχίζει να αποτελεί για μας κύριο μέλημα και καθήκον, πάντα με την απαραίτητη βοήθεια και συμμετοχή των μελών μας.

Μέσω της εταιρείας μας ( ΙΚΕ – Ασφαλιστικοί πράκτορες) συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης των ασφαλιστικών μας δραστηριοτήτων με ανεύρεση και νέων συνεργατών – ασφαλιστικών εταιρειών.

Συνάδελφοι,

Η παρουσία σας στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση είναι κρίσιμη και αναγκαία λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Α’ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ B΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΗΡΩ ΦΙΛΗ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ