Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2019

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

105 64 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3224989 – 210 3236085 FAX 210 3230414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyategr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 2019

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2019

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού του ΟΣΥΑΤΕ, διενήργησε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των βιβλίων του για τη Χρήση 01.01 έως 31.12.2019 και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η οριστική Γενική Συνέλευση προσκλήθηκε για τις 17.10.2021 σύμφωνα με το Καταστατικό.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι συγκροτημένο νόμιμα, άσκησε τα καθήκοντά του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Νόμο , από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του. Οι δαπάνες της Χρήσης έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και καλύπτονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

3. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Από τον έλεγχο των παραστατικών του Ταμείου, προκύπτει η κανονική τήρηση των δικαιολογητικών. Το υπόλοιπο του ταμείου την 31.12.2019 ανήρχετο στο ποσό των 377,11 €. Πλεονάσματα ή ελλείμματα δεν διαπιστώθηκαν.

4. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία.

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘ’ ΕΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

Ο αριθμός των χορηγηθέντων δανείων και οι εκταμιεύσεις των πέντε (5) τελευταίων ετών σε Ευρώ είναι ως κάτωθι:

Έτος Κεφ. Συν/σμού Δανεισθέντες καθ’ έτος

2015 — 787.643,79 216

2016 — 844.427,95 199

2017 — 1.107.205,46 232

2018 — 915.214,30 206

2019 — 890.331,57 244

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσμα της Χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 έκλεισε με ζημιά -168.882,25 € ως εμφαίνεται στον συνημμένο απολογισμό. Ο κύριος όγκος των ζημιών αφορά στην απομείωση περιουσιακών στοιχείων κατά 200.000 € ως πρόβλεψη κεφαλαίων για επισφαλείς απαιτήσεις.

7. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα από 01.01 έως 31.12.2019 ανέρχονται στο ποσό των 516.726,53 € έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 ποσού 1.057.183,62 € ήτοι μείωση κατά το ποσό 540.457,09 € ή κατά ποσοστό 51,12% καθώς το 2018 είχαμε έκτακτα έσοδα από την απαλλοτρίωση του οικοπέδου στη Λαχανά- Κυψέλη και τα έσοδα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δανείων που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.

Αναλυτικά τα έσοδα από τόκους χορηγούμενων δανείων στη χρήση του 2019 ανήλθαν στις 210.408,27 € έναντι των 207.241,81 € της χρήσης 2018 ήτοι αύξηση κατά το ποσό 3.166,46 € ή κατά ποσοστό 1,53%.

Τα λοιπά οργανικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 266.515,96 € έναντι της

χρήσης 2018 σε ποσό 824.400,00 € ήτοι μείωση κατά το ποσό 557.884,04 € ή κατά ποσοστό 67,67%. Παρουσίασαν μείωση καθ΄ όσον το 2018 τα λοιπά οργανικά έσοδα περιλάμβαναν και την προμήθεια διαχείρισης των δανείων τα οποία μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 544.000,00 €.

Τα έσοδα των πιστωτικών τόκων ανέρχονται στο ποσό των 39.802,30 € έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 ποσού 25.541,81 € ήτοι αύξηση κατά το ποσό 14.260,49 € ή κατά ποσοστό 55,83% διότι η απόδοση του αυξημένου επενδεδημένου κεφαλαίου ήταν πια για τους 12 μήνες της χρήσης.

Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα από 01.01 έως 31.12.2019 ανέρχονται στο ποσό των 485.868,40 € έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 ποσού 572.255,26 € ήτοι μείωση κατά το ποσό 86.386,86 € ή κατά ποσοστό 15,09%.

Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των 170.439,34 € έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 ποσού 207.284,77 € ήτοι μείωση κατά το ποσό 36.845,43 € ή κατά ποσοστό 17,77%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε καταβολή αποζημίωσης προσωπικού που δόθηκε το 2018.

Το αποτέλεσμα για τη χρήση 2019 είναι αρνητικό και ανέρχεται σε ποσό – 168.882,25 έναντι θετικού αποτελέσματος στην προηγούμενη χρήση ποσού 1.909.329,14 €.

Η αιτία του αρνητικού αποτελέσματος στην τρέχουσα χρήση είναι η διενέργεια προβλέψεων ύψους 200.000,00 € καθώς και το ότι πλέον τα έσοδα των ασφαλιστικών εργασιών που συνοδεύουν τις χορηγήσεις προς τους εταίρους δεν εγγράφονται στα αποτελέσματα του Συνεταιρισμού αλλά της ΟΣΥΑΤΕ ΙΚΕ που έχει συσταθεί ακριβώς για τον σκοπό αυτό.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2019:

Ο Συν/σμός βρίσκεται σε καλή κεφαλαιακή κατάσταση (συνολική καθαρή θέση 8.001.764,31 Ευρώ).

Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονται στο ύψος των 3.100.358,65 Ευρώ (επιπλέον 100.000,00 € ως κεφάλαιο σύστασης της ΟΣΥΑΤΕ ΙΚΕ).

Δηλώθηκαν τα ίδια ακίνητα με εξαίρεση το οικόπεδο στη Λαχανά – Κυψέλη του οποίου η απαλλοτρίωση ολοκληρώθηκε εντός της Χρήσης 2018, και εισπράχθηκε το ποσό των 1,413.155,89 ευρώ.

 

Η οικονομική κρίση της χώρας έχει επηρεάσει φυσικά το ποσοστό ρευστοποίησης των δανειακών απαιτήσεων του Συν/σμού. Η προσπάθεια που συνεχίζει να καταβάλλει ο Συν/σμός στον τομέα αυτό δείχνει να αποδίδει. Θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αρκεί να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες.

Η προσπάθεια αυτή επιβάλλεται να συνεχιστεί δεδομένου ότι το ληξιπρόθεσμο μέρος του χαρτοφυλακίου αντιστοιχεί στο 16,16% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σημειώνεται ότι οι οφειλές του Ν. 3869/2010 ύψους 806.000 ευρώ επειδή είναι εκ του νόμου μια ιδιαίτερη κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται.

Την περίοδο από 01.01 – 31.12.2019 το ύψος των χορηγηθέντων δανείων ανήλθε σε 890.331,57 € και οι αντίστοιχες εισπράξεις σε 1.131.744,31 €. Άρα, η Πιστωτική Πολιτική που εφαρμόζει ο Συν/σμός παραμένει με αυστηρότητα εντός των αρχών που έχουν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή «το ύψος των χορηγούμενων δανείων ανά μήνα να μην υπερβαίνει το ύψος των αντίστοιχων εισπράξεων της ίδιας περιόδου».

Η συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται έχει την κατεύθυνση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου δανείων, της συνολικής βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του Συν/σμού, την ομαλή λειτουργία του και κατά συνέπεια την ασφαλή επίτευξη των καταστατικών του σκοπών.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΘΑΝ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΤΣΙΑΡΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ