ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2020

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

105 64 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3224989 – 210 3236085 FAX 210 3230414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyategr

ΕΚΘΕΣΗ_ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 2020

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2020

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού του ΟΣΥΑΤΕ, διενήργησε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των βιβλίων του για τη Χρήση 01.01 έως 31.12.2020 και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η οριστική Γενική Συνέλευση προσκλήθηκε για τις 17.10.2021 σύμφωνα με το Καταστατικό.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι συγκροτημένο νόμιμα, άσκησε τα καθήκοντά του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Νόμο , από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του. Οι δαπάνες της Χρήσης έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και καλύπτονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

3. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Από τον έλεγχο των παραστατικών του Ταμείου, προκύπτει η κανονική τήρηση των δικαιολογητικών. Το υπόλοιπο του ταμείου την 31.12.2020 ανήρχετο στο ποσό των 31,75€. Πλεονάσματα ή ελλείμματα δεν διαπιστώθηκαν.

4. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία.

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘ’ ΕΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

Ο αριθμός των χορηγηθέντων δανείων και οι εκταμιεύσεις των πέντε (5)τελευταίων ετών σε Ευρώ είναι ως κάτωθι:

Έτος Κεφ. Συν/σμού Δανεισθέντες καθ’ έτος

2016 — 844.427,95 199

2017 — 1.107.205,46 232

2018 — 915.214,30 206

2019 — 890.331,57 244

2020 — 654.500,00 160

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσμα της Χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 έκλεισε με ζημιά -101.681,78€ ως εμφαίνεται στον συνημμένο απολογισμό. Ο κύριος όγκος των ζημιών αφορά στην πρόβλεψη αποζημίωσης εξόδου προσωπικού κατά 66.419,13€.

7. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα από 01.01 έως 31.12.2020 ανέρχονται στο ποσό των 389.130,05€ έναντι της προηγούμενης χρήσης 2019 ποσού 516.726,53 € ήτοι μείωση κατά το ποσό 127.596,48€ ή κατά ποσοστό24,69%. Να σημειωθεί ότι τα γραφεία του Συνεταιρισμού παρέμειναν κλειστά περίπου 1,5 μήνα λόγω του φόβου της πανδημίας μέσα στο β’ τρίμηνο του έτους και φυσικά όλη η χρήση επηρεάστηκε δυσμενώς από τον covid.

Αναλυτικά τα έσοδα από τόκους χορηγούμενων δανείων στη χρήση του 2020 ανήλθαν στις 145.665,16€ έναντι των 210.408,27€ της χρήσης 2019 ήτοι μείωση κατά το ποσό 64.743,1€ ή κατά ποσοστό 30,77%.

Τα λοιπά οργανικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 231.940,66€ έναντι της χρήσης 2019 σε ποσό 266.515,96€ ήτοι μείωση κατά το ποσό 34.575,30€ ή κατά ποσο στό 12,97%.Πρόβλεψη του Ε.Σ. είναι ότι η προμήθεια αυτή θα βαίνει μειούμενη λόγω της εξελισσόμενης μείωσης των υπολοίπων των υφιστάμενων δανείων χωρίς να χορηγούνται πλέον νέα αυτής της κατηγορίας.

Τα έσοδα των πιστωτικών τόκων ανέρχονται στο ποσό των 11.524,23€ έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 ποσού 39.802,30€ ήτοι μείωση κατά το ποσό 28.278,07€ ή κατά ποσοστό 71,05% διότι τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων σχεδόν εκμηδενίστηκαν και ως εκ τούτου μέρος των κεφαλαίων του Συνεταιρισμού μεταφέρθηκαν στην Εθνική Χρηματιστηριακή για πιο παραγωγική διαχείριση.

Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα από 01.01 έως 31.12.2020 ανέρχονται στο ποσό των 465.877,02 € έναντι της προηγούμενης χρήσης 2019 ποσού 485.868,40€ ήτοι μείωση κατά το ποσό 19.991,38 € ή κατά ποσοστό 4,11%.

Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των 151.415,14€ έναντι της προηγούμενης χρήσης 2019 ποσού 170.439,34 € ήτοι μείωση κατά το ποσό 19.024,20 € ή κατά ποσοστό 11,16%.

Το αποτέλεσμα για τη χρήση 2020 είναι αρνητικό και ανέρχεται σε ποσό -101.681,78 έναντι αποτελέσματος στην προηγούμενη χρήση ποσού -168.882,25€.

Οι κυριότερες αιτίες του αρνητικού αποτελέσματος στην τρέχουσα χρήση είναιη κάμψη των χορηγήσεων (τόσο νέες χορηγήσεις όσο και ρευστοποίηση) και η διενέργεια προβλέψεων αποζημίωσης εξόδου προσωπικού ύψους 66.419,13€, καθώς και η μείωση των επιτοκίων των καταθέσεων.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2020, και με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν για τις ανάγκες της έκθεσης:

Ο Συν/σμός βρίσκεται σε καλή κεφαλαιακή κατάσταση (συνολική καθαρή θετική θέση 7.999.393,91 Ευρώ).

Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των 2.094.952,88 Ευρώ (επιπλέον 100.000,00€ ως κεφάλαιο σύστασης της ΟΣΥΑΤΕ ΙΚΕ και των κεφαλαίων υπό διαπραγμάτευση από την Εθνική Χρηματιστηριακή).

Δηλώθηκαν τα ίδια ακίνητα.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών προφανώς βάθυνε λόγω των δυσμενών συνθηκών της πανδημίας με αποτέλεσμα η προσπάθεια ρευστοποίησης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου μας να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη χρήση του 2020. Η εν γένει κατάσταση του χαρτοφυλακίου δανείων του Συν/σμου, υπαγορεύει την επανεξέταση της πιστοδοτικής πολιτικής του, με ανάλογες προσαρμογές στους κανόνες της, προς όφελος του Συν/σμου, των Συνεταίρων και των Δανειοληπτών, συνεκτιμώντας παράλληλα τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που όλοι μας έχουμε βρεθεί. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να εγγράψει επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από δάνεια που έχει χορηγήσει από κεφάλαιά του.

Η προσπάθεια αυτή επιβάλλεται να συνεχιστεί δεδομένου ότι το ληξιπρόθεσμο μέρος του χαρτοφυλακίου αντιστοιχεί στο 19,56% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σημειώνεται ότι οι οφειλές του Ν. 3869/2010 ύψους 826.000 ευρώ επειδή είναι εκ του νόμου μια ιδιαίτερη κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται.Το ληξιπρόθεσμο μέρος του χαρτοφυλακίου αντιστοιχεί σε ποσοστό 18,91%.

Την περίοδο από 01.01 – 31.12.2020 το ύψος των χορηγηθέντων δανείων ανήλθε σε 654.500,00 € και οι αντίστοιχες εισπράξεις σε 1.093.126,54€. Άρα, η Πιστωτική Πολιτική που εφαρμόζει ο Συν/σμός παραμένει με αυστηρότητα εντός των αρχών που έχουν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή «το ύψος των χορηγούμενων δανείων ανά μήνα να μην υπερβαίνει το ύψος των αντίστοιχων εισπράξεων της ίδιας περιόδου».

Η συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται έχει την κατεύθυνση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου δανείων, της συνολικής βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του Συν/σμού, την ομαλή λειτουργία του και κατά συνέπεια την ασφαλή επίτευξη των καταστατικών του σκοπών.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΘΑΝ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΤΣΙΑΡΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ