ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΣΥΝ.Π.Ε )

ΣΤΑΔIΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6oς ΟΡΟΦΟΣ

105 64 Α Θ Η Ν Α

Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX 32.30.414

ΕΤΟΣ IΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Αριθ. Πρωτ . 383 Αθήvα, 15.10.2021

Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2019

τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Οικoδoμικoύ Συv/σμoύ Υπαλλήλωv ΑΤΕ, πoυ υπoβάλλεται για έγκριση στη Γεvική Συvέλευση της 3 / 10 / 2021 και σε περίπτωση αvαβoλής αυτής λόγω μη επίτευξης απαρτίας, στην εξ αναβολής Γενική Συν/ση της 10/ 10 / 2021 και σε περίπτωση αναβολής και αυτής, στη β΄ εξ αναβολής Γενική Συν/ση της 17/10/2021 καθώς και έκθεση έγκρισης του Ισολογισμού χρήσης 2019 και του Προϋπολογισμού 2020.

Αγαπητoί Συvεταίρoι,

Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ υπoβάλλει στη Γεvική Συvέλευση, για έγκριση, τo Διοικητικό και Οικονομικό Απoλoγισμό Χρήσης 2019, καθώς και τον Ισολογισμό της ίδιας Χρήσης, που έχουν ως εξής:

1) ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΟΥ.

1.1.) Τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Συvεταιρισμoύ, κατά τη διάρκεια της απoλoγιζόμεvης περιόδoυ ( 2019), συvήλθε σε 12 συvεδριάσεις, και είχε τη παρακάτω σύvθεση:

Κυριάκος Τσαούσης, Πρόεδρος _ Χρυσαφένια Τεκνάκη, Α΄Αντιπρόεδρος _Γεώργιος Ποταμιάνος, Β΄ Αντιπρόεδρος, _ Ακριβή Γιαννοπούλου, _ Γενικός Γραμματέας _ Χρήστος Βυτινιώτης, Α΄ Αναπλ.Γεν.Γραμματέας _Αθανάσιος Κουρμπέτης , Ταμίας και μέλη : Παναγιώτης Αδαμόπουλος, – Ηρώ Φίλη και Αλέξανδρος Παπαϊωάννου μέχρι 28.3.2019.

Από 16η Απριλίου 2019 τον παραιτηθέντα κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου αντικατέστησε, ως μέλος του Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Μητσιόπουλος.

Τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ.και τα αναπληρωματικά εκλέχτηκαν κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 29 .11.2017 και συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 11.1.2018 .

1.2.) Κατά τη διάρκεια του απολογιζόμενου χρονικού διαστήματος, πραγματοποιήθηκε στις 6-2-2019, για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων,μία κοινή συνεδρίαση των δύο συμβουλίων (Διοικητικού και Εποπτικού 305/6.2.2019).

1.3.) Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, κατά το απολογιζόμενο χρονικό διάστημα, συνήλθε μία φορά ( 26.6.2019 ).

Κατά τις παραπάνω συνεδριάσεις τους, τόσο το Δ.Σ. και το Ε.Σ., όσο και η Γενική Συνέλευση των μελών, ασχολήθηκε, συστηματικά και εμπεριστατωμένα, με όλα τα θέματα τα οποία ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος, καθώς και με εκείνα επί των οποίων η λήψη απόφασης κρίθηκε αναγκαία για την κανονική λειτουργία του Συνεταιρισμού και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του.

2 ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΤIΚΑ ΔΑΝΕIΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑIΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Όπως είναι σε όλους γνωστό, ο Συν/σμός, μετά από το ‘’χάρισμα’’ της Αγροτικής στην Πειραιώς, έπαψε, να χορηγεί στεγαστικά δάνεια στους συναδέλφους από Κεφάλαια της Τράπεζας, απλά εξακολουθούσε για ένα χρονικό διάστημα, να ασχολείται μόνο με τη διαχείριση των υφιστάμενων υπολοίπων των δανείων της κατηγορίας αυτής την οποία όμως και αυτή, μέσα στο 2016, μεταβίβασε, κατ΄απαίτησή της, στην Πειραιώς, χωρίς όμως, μέχρι και σήμερα, να παύσει να ασχολείται και με τα δάνεια αυτά, αφού η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να ζητά διευκρινίσεις που αφορούν, διαχρονικά, την κίνηση αυτών των δανείων.Βλέποντας τις εξελίξεις διαβλέπουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν θα περατωθεί πριν την παρέλευση απροσδιόριστου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων και την επιβάρυνση του προσωπικού του Συν/σμού με πρόσθετες εργασίες, όπως εξαλείψεις υποθηκών που αφορούν είτε τον εκκαθαριστή είτε την Τράπεζα Πειραιώς ( Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ) κλπ.

3) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

Από 1.1.2019 μέχρι τις 31.12.2019 χορηγήθηκαν συνολικά 244 δάνεια (243 με προσωπική εγγγύηση + 1 ενυπόθηκο) συνολικού ύψους 890.331,57 ΕΥΡΩ (845.331,57+45.000) έναντι 206 δανείων ( 203 βραχυπρόθεσμα & 3 ενυπόθηκα ), συνολικού ύψους 915.214,30 ΕΥΡΩ ( 840.214,30 ποσό βραχυπροθέσμων + 75.000 ποσό ενυποθήκων που χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 1.1.2018- 31.12.2018.

Ήτοι από 1.1.2019 έως 31.12.2019 είχαμε αύξηση του αριθμού των με προσωπική εγγύηση δανείων που χορηγήθηκαν κατά 19,70% και μικρή αύξηση του ποσού των δανείων αυτών κατά 0,60%. Το έτος 2019 χορηγήθηκε μόνο ένα (1) ενυπόθηκο δάνειο έναντι τριών (3) που χορηγήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Η χορήγηση μικρότερων ποσών στα με προσωπική εγγύηση δάνεια, οφείλεται στις ορθές αποφάσεις του Δ.Σ. για μεγαλύτερη διασφάλιση των δανείων του ΟΣΥΑΤΕ με πιο αυστηρούς όρους (δάνεια μέχρι 5.000 χωρίς εγγυητή – εξέταση λήψης εγγυητή και κριτηρίων αξιοπιστίας για δάνεια 3-5.000 κατά περίπτωση). Ζητείται Τειρεσίας για οφειλέτη & εγγυητή για δάνεια τα οποία μαζί με τα υφιστάμενα υπόλοιπα ξεπερνούν τα 5.000 ΕΥΡΩ κτλ).

Σημειώνεται ότι ζητείται επίσης εγγυητής και για οποιοδήποτε μικρότερο ποσό χορήγησης, εάν κριθεί αναγκαίο.

Η συνέχιση χορήγησης και το 2019, σημαντικού αριθμού δανείων από Κεφάλαια Συν/σμού, δείχνει τη σημασία που έχει ο Συν/σμός στη στήριξη των μελών του, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουν αυτά , η οποία δυστυχώς επιτάθηκε λόγω και της εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού από τέλος του 2019.

4 ) ΡΥΘΜΙΣΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ.

Οι δυνατότητες που έχουμε, κυρίως με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων και γενικά της ευνοϊκής ρύθμισης των δανείων, έχουν αξιοποιηθεί, μέχρι στιγμής, σε πολύ μεγάλο βαθμό.Στους μελλοντικούς στόχους δε της Διοίκησης είναι και άλλες πιο αποφασιστικές κινήσεις π.χ αιτιολογημένες διαγραφές τόκων, επιμηκύνσεις κλπ.

Ο Συνεταιρισμός προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν και ταυτόχρονα να βελτιώσει το ποσοστό ρευστοποίησης, εξετάζει πρόθυμα αιτήσεις συναδέλφων για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (Υπογράφονται σχετικές πρόσθετες πράξεις). Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ικανοποιητικά.

Σχετικά επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της απολογιζόμενης περιόδου (1.1.2019- 31.12.2019), το Δ.Σ. του Συν/σμού ικανοποίησε το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων των συνεταίρων που ζήτησαν ρυθμίσεις των δανείων τους ( επιμήκυνση κ.τ.λ.), χωρίς όμως να σταματά τις αναγκαίες ενέργειες για είσπραξη των σε καθυστέρηση οφειλών που δεν ρυθμίστηκαν.

Εντός του 2019 ρυθμίστηκαν (95) δάνεια συνολικού ύψους 448.068,05 €.

5) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ 31/12/19

   

Είδος δανείων

Αρ. δανείων

ποσοστό %

Ενημερο

Ληξ.ποσό

ποσοστό %

           

Ληξ/σμα δάνεια αποβιωσάντων

65

4,97

 

146.600,92

3,15

Ληξ/σμα 1-3 δόσεις

54

4,13

 

10.424,14

0,22

Ληξ/σμα 4 δόσεων και άνω

178

13,61

 

605.546,13

13,00

Δάνεια στο ν. Κατσέλη

138

10,55

 

786.929,66

16,89

Ρυθμισθέντα δάνεια

34

2,60

     

Ενήμερα δάνεια

778

59,48

3.108.990.09

 

66,74

Εξοφληθέντα δάνεια

61

4,66

     

Σύνολα

1308

100

3.108.990.09

1.549.500,85

 

Επομένως το σύνολο των δανείων ανέρχεται σε 4.658.490,94€

Αρκετοί συνεταίροι εξακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς τον ΟΣΥΑΤΕ παρά τις προσπάθειές μας με διάφορους τρόπους ( τηλ.επαφές, έγγραφες ειδοποιήσεις κλπ.), με αποτέλεσμα να αναγκασθούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης για (134) συν/φους.

Αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε ακόμα περισσότερο φειδωλοί στις χορηγήσεις βραχυπροθέσμων δανείων, που με τη σειρά του βέβαια έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων από τόκους. Αρκετές αιτήσεις δανείων δεν εγκρίθηκαν, επειδή η οικονομική κατάσταση των συνεταίρων δεν το επέτρεπε.

(138) συνεταίροι με συνολικό ύψος οφειλών 806.168,59 € έχουν προσφύγει στο Ν.3869 ή ‘’Νόμο Κατσέλη’’, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους προς τον ΟΣΥΑΤΕ μέχρι να ολοκληρωθεί για τον καθένα η χρονοβόρα Δικαστική διαδικασία και την αβεβαιότητα είσπραξης των οφειλών αυτών.

6 ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

6.1.) Το 2019 είχαμε 8 νέες εγγραφές μελών έναντι 4 το 2018 και 2 διαδοχές. Επίσης στη χρήση 2019 έγινε διαγραφή 131 συνεταίρων λόγω θανάτου, και 3 με αίτηση τους, έναντι 149 διαγραφών στη χρήση 2018. Δηλαδή το 2019, λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν την ‘’πώληση ‘’ της ΑΤΕ, βλέπουμε ότι συνεχίζεται, για πέμπτη χρονιά, ύστερα από χρόνια, η ανακοπή της αύξησης του αριθμού των Συνεταίρων, πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με νέα, στοχευμένη, τροποποίηση του Καταστατικού ( Άρθρο 5 ), η οποία π.χ. να δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Συν/σμό, ως μελών, των παιδιών κτλ. ήδη συνεταίρων.

6.2.) Στη χρήση 2019 έχουμε 8.878 συνεταιρικές μερίδες με κεφάλαιο ύψους 241.426,58 Ευρώ, έναντι 9.009 μερίδων το 2018, με Συνεταιρικό Κεφάλαιο ύψους 245.099,93 Ευρώ.

6.3.) Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 237.194,57 το οποίο αποτελείται από το Κεφάλαιο Συνεταιρικών Μερίδων ποσού Ευρώ 241.426,58, μείον το οφειλόμενο Κεφάλαιο ποσού Ευρώ 4.232,01.

7) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ Δ.Σ. & Γ.Σ.

7.1. Δ.Σ.

 • Όλες οι παρακάτω (παρ 7.2.) αποφάσεις της Γ.Συν/σης που λήφθηκαν μετά από εισηγήσεις του ΔΣ.

 • Δημιουργία της θυγατρικής (κατά 99,95%), ΙΚΕ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών.

 • Ανάθεση του έργου αναδιοργάνωσης της Μηχανογράφησης του Συνεταιρισμού ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρία DIMICRO, για εκσυγχονισμό του συστήματος και απαλλαγή από το ετήσιο κόστος αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη.

 • Λόγω της μείωσης των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων σε πολύ χαμηλά επίπεδα (1-0,6%) και με συνεχή τάση προς το μηδέν, το ΔΣ ανέθεσε ομόφωνα στην ΕΤΕ-Χρημ/κή τη διαχείριση κεφαλαίων μας με επίβλεψη από την 5μελή Επενδυτική επιτροπή του ΟΣΥΑΤΕ. Το εγχείρημα αποδείχθηκε επιτυχές, διότι η καθαρή (μετά φόρων και εξόδων) απόδοση για το 2019 ήταν 6,03 % (ή 37.802,27 €), για διαχ/ση 626.167,77 € και ήταν πολλαπλάσια της καθαρής (μετά φόρων) απόδοσης των προθεσμιακών καταθέσεων 0,7 % (ή 22.484,46 €) για μέσο ύψος καταθέσεων 3.200.000 €

 • Ανατέθηκε η λογιστική-φοροτεχνική παρακολούθηση του Συν/σμού στην εταιρεία TAXFORMATION, με μικρότερο κόστος και πολύ καλύτερη υποστήριξη.

 • Βελτίωση των όρων χορήγησης δανείων με κατάργηση του ηλικιακού ορίου για δανειολήπτες – συν/ρους μας, με την απαραίτητη προσκόμιση των δικαιολογητικών και την ύπαρξη εγγυητή, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Συν/σμού π.χ. (βεβαίωση Τειρεσία σε όσες περιπτώσεις απαιτείται).

 • Ρευστοποίηση και λήψη μέτρων. (Αποστολή με Δικαστικό Επιμελητή 23 καταγγελιών συμβάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών).

 • Σχηματισμός πρόβλεψης 200.000 € στη χρήση 2019 για επισφαλείς απαιτήσεις. Σε συνέχεια της πρόβλεψης 300.000€ της χρήσης του 2018.

 • Ανάθεση σε εταιρεία της πλήρους απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του ΔΣ.

 • Ανακοίνωση στο site του ΟΣΥΑΤΕ για εκδήλωση ενδιαφέροντος πώλησης ή αγοράς αστικών ακινήτων από συναδέλφους.

7.2.) Γ. Σ. ΤΗΣ 26.6.2019

Ύστερα από εισηγήσεις του ΔΣ, η Γ.Σ. αποφάσισε :

7.2.1.) Την επιστροφή στα μέλη του ΟΣΥΑΤΕ (0,15%), συνολικού ύψους περίπου 300.000,00€, από την προμήθεια των (0,40%) που εισέπραξε (ο Συν/σμός) για τα έτη 2009 και 2010, με συμψηφισμό τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από δάνεια ή ασφάλιστρα.

7.2.2.) Η τροποποίηση της διαδικασίας των εκλογών και η διεύρυνση της δυνατότητας εγγραφής νέων μελών, με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. Συγκεκριμένα, με την έναρξη ισχύος του νέου καταστατικού όταν ολοκληρωθεί :

 • Οι αρχαιρεσίες θα διενεργούνται ( εκτός των Αθηνών) και στην περιφέρεια, σε 4-5 εκλογικά κέντρα ( π.χ. Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα κ.λ.π.) που θα οριστούν με απόφαση του Δ.Σ., με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών, ενώπιον τοπικής εφορευτικής επιτροπής και δικαστικού αντιπροσώπου.

 • Διεύρυνση Δυνατότητας εγγραφής στο Συν/σμό, νέων μελών π.χ. παιδιά και εγγόνια των υφιστάμενων μελών.

7.2.3.) Η μείωση των επιτοκίων όλων των βραχυπροθέσμων δανείων έως 10.000€ και των ενυπόθηκων δανείων ανεξαρτήτως ποσού , εξαιρουμένων των ειδικών κατηγοριών. 

      Συγκεκριμένα, από 1.1.2020 θα μειωθούν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα τα επιτόκια :

 • Σε όλα τα νέα χορηγούμενα δάνεια και 

 • σε όλα τα υπόλοιπα των υφισταμένων δανείων.

εξαιρουμένων των δανείων ειδικών κατηγοριών π.χ. για πληρωμή ΕΝΦΙΑ, φόρου κ.λ.π., που ήδη χορηγούνται με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο.

7.2.4.) Η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και συγκεκριμένα :

 •  Ο ΟΣΥΑΤΕ πρωτοπορώντας αποφάσισε να επιβραβεύσει τους συνεπείς δανειολήπτες έτσι ώστε στο τέλος της εξόφλησης των δανείων τους θα επιστρέφεται μετρητά το 10% όλων των καταβληθέντων τόκων για δάνεια διάρκειας άνω των 2 ετών.Η επιστροφή θα ισχύει από 1.1.2020. 

7.2.5.) Η διαγραφή ανείσπρακτων μικροϋπολοίπων παλαιών οφειλών ύψους μέχρι 100€ ανά οφειλή και μέχρι 2.500€ συνολικά. 

8) OIKONOMIKH KATAΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Στην συνέχεια σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού κατά το έτος 2019.

 • Ο κύκλος των εργασιών (έσοδα κύριας δραστηριότητας) το έτος 2019 ανήλθε στο ποσόν των Ευρώ 210.408,27 έναντι προηγούμενης χρήσης Ευρώ 207.241,81. Σχετική ανάλυση αναφέρουμε παρακάτω στη παράγραφο (Εξέλιξη των εργασιών του Συνεταιρισμού παρ.13).

 • Το αρνητικό αποτέλεσμα (-168.882,25) που εμφανίζεται στη “κατάσταση αποτελεσμάτων”, οφείλεται στο ότι συνυπολογίσθηκε σαν έξοδο του 2019 η πρόβλεψη έναντι επισφαλών απαιτήσεων, ύψους € 200.000,00.

 • Η θυγατρική του ΟΣΥΑΤΕ (κατά 99,95%) ΙΚΕ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, είχε κέρδη € 29.751,42 (προ φόρων)

 • Επίσης υπήρξε καθαρό θετικό αποτέλεσμα € 37.802,27 € από τη διαχείριση ποσού 626.167,77€ της ΕΤΕ Χρημ/κής (αναλυτ.παραγρ.7.1.), το οποίο δε φορολογείται και γι΄αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη “κατάσταση αποτελεσμάτων”

 • Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό € 237.194,57.

 • Το σύνολο της Καθαρής θέσης ανέρχεται σε ποσό € 8.001.764,31

 • Οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αφορούν κυρίως σε Εδαφικές εκτάσεις ποσού € 766.350,91 και Κτίρια – κτιριακές εγκαταστάσεις ποσού € 92.602,37 (+ λοιπά 4.937,96). Το σύνολο της αξίας των ενσώματων παγίων, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, ανέρχεται σε ποσό € 863.891,24.

 • Τα Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις απαιτήσεις του Συνεταιρισμού από δανειολήπτες και ανέρχονται σε ποσό € 7.162.150,02.

 • Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των € 4.842.564,14

 • Στις 31/12/2019 δεν υφίστανται εμπορεύσιμα στοιχεία.

 • Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31/12/2019 ανέρχονται σε ποσό € 3.100.358,65 και ήταν τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις Ελληνικών Τράπεζών.

Σημείωση : Ο Συνεταιρισμός δεν διατηρεί υποκαταστήματα

9) ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3 του προσαρτήματος του Συνεταιρισμού

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το προσάρτημα με την Διάθεση Αποτελεσμάτων της παραπάνω χρήσης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση αυτά προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Συνεταιρισμού και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.

10) ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός την 31/12/2019 έχει στην ιδιοκτησία του τα παρακάτω ακίνητα:

1

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.ΟΡΟΦΟΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ 10-ΑΘΗΝΑ)

92.602,37

1.α

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ Α.ΟΡΟΦΟΥ

(ΣΤΑΔΙΟΥ 10-ΑΘΗΝΑ)

     

2

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡ.Δ.ΟΡΟΦΟΥ (ΕΡΜΟΥ 81-ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

19.059,33

3

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2α (860 ΤΜ) ΑΡΓΥΡΕΙΚΑ ΠΗΛΙΟΥ

50.000,00

4

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2α (860 ΤΜ) ΑΡΓΥΡΕΙΚΑ ΠΗΛΙΟΥ

50.000,00

5

ΟΙΚΟΠ.(807 ΤΜ) ΑΡΓΥΡΕΙΚΑ ΠΗΛΙΟΥ

31.000,00

6

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (510,37) ΙΣΤΙΑΙΑΣ

10.000,00

7

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (2619,75 ΤΜ ) ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ

221.000,00

8

ΟΙΚΟΠΕΔΟ (1001 ΤΜ) ΛΑΥΚΟΥ

70.000,00

9

ΟΙΚΟΠ.ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

3.964,86

10

ΔΑΣΟΤΕΜΑΧΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

278.796,77

11

ΔΑΣΟΤΕΜΑΧΙΟ ΟΙΝΟΗΣ

0,01

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

826.423,34

       

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

92.602,37

   

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

733.820,97

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

826.423,34

   

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΑ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΟΙΚΙΕΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

1

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος όροφος)

172.700,80

0,01

2

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (1oς όροφος)

32.264,30

190,73

3

ΚΑΤΑΣ.Κ3 ΠΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ & Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

12.721,21

0,01

4

ΚΑΤΑΣΤ.Κ4&Κ5 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7-8

16.472,38

0,01

5

ΚΑΤΑΣΤ.Κ6 ΣΟΦΙΑΝΟΥ 2 -ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5

44.675,85

0,01

6

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΡΜΟΥ 81 -ΚΟΡΙΝΘΟΣ(Δ.ΟΡΟΦΟΣ) (91,38 ΤΜ)

71.456,50

32339,17

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

 

350.291,04

32529,94

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ

204.965,10

190,74

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

145.325,94

32339,2

ΣΥΝΟΛΑ

350.291,04

32529,94

         

11) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

O Συνεταιρισμός την 31/12/ 2019 κατείχε: Ποσά σε ευρώ

ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Τ.Ε / ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

τεμ. 123750

213.541,25

ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜ ΜΕΤΟΧ. ΑΤΕ.

 

-193.741,25 19.800,00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Τμχ 320

355.008

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Τμχ 2.000

19.560

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Τμχ 3.000

22.980

 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝ

Τμχ 2.500

51.550

 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

Τμχ 28.000

47.656

496.754

Σύνολο

516.554

     

 

 

12) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Ο Συνεταιρισμός την 31/12/2019 δεν είχε καταθέσεις σε Ξ.Ν.

13) ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Επιχειρώντας μια ακριβή παρουσίαση επί των εργασιών του Συνεταιρισμού και επί των Αποτελεσμάτων χρήσεως της κρινόμενης χρήσης 2019, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018, παραθέτουμε τα παρακάτω:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

2019

 

2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

 

Ακίνητα

92.602,37

 

94.083,68

Λοιπός εξοπλισμός

4.937,96

 

4.915,07

Επενδύσεις σε ακίνητα

766.350,91

 

769.018,43

Σύνολο

863.891,24

 

868.017,18

Άυλα πάγια στοιχεία

 

 

 

Λοιπά άυλα

3.967,67

 

5.695,64

Σύνολο

3.967,67

 

5.695,64

Χρηματοοικονομικά πάγια στοιχεία

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

7.162.150,02

 

7.195.588,46

Λοιπά άυλα

604,83

 

604,83

Σύνολο

7.162.754,85

 

7.196.193,29

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

8.030.613,76

 

8.069.906,11

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

0,00

 

188.341,45

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

8.964,55

 

4.800,46

Βραχυπρόθεσμο μέρος λοιπών χρημ.Περιουσ.Στοιχείων

0,00

 

0,00

Λοιπές απαιτήσεις

1.539.365,07

 

649.455,14

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

193.875,87

 

264.798,03

Προπληρωμένα έξοδα

0,00

 

0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

3.100.358,65

 

3.805.982,66

Σύνολο

4.842.564,14

 

4.913.377,74

Σύνολο κυκλοφορούντων

4.842.564,14

 

4.913.377,74

Σύνολο ενεργητικού

12.873.177,90

 

12.983.283,85

Καθαρή θέση

 

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

 

Κεφάλαιο

237.194,57

 

236.798,44

Υπέρ το άρτιο

223.982,55

 

223.550,29

Σύνολο

461.177,12

 

460.348,73

Διαφορές εύλογης αξίας

 

 

 

Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων

251.570,81

 

251.570,81

Σύνολο

251.570,81

 

251.570,81

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

5.895.049,15

 

5.860.066,44

Αφορολόγητα αποθεματικά

516.552,50

 

516.552,50

Αποτελέσματα εις νέο

877.414,73

 

1.046.296,98

Σύνολο

7.289.016,38

 

7.422.915,92

Σύνολο καθαρής θέσης

8.001.764,31

 

8.134.835,46

Προβλέψεις

 

 

 

Λοιπές προβλέψεις

541.934,27

 

300.000,00

Σύνολο

541.934,27

 

300.000,00

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Δάνεια

2.973.468,63

 

2.974.022,04

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.100,00

 

2.100,00

Σύνολο

2.974.568,63

 

2.976.122,04

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις

110.115,51

 

132.351,00

Φόρος εισοδήματος

0,00

 

202.426,46

Λοιποί φόροι και τέλη

12.827,56

 

17.487,30

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

10.309,99

 

10.172,06

Λοιπές υποχρεώσεις

1.221.065,95

 

1.209.236,13

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

591,68

 

653,40

Σύνολο

1.354.910,69

 

1.572.326,35

Σύνολο υποχρεώσεων

4.329.479,32

 

4.548.448,39

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

12.873.177,90

 

12.983.283,85

       

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος εργασιών

210.408,27

 

207.241,81

Κόστος πωλήσεων

0,00

 

0,00

Μικτό αποτέλεσμα

210.408,27

 

207.241,81

Λοιπά συνήθη έσοδα

246.549,76

 

824.400,00

Σύνολο

456.958,03

 

1.031.641,81

Έξοδα διοίκησης

-455.897,42

 

-571.632,28

Έξοδα διάθεσης

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-201.740,33

 

-5.181,56

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

0,00

 

Κέρδη και ζημιές από από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

 

1.413.155,89

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

13.350,00

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη

2.004,95

 

16.426,45

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-185.324,77

 

1.884.410,31

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

26.452,30

 

25.541,81

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-10.280,98

 

-622,98

Αποτέλεσμα προ φόρων

-169.153,45

 

1.909.329,14

Φόροι εισοδήματος

17.885,08

 

205.483,44

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

-187.038,53

 

1.703.845,70

2019

 

2018

210.408,27

 

207.241,81

0,00

 

0,00

210.408,27

 

207.241,81

266.515,96

 

824.400,00

476.924,23

 

1.031.641,81

-469.392,26

 

-571.632,28

-6.095,16

-1.740,37

 

-5.181,56

200.000,00

 

0,00

 

1.413.155,89

 

1.999,99

 

16.426,45

198.303,57

 

1.884.410,31

39.802,30

 

25.541,81

-10.380,98

 

-622,98

-168.882,25

 

1.909.329,14

0,00

 

205.483,44

-168.882,25

 

1.703.845,70

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

Έσοδα κύριας δραστηριότητας

 

 

 

Έσοδα από Τόκους Χορηγούμενων δανείων

0,00

 

0,00

Τόκοι από Κεφάλαια

210.408,27

 

207.241,81

ΟΣΥΑΤΕ

0,00

 

0,00

Τόκοι από δάνεια προσωπικού

0,00

 

0,00

Σύνολο

210.408,27

 

207.241,81

Λοιπά οργανικά έσοδα

 

 

 

Προμήθεια από διαχείρηση δανείων Πειραιώς

234.221,00

 

269.184,80

Προμήθεια από διαμεσολάβηση σε ασφάλειες

0,00

 

0,00

Έσοδα δοικητικής υποστήριξης

0,00

 

544.000,00

Έσοδα ενοικίων

12.328,76

 

11.215,20

Σύνολο

246.549,76

 

824.400,00

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

 

 

 

Τόκοι από κατεθέσεις σε όψεως εσωτερικού

1.500,24

 

6.989,75

Τόκοι προθεσμιακών κατεθέσεων

24.952,06

 

18.552,06

Σύνολο

26.452,30

 

25.541,81

Έσοδα κεφαλαίων

 

 

 

Έκτακτα έσοδα κεφαλαίων

0,00

 

0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

 

 

 

Έσοδα χρεωγράφων

13.350,00

 

0,00

Σύνολο

13.350,00

 

0,00

Σύνολο Οργανικών Εσόδων

496.760,33

 

1.057.183,62

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

 

Οργανικά έξοδα

 

 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

170.439,34

 

167.284,77

Αποζημειώσεις προσωπικού

0,00

 

40.000,00

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

45.021,14

 

145.156,21

Παροχές τρίτων

137.769,27

 

155.237,43

Φόροι-τέλη

36.714,22

 

35.942,74

Διάφορα έξοδα

17.747,41

 

19.865,67

Τόκοι και συναφή έξοδα

Προβλέψεις

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

 

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

10.249,12

 

622,98

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

6.271,77

 

8.145,46

Σύνολο Οργανικών Εξόδων

424.212,27

 

572.255,26

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης

72.548,06

 

484.928,36

Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα

 

 

 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

 

113,64

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

 

16.312,81

Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

1.999,99

 

1.413.155,89

Έκτακτα κέρδη

0,00

 

0,00

Σύνολο

1.999,99

 

1.429.582,34

Μείον:

 

 

 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,04

 

2.126,40

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

0,00

 

0,00

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

1.740,33

 

3.055,16

Σύνολο

1.740,37

 

5.181,56

Έκτακτα αποτελέσματα

259,62

 

1.424.400,78

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές)

72.807,68

 

1.909.329,14

Οργανικό αποτέλεσμα

70.807,69

 

496.173,25

Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

1.999,99

 

1.413.155,89

   

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019

 

Ποσά κλειόμενης

χρήσεως 2018

 

 

 

 

     

0,00

 

0,00

210.408,27

 

207.241,81

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

210.408,27

 

207.241,81

 

 

 

234.221,00

 

269.184,80

0,00

 

0,00

19.966,20

 

544.000,00

12.328,76

 

11.215,20

266.515,96

 

824.400,00

 

 

 

26.452,30

 

6.989,75

13.350,00

 

18.552,06

39.802,30

 

25.541,81

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

0,00

 

0,00

516.726,53

 

1.057.183,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.439,34

 

167.284,77

0,00

 

40.000,00

45.112,14

 

145.156,21

157.730,47

 

155.237,43

36.645,78

 

35.942,74

17.747,41

 

19.865,67

41934,27

 

 

10.380,98

 

622,98

5.878,01

 

8.145,46

485.868,40

 

572.255,26

30.858,13

 

484.928,36

 

 

 

0,00

 

113,64

0,00

 

16.312,81

0,00

 

1.413.155,89

1.999,99

 

0,00

1.999,99

 

1.429.582,34

 

 

 

0,04

 

2.126,40

200.000,00

 

0,00

1.740,33

 

3.055,16

201.740,37

 

5.181,56

-199.740,38

 

1.424.400,78

-168.882,25

 

1.909.329,14

-168.882,25

 

496.173,25

0,00

 

1.413.155,89

 

Κυριότερες επισημάνσεις στην ανωτέρω ανάλυση:

Τα έσοδα από τόκους χορηγουμένων δανείων στη χρήση 2019 ανήλθαν σε ποσό € 210.408,27 έναντι της χρήσης 2018 σε ποσό € 207.241,81 ήτοι αύξηση κατά ποσό € 3.166,46 ή ποσοστό 1,51%

Τα λοιπά οργανικά έσοδα παρουσίασαν μείωση καθώς το 2018 είχε αποδοθεί και η αποζημίωση για την έξοδο προσωπικού. Το 2019 είχαμε μόνο την προμήθεια διαχείρισης των δανείων τα οποία μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Η προμήθεια αυτή είναι η αποδιδόμενη από μέρους της Τράπεζας στον Συνεταιρισμό.

Η προμήθεια από διαμεσολάβηση σε ασφάλειες εισπράχθηκε από την ΟΣΥΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΙΚΕ.

Οι τόκοι από καταθέσεις ανήλθαν σε ποσό € 26.452,30 έναντι της προηγούμενης χρήσης 2018 ποσού € 25.541,81 ήτοι αύξηση κατά ποσό € 910,49 ή κατά ποσοστό 3,56%, λόγω αύξησης του υπενδεδυμένο κεφαλαίου.

Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρουσίασαν αύξηση κατά ποσό € 3.154,57 ή κατά ποσοστό 1,89% η οποία οφείλεται κυρίως στην καταβολή υπερωριών στο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών μας. Στη χρήση 2019 ο Συνεταιρισμός λειτούργησε με [5] άτομα προσωπικό.

Το αποτέλεσμα για τη χρήση 2019 είναι αρνητικό και ανέρχεται σε ποσό € -168.882,25 έναντι 1.909.329,14 το 2018. Η αιτία της μεγάλης απόκλισης στην τρέχουσα χρήση είναι ότι το 2018 είχαμε τη λήψη της αποζημίωσης από την Τράπεζα Πειραιώς και επί πλέον το ποσό της ληφθείσας αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση ακινήτου ποσού € 1.413.155.89.

14) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Η Εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 ήταν επιτυχής δεδομένου ότι το οργανικό αποτέλεσμα ενώ είχε προϋπολογισθεί για 23.069,74€ τελικά ανήλθε στο ποσό των 72.807,68€ λόγω μείωσης αμοιβών και παροχών τρίτων κατά 65.169,59€

 

15) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

Στην κατοχή και ιδιοκτησία μας είχαμε ένα αυτοκίνητο “HYUNDAIGALLOPER” το οποίο είχε αγοραστεί το Νοέμβριο του 1999, μέσω της ΑΤΕ LEASING.Το αυτοκίνητο εμφανίζεται, σήμερα, στα βιβλία μας με «τιμή μνείας» 0,01 Ευρώ. Ήταν πλέον ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αναλώσει τον «ωφέλιμο χρόνο ζωής» του. ( οι πινακίδες του, λόγω κόστους, έχουν αφαιρεθεί, η μπαταρία του έχει ατονίσει και τα λάστιχά του εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα ).

Μετά από αποφάσεις του Δ.Σ. ( 289/22.1.2018, 300/5.9.2018 και 304/30.1.2019 ) προσφέρθηκε το αυτοκίνητο στη τιμή των 1.400,00 Ευρώ και έχει γίνει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΟΣΥΑΤΕ και σε όλους τους Συλλόγους. Το αυτοκίνητο πωλήθηκε τελικά σε ιδιώτη τον 7/2019 αντί 2.000Ευρώ.

16) AΠΟΖΗΜΙΩΣH ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 23.8.2018 εισπράχθηκε, τελικά, το σημαντικό ποσό 1.487.060 Ευρώ που αντιστοιχεί στην αποζημίωση για την απαλλοτρίωση, από το Δήμο Αθηναίων, του ακινήτου (οικοπέδου) ιδιοκτησίας του Συν/σμού στην Κυψέλη – 6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων ( Λαχανά – Μπερόβου-Κασταλίας ), εμβαδού 743, 60 τ.μ.

Νοιώθουμε πλήρη ικανοποίηση γιατι, ύστερα από τριάντα πέντε ολόκληρα χρόνια σκληρών και συνεχών αγώνων και ενεργειών καταφέραμε, μία ‘’χαμένη υπόθεση’’, να την φέρουμε ξανά στην επιφάνεια και να την κερδίσουμε και μάλιστα πετυχαίνοντας την καλύτερη δυνατή τιμή αποζημίωσης των 2000 Ευρώ το τ.μ., όταν οι αντίδικοι ( 208 περίοικοι ) πρότειναν 200 Ευρώ το τ.μ., δηλαδή 10 φορές λιγότερα από όσα τελικά πήραμε.Η σημασία της απόφασης αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ΟΣΥΑΤΕ και τα μέλη του, ειδικά σ΄αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους, γιατι ενισχύει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του Συν/σμού και συνεπώς τη δυνατότητά του να διευκολύνει τα μέλη του που έχουν ανάγκη δανεισμού και γενικά να επεκτείνει την δραστηριότητά του και σε άλλους τομείς επωφελεία όλων των μελών του. Μολονότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2018, θεωρήθηκε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε το γεγονός, με αφορμή, ότι, το Ε.Σ. στις 18.12.2019 (θέμα πέμπτο) ασχολήθηκε εκ νέου με το θέμα αυτό.

17) ΕΡΓΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Δυσλειτουργίες του προϋπάρχοντος από 30ετίας μηχανογραφικού συστήματος επέβαλλαν την ριζική αναδιοργάνωση του, όπως είχε αναφερθεί πολλές φόρες σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου και θεωρείτο απολύτως αναγκαίο.

Τελικά το 2018 προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός και αφού αξιολογήθηκαν οι σχετικές προσφορές το έργο ανατέθηκε στην μειοδότρια εταιρία DIMICRO η οποία προσέφερε και την συμφερότερη προσφορά.

Την 30-07-2019 συνυπογράφηκε η σχετική σύμβαση και το έργο εξελίσσεται έγκαιρα και ικανοποιητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη σύμβαση.

18) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Κατά την απολογιζόμενη περίοδο το ισοζύγιο οργανικών εσόδων και εξόδων, ήταν θετικό.

Ο ΟΣΥΑΤΕ συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα σημείο ιδιαίτερης καμπής. Άλλωστε η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη από την Πειραιώς της διαχείρισης των δανείων που έχουν χορηγηθεί από Κεφάλαια ΑΤΕ έχει επηρεάσει τη λειτουργία του

Πρέπει πλέον, να μας απασχολεί ιδιαίτερα έντονα το μέλλον του ΟΣΥΑΤΕ και να υπάρξει στοχευμένη αύξηση των μελών του, προσπάθεια αύξηση των εσόδων απ΄όλες τις δυνατές πηγές, επίσης σταθεροποίηση ή και μείωση των εξόδων, καθώς και καλά σχεδιασμένη και μελετημένη επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέους τομείς.

Ένα δεν υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλουμε για την καλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας και την χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Συνεταιρισμού μας.

Ο Συνεταιρισμός μας έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των συνεταίρων μας και όλων όσων συναλάσσονται με αυτόν, έχει δε αποδείξει τη δυνατότητά του να παλεύει σε δύσκολες καταστάσεις, να έχει θετική απόδοση και κυρίως συνέπεια, έναντι των κάθε μορφής υποχρεώσεών του.Είναι ένας αξιόπιστος, υγιής και δυνατός οικονομικός οργανισμός, ο οποίος αξίζει της μεγαλύτερης δυνατής εμπιστοσύνης απ’ όλους και παρ΄ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει θα συνεχίσει την επιτυχή λειτουργία του για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.

Σχεδιάζουμε συνεχώς νέα μέτρα που θα βοηθήσουν αποφασιστικά όλα τα μέλη μας να αντιμετωπίσουν την άσχημη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, παράλληλα όμως ζητάμε και απ΄όλους τους συνεταίρους να βοηθήσουν το Συν/σμό να είναι δυνατός, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να τον βλάψει, όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά για να μπορεί να συνεχίσει να τους βοηθάει και στο μέλλον, όπως ακριβώς έκανε μέχρι τώρα για 74 χρόνια.

19) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Η Διοίκηση του Συν/σμού είχε έντονες διαπραγματεύσεις με την Πειραιώς γι΄αυτή τη μεταβίβαση της διαχείρισης των δανείων, με κύριο στόχο την όσο είναι δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό διασφάλιση των συμφερόντων, τόσο του Συν/σμού και των μελών του, όσο και των εργαζομένων σ΄αυτόν, πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι επέτυχε, σε ένα μεγάλο βαθμό.Στην προσπάθειά μας αυτή είχαμε ζητήσει και τη συμπαράσταση και βοήθεια, του Συλλόγου των Εργαζομένων (ΣΕΤΑΠ), καθώς και των δύο Συλλόγων των Συνταξιούχων, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία.

Ο αγώνας και οι συνεχείς και συστηματικές μας προσπάθειες, που χαρακτηρίζονται από ωριμότητα, σύνεση, επιμονή, αγωνιστικότητα και συνέπεια, συνεχίζονται και πιστεύουμε ότι θα φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα που είναι η αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων και η διατήρηση του Συν/σμού ζωντανού και δυνατού.

Κατά το απολογιζόμενο χρονικό διάστημα ανταποκριθήκαμε, έγκαιρα και θετικά στις αιτήσεις των συναδέλφων που συγκέντρωναν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για λήψη δανείου από Κεφάλαια του Συν/σμού.

Το δημιουργικό άγχος που μας διακατέχει όλους, Διοίκηση και προσωπικό, είναι να μπορούμε να έχουμε επάρκεια ρευστότητας ιδίων διαθεσίμων, ώστε να ανταποκρινόμαστε επαρκώς και έγκαιρα στη ζήτηση δανείων λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών.

Σημειώνουμε σχετικά ότι ο Συν/σμός είναι, εάν όχι ο μοναδικός, πάντως ένας από τους ελάχιστους Οργανισμούς που χορηγούν χρηματικές διευκολύνσεις και ιδίως σε υπερήλικες και μάλιστα με τόσο ευνοϊκούς όρους και γι αυτό έχουμε όλοι, Διοίκηση και Συνεταίροι υποχρέωση να τον διατηρήσουμε υγιή και δυνατό.

Επίσης, στα πλαίσια της επιβαλλόμενης και από το Καταστατικό προσπάθειάς μας να βοηθήσουμε τα μέλη μας να αποκτήσουν κατάλληλη έκταση για εξοχική κατοικία, ο Συν/σμός κατά το απολογιζόμενο χρονικό διάστημα, συνέχισε την προσπάθειά του και στον τομέα αυτό.Οι προσπάθειές του αυτές όμως, λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης και της αβεβαιότητας που επικρατεί, δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Πάντως οι σχετικές πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και γιατι οι μέχρι τούδε αγορασθείσες με τη βοήθεια του Συν/σμού, εκτάσεις τα προηγούμενα έτη αποδείχτηκαν επιτυχείς και χωρίς κανένα πρόβλημα ( Νεροτριβιά, Μαρμάρι, Κάρυστος, Χιλιαδού κτλ.).

Συνάδελφοι,

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν μεγάλη σημασία για όλους μας και για τη συνέχιση της λειτουργίας του Συν/σμού μας και επομένως η συμμετοχή μας σ΄αυτήν είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Α΄ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ B΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΗΡΩ ΦΙΛΗ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ